Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Európska noc výskumníkov 2018 privítala nadšencov vedy a výskumu

Marta Bartošovičová

Európska noc výskumníkov 2018 v Bratislave

Tohoročná Európska noc výskumníkov na Slovensku sa uskutočnila v piatok 28. septembra 2018. V poradí 12. ročník festivalu vedy sa konal pod mottom: „Výskumníci v nás“ a pod značkou Európskeho roku kultúrneho dedičstva. Ťažisko podujatia bolo v piatich mestách, a to v Bratislave, Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici a v Poprade. 

Organizátormi Európskej noci výskumníkov 2018 boli, tak ako každoročne, Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity – SOVVA, Slovenská akadémia vied (SAV), Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a portál EURACTIV.sk. 

Hlavné podujatie v Bratislave sa uskutočnilo tradične v priestoroch Starej tržnice na Námestí SNP (v čase od 9.00 do 23.00 hod.). Súbežne s hlavným podujatím sa v ďalších lokalitách Bratislavy konali sprievodné podujatia

V rámci oficiálneho otvorenia Európskej noci výskumníkov 2018 odzneli rozhovory moderátora Vlada Voštinára so zástupcami organizátorov podujatia. Riaditeľ SOVVA Daniel Straka pripomenul zaujímavé vystúpenia mladých talentovaných vedcov, ako aj vedeckých autorít na podujatí a vyzdvihol zvedavosť mládeže.

Zľava: Vlado Voštinár, Aleš Kučera, Pavel Nikodem, Ján Turňa a Daniel Straka

Generálny riaditeľ CVTI SR prof. Ján Turňa zdôraznil, že Slovensko má ľudí nadšených pre vedu a aj ľudí talentovaných. Určite by sme potrebovali lepšie podmienky pre vedu. Mnohí sa snažia, aby aspoň časť výskumníkov mala tie podmienky lepšie. Veda nie je len náročná práca, ale neraz aj zábava a životný štýl. Poznamenal tiež, že veda pomáha všetkým a nebyť nej, tak možno by sme dodnes žili ešte v jaskyniach alebo na stromoch. 

Nezastupiteľné miesto pri organizovaní Európskej noci výskumníkov má informačný portál EurActi.sk. Jeho konateľ a obchodný riaditeľ Pavel Nikodem, poukázal najmä na európsky rozmer tohto podujatia.

Člen Predsedníctva SAV RNDr. Aleš Kučera, CSc., okrem iného povedal, že vedci bádajú, čo môžu priniesť spoločnosti, ale kedy vyjde na povrch špičkový objav, to sa nedá predpovedať. Existuje množstvo tém na skúmanie, takže vo vede môže každý zvíťaziť. Vyzval mladých ľudí, aby prišli študovať na naše univerzity a robiť vedu do akadémie vied a hlavne, aby neodchádzali do zahraničia.

Štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR Oľga NachtmannováV mene Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podvečer vystúpila štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová. Okrem iného uviedla, že ako vysokoškolského pedagóga ju teší záujem mladých ľudí o vedu a o štúdium vedeckých disciplín. K otázke financovania vedy a výskumu uviedla, že môžeme byť mierni optimisti, keďže v roku 2017 boli oproti roku 2016 výdavky na vedu a výskum vyššie o 17 %. Cieľom ministerstva školstva je, aby do roku 2020 bolo v tejto kapitole 1,2 % z celkového HDP. Samozrejme nie všetko sú financie, dôležité je aj to, aká je technológia a technika a v tomto smere sme na tom veľmi dobre. V tejto súvislosti uviedla, že aj mladí vedci, ktorí sa vracajú na Slovensko v rámci programu Návraty, sú prekvapení, akú špičkovú techniku tu nachádzajú. Ide tiež o to, aby mali pri sebe aj kvalitné ľudské zdroje, ktoré im budú robiť podporné činnosti. Chcú k tomu pristúpiť systémovo. Práve na tom pracuje sekcia vedy a techniky ministerstva školstva, aby mali túto oblasť komplexne pokrytú.  

Jedným z najväčších lákadiel tohoročnej Európskej noci výskumníkov v Bratislave bol britský výskumný inžinier John Holt. Pôsobí vo Vesmírnom výskumnom centre University of Leicester ako vedúci výskumník nového geotechnického zariadenia SPLIT (Small Planetary Linear Impulse Tool), ktoré je vyvíjané pre návrat  vzoriek z Marsu (Mars  Sample  Return). Vo vystúpení v Starej tržnici hovoril o svojich 20-ročných skúsenostiach s vývojom nástrojov pre planetárne a orbitálne aplikácie vesmírnych misií NASA a ESA. Investujú obrovské úsilie do výskumu a vývoja špeciálneho zariadenia, ktoré by si človek mohol na takúto misiu zobrať so sebou. Vysvetlil ako tento vývoj prebieha a čo už so svojím tímom vymysleli. 

Výskumný inžinier John Holt z University of Leicester

 Výskumný inžinier John Holt z University of Leicester

Ďalším významným hosťom podujatia bol izraelský futurológ Roey Tzezana, ktorý vo svojej  prednáške Vládcovia budúcnosti: vládnutie vo veku umelej inteligencie a blockchain ukázal, že nie všetko je vo svete stratené a  že veda a technológia majú potenciál zachrániť svet.  Roey Tzezana je  výskumník v oblasti nanotechnológií a autor knihy „Guide to the Future“. Jeho výskum sa zaoberá najmä analýzou vznikajúcich disruptívnych technológií a predpovedaním ich dosahu na spoločnosť a jednotlivca.

Ďalším zahraničným hosťom na Európskej noci výskumníkov v Bratislave bol Jesse de Vos, výskumný pracovník holandského Institute for Sound and Vision, ktorý vystúpil s prednáškou na tému: „Virtuálne cintoríny“ a uchovávanie počítačových hier. Počítačové hry sa stali v posledných rokoch neoddeliteľnou súčasťou zbierok Institute for Sound and Vision, archívu a múzea, ktoré uchováva holandské audiovizuálne dedičstvo. Jesse de Vos hovoril o krokoch, ktoré viedli k založeniu zbierky počítačových hier. Od prvej fázy, v ktorej boli počítačové hry uznané ako kultúrne dedičstvo, až po výberové kritériá pre ich zaradenie do zbierok, od rozhodnutí týkajúcich sa stratégie uchovávania až po technologické riešenia.

V Starej tržnici vystúpil tiež prof. Štefan Klein, z Vysokej školy výtvarných umení, ktorý hovoril o budúcnosti dopravy, doc. Peter Celec sa v prednáške zameral na extracelulárnu DNA a jej úlohu v patogenéze chorôb a ďalší.

Chémia hrou je obľúbenou súčasťou festivalov vedy

Najmladších návštevníkov Starej tržnice zaujali experimenty v chémii, fyzika, robotika, elektronika a mnoho ďalších príťažlivých prezentácií,  ale napríklad aj unikátna laserová harfa, na ktorej si mohli zahrať. Namiesto strún je v nej 10 laserových lúčov, z ktorých každý vydáva svoj tón. Harfu k tomuto podujatiu zostrojili v Medzinárodnom laserovom centre v Bratislave.

Medzi množstvom vedeckých stánkov Slovenskej akadémie vied, Univerzity Komenského, Slovenskej technickej univerzity a ďalších univerzít a vedeckých ústavov, malo svoj stánok aj Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pod názvom Podporujeme, inovujeme, napredujeme. Ministerstvo školstva je dlhodobým partnerom podujatia. Riaditeľ odboru implementácie štátnej politiky, európskych a medzinárodných iniciatív vedy a výskumu MŠVVaŠ SR Róbert Szabó informoval, že ich cieľom je diskutovať o rozvoji ľudských zdrojov vo výskume a vývoji. Zamerajú sa aj na to, akým spôsobom prilákať špičkových odborníkov zo zahraničia, ktorí predtým pôsobili a získavali skúsenosti v rôznych špičkových európskych a svetových výskumných centrách, ako ich prilákať na Slovensko, aby pomohli rozvíjať prostredie výskumu a vývoja. Nechýbali ani stánky Centra vedecko-technických informácií SR nazvané Vzdelávanie objavovaním a Veda na dosah.

Galérii Archa dominovali diskusie so špičkovými odborníkmi zamerané na vedu z rôznych aspektov, napríklad o tom, ako by mohli výskumníci spolupracovať s priemyslom, ako podporovať transfer poznatkov do praxe, prečo čo je potrebná spolupráca výskumníkov a inovátorov so zahraničnými partnermi, ako aj excelentný výskum a mobilita ľudských zdrojov vo vede a technike.

Európska noc výskumníkov 2018 - logo

V Košiciach v priestoroch obchodného centra Atrium Optima boli stánky a prezentácie z Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzity Komenského v Bratislave, Prešovskej univerzity v Prešove a výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied. Popoludní sa predstavili vedci aj prostredníctvom prednášok o zaujímavých témach v priestoroch kinosály Cinemax. Sprievodnou aktivitou bola Hvezdáreň v Medzeve.

V Žiline v priestoroch Aupark Shopping Centre mali návštevníci možnosť vidieť vedecké stánky a prezentácie Žilinskej univerzity a Univerzity Komenského v Bratislave. Predstavili sa tam tiež inovatívne firmy ako CEIT a tiež agentúra pre podporu inovácií – SIEA. Okrem hlavného odborného partnera Žilinskej univerzity v Žiline sa organizačne na realizácii Európskej noci výskumníkov v Žiline podieľali aj študenti Evanjelického gymnázia v Martine. 

V Banskej Bystrici sa v priestoroch Europa Shopping Centre vedecké stánky a prezentácie z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technickej univerzity vo Zvolene, Žilinskej univerzity, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ale aj vedcov a výskumníkov z rôznych oblastí. V doobedňajších hodinách sa v sálach Cinemaxu uskutočnili vedecko-popularizačné prednášky na atraktívne témy. 

V Poprade sa aj tento rok uskutočnila Európska noc výskumníkov v priestoroch OC Max. Bohatý vedecko-populárny program pripravili vedci z Astronomického ústavu SAV v spolupráci s univerzitami, ďalšími výskumnými ústavmi a vedeckými inštitúciami nielen spod Tatier.

V minulom roku sa do festivalu vedy na Slovensku zapojilo viac ako 1 400 vedcov a výskumníkov, 72 000 žiakov a študentov. Na podujatiach sa zúčastnilo viac ako 155 000 návštevníkov.

Festival vedy Európska noc výskumníkov je projekt finančne podporovaný rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií – Horizon 2020, v časti – Marie Skłodowska-Curie a financovaný zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Marián Zelenák a Ján Laštinec, NCP VaT pri CVTI SR

Program Európskej noci výskumníkov 2018

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky