Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Fyzikálne vlastnosti a dynamika meteoroidov

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: obloha; Pixabay.com /geralt/

Sieť kamier AMOS (All-Sky Meteor Orbit System) má poskytnúť úplne nové, aktuálne a originálne informácie pre základný výskum, ako aj aplikáciu pre prevádzkovateľov satelitov na obežnej dráhe Zeme. Na získavanie nových dát vlastnou technikou, t. j. týmto systémom a výskum fyzikálnych a dynamických vlastností meteoroidných častíc je zameraný projekt Fyzikálne vlastnosti a dynamika meteoroidov. Jeho predmetom je zistenie podielu kometárnych a asteroidálnych meteoroidov v aktuálnom prítoku medziplanetárnej hmoty na Zem, heterogenity materiálu v meteorických rojoch a zmeny počas ich vývoja v Slnečnej sústave. Za týmto účelom sa má dobudovať aj sieť AMOS na južnej a severnej hemisfére spolu s dátovým prepojením na centrálny server. A to všetko na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK).

Zodpovedným riešiteľom projektu je táto fakulta v spolupráci s partnerským Astronomickým ústavom SAV, menovite doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., zodpovedný riešiteľ projektu, prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy, FMFI UK.

Novou oblasťou v projekte oproti minulosti sú podľa neho spektrálne dáta z pozorovaní meteorov, ako aj ďalšie fyzikálne charakteristiky, ktoré vedcom pomôžu rozlíšiť ich pôvod.

V projekte realizátori definovali päť základných cieľov:

  1. Na základe vlastných dát študovať fyzikálne a dynamické vlastnosti meteoroidných častíc a ich súvis s asteroidmi a kométami.
  2. Spektrálne pozorovania meteorov v atmosfére Zeme, ako aj štúdium meteoritov, ktoré budú mať vedci k dispozícií, budú slúžiť pre detailnejšie poznanie štruktúry a vlastností tohto materiálu.
  3. Vybudovanie globálnej siete kamier AMOS na južnej a severnej hemisfére, spolu s existujúcimi a rozpracovanými stanicami v SR, na Kanárskych ostrovoch a v Čile vytvorí monitorovací a výstražný systém, pokrývajúci všetky časové pásma počas nočného pozorovania s prípadnou výstražnou službou pre prevádzkovateľov satelitov a vesmírne agentúry.
  4. Ďalšou úlohou je hľadanie najmä nových difúznych meteorických rojov a rojov s radiantami na južnej oblohe v katalógoch a v nových získaných dátach, ako aj identifikácia nájdených rojov s rojmi uvedenými v zozname meteorických rojov, ktorý spravuje a dopĺňa Meteorické dátové stredisko Medzinárodnej astronomickej únie.
  5. Numerické modelovanie meteorických prúdov vybraných materských telies a identifikácia prípadných predpovedaných rojov s reálne pozorovanými rojmi, ktoré sú alebo budú známe podľa databáz.

Doposiaľ (momentálne 1,5 roka od začiatku) vedci vybudovali stanice na Havajských ostrovoch na observatóriách Haleakala a Mauna Kea. „Vyvíjame a upravujeme vlastný detekčný softvér AMOS pre naše systémy v spolupráci s firmou Kvant, ako aj analyzačný softvér na výpočet dráh. Postupne budujeme databázu pozorovaní, logisticky zabezpečujeme prevádzku staníc po svete. Analyzujeme vzorky marťanských a lunárnych meteoritov a testujeme v laboratóriách spektrálne vlastnosti niektorých typov meteoritov,“ hovorí doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.

Vedci sú práve v počiatočnej fáze projektu, kde ale nadväzujú na svoju predchádzajúcu prácu. Zostáva im dobudovať stanice v Austrálii a v južnej Afrike, dokončiť a otestovať softvér, dokončiť databázu meteorov, databázu spektier meteorov, testy a ďalšie analýzy meteoritov. Momentálne organizujú v Bratislave najprestížnejšiu konferenciu v oblasti výskumu meteoroidov, Meteoroids 2019, ktorá sa uskutoční v júni 2019. Zároveň školia viacerých doktorandov a študentov magisterského a bakalárskeho štúdia fyziky, respektíve astronómie a astrofyziky.

Na projekte Fyzikálne vlastnosti a dynamika meteoroidov spolupracujú s domácimi a zahraničnými kolegami a inštitúciami. V oblasti analýz meteoritov so Štátnym geologickým ústavom D. Štúra, Naturhistorisches Museum Wien, Vatikánskym observatóriom, Universität Stuttgart. V oblasti prevádzkovania systémov AMOS je to Instituto de Astrofisica de Canarias, observatória SpaceObs a Paniri Caur v Čile, University of Hawaii. Pri vytváraní a analýzach databáz spolupracujú s komisiou F1 pri IAU (Medzinárodnej astronomickej únii) a Univerzitou Adama Mickiewica v Poznani a inými.

„Očakávame, že naše výsledky budú hlavne v oblasti základného výskumu, ktoré samozrejme plánujeme publikovať v karentovaných zahraničných časopisoch. Radi by sme mali vzorky spektier meteorov a meteoritov, aby sme rozumeli ich charakteristikám a vedeli o ich priestorovom a početnostnom rozdelení v okolí Zeme. Podobne by sme radi rozumeli, koľko meteoroidov a na akých dráhach sa nachádzajú meteoroidné prúdy z komét a asteroidov v našom okolí,“ povedal doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.

Pokračuje, že zároveň predpokladajú praktické využitie systémov a dát pre prevádzkovateľov družíc ako informáciu o prípadnej zvýšenej aktivite meteoroidných telies kolidujúcich so Zemou. „Toto je v súlade so stratégiou Slovenska stať sa členom Európskej vesmírnej agentúry a zapojiť sa do programu SSA (Space Situational Awareness). Na Slovensku prevádzkujeme systémy AMOS už viac ako 12 rokov, takže vieme poskytnúť informáciu verejnosti, čo sa deje nad našimi hlavami, respektíve v blízkom vesmíre. V prípade väčšej udalosti, ako bol napríklad pád meteoritu Košice v roku 2010, vieme lokalizovať daný priestor.“

 

Odborný garant textu: doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., zodpovedný riešiteľ projektu, prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NPC VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /geralt/

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky