Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Do prírody s aplikáciou od vedcov SAV

Monika Tináková

Impatiens glandulifera

K výskumu inváznych druhov rastlín a živočíchov môže vedcom Slovenskej akadémie vied pomôcť aj verejnosť. Stačí si stiahnuť aplikáciu VISITOR, ktorú jej tvorcovia naplnili obrázkami rôznych druhov, ktoré na našom území nie sú pôvodné, no dostali sa sem a predstavujú hrozbu. VISITOR-a spustili odborníci z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV koncom uplynulého roka. V týchto dňoch ju zaktualizovali a doplnili o nové druhy.

„Verejnosť nám môže pomocou smartfónovej aplikácie VISITOR zasielať informácie o výskyte vybraných nepôvodných druhov rastlín a živočíchov, na ktoré narazí pri svojich prechádzkach a výletoch. Tieto údaje nám potom budú slúžiť ako podklad pre ďalší výskum o výskyte a šírení vybraných druhov a faktoroch, ktoré naň môžu vplývať. Zároveň ide o cenný zdroj aj pre samosprávy alebo Štátnu ochranu prírody, čím môžeme všetci prispieť k riešeniu tohto problému,“ povedal Ladislav Pekárik z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV.

Ambrosia artemisifolia

Aplikácia môže pomôcť aj školám pri vzdelávaní žiakov o ochrane prírody a starostlivosti o naše najbližšie okolie. Zber takýchto údajov o rozšírení často presahuje kapacity odborníkov. Preto sa inšpirovali podobnými iniciatívami významných vedeckých inštitúcií, ktoré stále častejšie zapájajú do zberu dát pre vedecké účely bežných občanov (dobrovoľníkov). Otvoril sa tým priestor na využitie moderných technológií pri mapovaní výskytu nepôvodných druhov pomocou občianskej vedy (citizen science). Občianska veda predstavuje partnerstvo a spoluprácu medzi vedeckými inštitúciami a spoločnosťou, ktorá využíva obrovský potenciál dobrovoľníkov z radov bežných občanov, rôznych cieľových skupín – rybárov, turistov, nadšencov fotografovania prírody, študentov.

„Vytipovali sme 30 vybraných druhov, ktoré sme podrobne opísali, vytvorili mapy ich výskytu a na webstránke popisujeme napríklad aj spôsob, ako sa nepôvodné druhy odstraňujú. Aplikácia umožňuje ľuďom na prechádzkach v prírode alebo v meste veľmi jednoduchým a intuitívnym spôsobom zbierať a odosielať údaje o výskyte cieľových druhov,“ povedal Ladislav Pekárik.

Impatiens parviflora

Do aplikácie bude v týchto dňoch pribúdať encyklopédia monitorovaných druhov, ktorá obsahuje obrázky a stručné popisy. Okrem toho pri pridávaní nového nálezu pribudnú do zoznamu skúmaných druhov aj ich obrázky, aby sa v zozname ľahšie orientovalo.

„V rámci tejto problematiky u nás prebieha niekoľko zaujímavých projektov. Venujeme sa šíreniu nepôvodných druhov v rôznych typoch biotopov, skúmame ich nárast v priebehu posledných desaťročí, analyzujeme hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú ich šírenie. Náš výskum prebieha od lužných lesov v nížinách až po lúky v horských oblastiach, od veľkých riek až po najmenšie potoky a malé vodné plochy. Z výskumov vyplýva, že v priebehu desaťročí narastá nielen celkový počet nepôvodných druhov, ale aj ich zastúpenie v mnohých aj vzácnych a prirodzených typoch biotopoch. Mnohé z nich obsadzujú posledné refúgiá ohrozených druhov a môžu spôsobiť nenávratné vymiznutie týchto druhov,“ povedal Ladislav Pekárik.

Solidago canadensis

Využitie verejnosti na mapovanie nepôvodných druhov je vysoko aktuálne v celej Európe a nie je izolované pre Slovensko. Záujem o tento spôsob mapovania potvrdzuje aj začínajúci európsky projekt v schéme COST (CA17122 – Increasing understanding of alien species through citizen science), ktorý by sa dal voľne preložiť ako Využitie občianskej vedy pre lepšie pochopenie nepôvodných druhov. Centrum biológie rastlín a biodiverzity je partnerom tohto projektu.

 

Viac informácií na webovej stránke

Facebook

Twitter

Instagram

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: SAV

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky