Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vývoj HPLC metódy v rámci potravinárskych analýz

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: víno; Pixabay.com

Chirálne separácie sa využívajú v takých oblastiach analýzy, kde rozdielne účinky jednotlivých enantiomérnych foriem môžu mať vplyv na výsledné vlastnosti produktov (vôňa, chuť, biologické a farmakologické účinky). Na základe enantiomérneho zastúpenia látok v potravinách sa môže hodnotiť kontaminácia, doba a vhodnosť skladovania, vek a pôvod potravín, ako aj kvalita ich technologického spracovania.

Cieľom projektu Ing. Anny Lomenovej z Ústavu analytickej chémie (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave) s názvom „HPLC separácia enantiomérov aminokyselín. Využitie laboratórne pripravených a komerčných chirálnych stacionárnych fáz“ je vývoj HPLC metódy na separáciu a stanovenie enantiomérov aminokyselín vo vzorkách nápojov, ako sú vína, energetické nápoje a iné. „Na separáciu enantiomérov sa otestujú enantioselektívne sorbenty na základe makrocyklických antibiotík a laboratórne pripravené sorbenty na základe polymérov s odtlačkami molekúl,“ vysvetľuje Ing. Anna Lomenova.

Problematika v rámci projektu sa bude riešiť v nasledovných etapách:

  1. Príprava a charakterizácia sorpčných materiálov na základe polymérov s odtlačkami molekúl na enantioselektívnu separáciu aminokyselín.
  2. HPLC separácia enantiomérov aminokyselín s dôrazom na výber druhu chirálnej stacionárnej fázy (laboratórne pripravené a komerčné chirálne stacionárne fázy), na výber vhodného zloženia mobilnej fázy a typu detekcie.
  3. Prešetrenie vplyvu teploty kolóny na účinnosť separácie enantiomérov.
  4. Analýza reálnych vzoriek.

Ako ďalej priblížila autorka projektu, výsledky riešenia projektu budú prínosom pre oblasť potravinárskej analýzy. „Získané výsledky budú prezentované na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a tiež je plánovaný aj výstup v podobe vedeckej práce v časopise.“

Projekt s názvom HPLC separácia enantiomérov aminokyselín. Využitie laboratórne pripravených a komerčných chirálnych stacionárnych fáz patrí medzi projekty, ktorým bol udelený grant STU.

*********************************************

Rektor STU Robert Redhammer udeľoval granty mladým vedcom už po 9. raz. Každý z podporených mladých vedcov získal príspevok vo výške tisíc eur. Odovzdávanie grantov sa uskutočnilo v Aule D. Ilkoviča začiatkom mája 2018. Granty si prevzali mladí vedci zo všetkých fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, najsilnejšie zastúpenie má Stavebná fakulta (SvF) či Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT).

Rektor STU Robert Redhammer vysvetlil, že univerzitný grantový program pre mladých je „školou“ písania úspešných projektov a vyzýva riešiteľov, aby sa postupne uchádzali o národné a medzinárodné granty a nadväzovali kontakty s výskumnými kolektívmi v zahraničí. Na tento grantový program nadväzuje na STU ďalší pre skúsenejších vedcov – Grantový program na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov. STU finančne odmeňuje aj najlepšie vedecké publikácie a aj tímy, ktoré sa zapájajú do medzinárodných konzorcií a uchádzajú sa o medzinárodné granty.

 

Odborný garant textu: Ing. Anna Lomenova, Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky