Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Cenu za vedu a techniku získal doc. RNDr. František Kundracik, CSc. za popularizáciu fyziky

VEDA NA DOSAH

Doc. RNDr. František Kundracik, CSc.

Už dlhé roky sa snaží o popularizáciu fyziky medzi žiakmi základných a stredných škôl a jeho snaha bola ocenená. Doc. RNDr. František Kundracik, CSc. získal Cenu za vedu a techniku v kategórii Popularizátor vedy. Okrem prínosu v oblasti popularizácie fyziky komisia vyzdvihla aj jeho starostlivosť o talentovanú mládež. V rozhovore vám priblížime názory tohto oceneného odborníka v oblasti fyzikálne vedy. Pôsobí na Katedre experimentálnej fyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

S. CIGÁŇOVÁ: Čo vás viedlo k tomu venovať sa vyučovaniu a popularizácii fyziky počas vašej profesionálnej kariéry?

F. KUNDRACIK: Záujem o fyziku vo mne prebudil už na základnej škole v Nitre môj učiteľ fyziky pán Michal Magula. Pod jeho vedením som začal riešiť fyzikálnu olympiádu, prišli prvé úspechy a rozhodnutie venovať sa fyzike profesionálne. Počas gymnaziálneho štúdia som zistil, že mám dar veci vysvetliť jednoducho a zaujímavo, čo vítali jednak moji spolužiaci, ale občas to využili aj učitelia. Počas štúdia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave som mal to šťastie, že ma učili viacerí vynikajúci pedagógovia, z ktorých spomeniem aspoň doc. Andreja Tirpáka a doc. Ľudovíta Fischera. Od nich som načerpal množstvo skúseností a nápadov ako dobre učiť a neskôr, keď odišli do dôchodku, som prebral aj časť ich prednášok. Nezabudol som však ani na svoje stredoškolské časy a súčasťou mojej práce sa stali aj pravidelné návštevy na stredných školách po celom Slovensku, kde sa formou popularizačných prednášok a iných aktivít pokúšam žiakom ukázať, že fyzika je zaujímavá a oplatí sa ju ísť študovať.

S. C.: Aký je váš návod, aby aj tak náročný predmet, akým je fyzika, mohol žiakov zaujať?

F. KUNDRACIK: Zrejme každý dobrý učiteľ má svoje vlastné „triky“ ako zaujať študentov. Mne sa najviac osvedčili dve veci. Prvou je  dôsledné ukazovanie súvisu práve preberaného učiva s inými predmetmi a s využitím poznatkov v reálnom živote tak, aby študenti získali pocit, že to, čo sa naučili, vedia aj ďalej využiť. Druhou vecou je množstvo experimentov, ktoré sa snažím na prednáškach predviesť. Počas prednášok ide väčšinou iba o demonštračné experimenty, ale študenti z nich majú radosť, najmä ak pekným, zaujímavým a zábavným spôsobom ilustrujú rôzne fyzikálne javy alebo ak je výsledok experimentu záhadný a na prednáške sa dozvedia vysvetlenie.

Doc. RNDr. František Kundracik, CSc. na jednej zo študentských súťaži

S. C.: Do akej miery sú podľa vás pri motivácii žiakov dôležité také súťaže, ako napr. Turnaj mladých fyzikov?

F. KUNDRACIK: Mladosť a súťaživosť patria k sebe. Pred niekoľkými rokmi agentúra ARRA oslovila mladých úspešných slovenských vedcov s otázkou, čo ich najviac ovplyvnilo k voľbe vedeckej kariéry. V období pobytu na základnej škole boli na prvom mieste súťaže a hneď za nimi dobrý učiteľ/učiteľka. Myslím, že výsledok prieskumu jasne ukazuje, čo treba podporiť, ak chceme zvýšiť počet záujemcov o štúdium vedy a techniky. Ako predseda odbornej komisie Turnaja mladých fyzikov (IYPT) a koordinátor Olympiády mladých vedcov (IJSO) preto nechápem pravidelne sa objavujúce snahy o redukciu počtu stabilných a dlhodobo zavedených súťaží s medzinárodným pokračovaním z oblasti prírodných vied. Často krát sa dáva za vzor fínsky školský systém, pričom jedinou z mála oblastí vzdelávania, kde Slovensko dosahuje výrazne lepšie výsledky než Fínsko, sú výsledky slovenských žiakov na medzinárodných prírodovedných súťažiach. To svedčí, že na Slovensku sa ešte stále nájdu učitelia, ktorí sa napriek nepriaznivej situácii venujú nadaným žiakom a nenechajú ich talent zaniknúť. Som hrdý, že môžem s takýmito učiteľmi spolupracovať a podieľať sa na rozvoji týchto mimoriadne nadaných mladých ľudí.

S. C.: Získali ste Cenu za vedu a techniku… Srdečne gratulujeme. Aká je vaša bezprostredná reakcia na takéto významné ohodnotenie?

F. KUNDRACIK: Získanie tejto prestížnej ceny je pre mňa veľmi inšpirujúce a je povzbudením do ďalšej práce. Obzvlášť si cením podporu zo strany vedenia Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a spolupracovníkov z Katedry experimentálnej fyziky pri mojich popularizačných aktivitách. Je jasné, že táto činnosť neprináša okamžité výsledky, napríklad vo forme publikácií vo vedeckých časopisoch. Preto si moju nomináciu osobitne cením a moje ocenenie je aj ich ocenením.

Udeľovanie Ceny za vedu a techniku je vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Doc. RNDr. František Kundracik, CSc. počas príhovoru po prebratí ocenenia

 

Doc. RNDr. František Kundracik, CSc., patrí k významným slovenským popularizátorom fyziky, ktorý je svojimi aktivitami známy aj v zahraničí. Vo vedeckej oblasti sa venuje najmä elektrickým vlastnostiam kondenzovaných látok a šíreniu elektromagnetických vĺn v nehomogénnom prostredí. V ostatných rokoch je vedecky najaktívnejší v oblasti modelovania a merania vplyvu aerosólov na svetelné znečistenie (v rámci projektu APVV) a zaoberá sa aj prenášaním prirodzeného denného svetla do uzavretých miestností svetlovodmi (v rámci projektu VEGA). Venuje sa aj problematike vyučovania fyziky, najmä novým a netradičným formám vzdelávania. Pravidelne sa zúčastňuje na konferenciách a seminároch pre učiteľov, na ktorých odovzdáva svoje skúsenosti s popularizáciou a svoje metódy výučby ďalším učiteľom. Starostlivosť o učiteľov fyziky podporuje aj z pozície podpredsedu Jednoty slovenských matematikov a fyzikov pre fyziku a z pozície predsedu pobočky JSMF BA2. Veľa svojho času venuje aj starostlivosti o talentovanú mládež a zvyšovaniu jej záujmu o fyziku a prírodné vedy všeobecne. Od roku 1996 sa venuje Turnaju mladých fyzikov (súťaž pre stredoškolákov), od roku 2006 je predsedom odbornej komisie TMF na Slovensku a Slovensko zastupuje aj v Medzinárodnom organizačnom výbore tejto súťaže. Počas jeho pôsobenia dosiahli žiaci viacero významných úspechov, napríklad v roku 2006 bol vedúcim tímu študentov, ktorý na Rakúskom otvorenom kole TMF získal absolútne prvenstvo, mimoriadnym úspechom bol v roku 2015 aj zisk zlatých medailí v medzinárodnom kole TMF v Anglicku.

 

Rozhovor pripravila: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Ján Michálik a z archívu doc. Františka Kundracika

Uverejnila: VČ

        

Udeľovanie Ceny za vedu a techniku je vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky