Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Európske tematické centrum pre biologickú diverzitu

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: príroda; Pixabay.com /bertvthul/

„Bohatstvo života na Zemi, milióny rastlín, živočíchov a mikroorganizmov, vrátane génov, ktoré obsahujú, a zložité ekosystémy, ktoré vytvárajú životné prostredie“. Takto definoval v roku 1989 Svetový fond ochrany prírody biodiverzitu. Ide o rozmanitosť živočíšnych alebo rastlinných druhov, ktorú ovplyvňuje nadmorská výška, klíma, reliéf, dostupnosť vody, horninové podložie, ale aj zásahy človeka. V súvislosti s biologickou diverzitou – vo svojej podstate predstavuje rôznosť života – sa hovorí aj o dedičstve pre budúce generácie, keďže narušenie jednej zložky (prostredie, bióm, predátor…) môže viesť až k vyhynutiu niekoľkých druhov, ktoré sú od nich závislé.

Ústav krajinnej ekológie SAV rieši projekt Európske tematické centrum pre biologickú diverzitu (ETC BD). Zodpovedným riešiteľom je RNDr. Ľuboš Halada, CSc. Ide o odbornú organizáciu Európskej environmentálnej agentúry (EEA) pre oblasť biologickej diverzity a ochrany prírody. Ako uvádza zodpovedný riešiteľ za slovenskú stranu, ETC BD tvorí dvanásť inštitúcií z 11 európskych krajín, koordinovaných Národným prírodovedným múzeom v Paríži. Činnosť ETC BD vychádza podľa neho z viacročného plánu práce EEA a je zameraná na podporu EEA v oblasti biologickej diverzity, realizácie akčného plánu EÚ a súvisiacich globálnych stratégií. „Hlavné úlohy ETC BD sú: 1) podpora EEA pri príprave správ o stave životného prostredia Európy s dôrazom na stav a trendy biodiverzity; 2) podpora implementácie existujúcich právnych predpisov EÚ týkajúcich sa prírody a biodiverzity (najmä Smernica o vtákoch a Smernica o biotopoch), vrátane prepojenia s ostatnými kľúčovými právnymi predpismi EÚ; 3) práca na konkrétnych úlohách, týkajúcich sa stratégie biodiverzity EÚ v tých odvetviach, ktoré nie sú pokryté inými ETC (patrí medzi ne napr. poľnohospodárstvo a lesníctvo).“

RNDr. Ľuboš Halada, CSc. dopĺňa, že hlavná časť práce Ústavu krajinnej ekológie SAV pre ETC BD je zameraná na podporu budovania siete Natura 2000. „Konkrétnymi úlohami sú hodnotenie dostatočnosti siete Natura 2000 vo viacerých krajinách EÚ a hodnotenie priaznivého stavu ochrany druhov a biotopov na úrovni biogeografických regiónov.“

Aktuálne uvedený projekt beží pre roky 2014 – 2018, v období 2019 – 2021 bude ETC BD pokračovať v činnosti v rámci nového projektu.

 

Odborný garant textu: RNDr. Ľuboš Halada, CSc., Ústav krajinnej ekológie SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /bertvthul/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky