Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vývoj analytického postupu pre stanovenie kumarínov v kozmetických prípravkoch

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: parfum; Pixabay.com /monicore/

Kumaríny sú látky prirodzene sa nachádzajúce v hubách, rastlinách alebo ovocí. Ako prídavné látky sa môžu vyskytovať v potravinách, alkoholických nápojoch, kozmetike a iných produktoch. Kumaríny sa do kozmetických prípravkov ako napr. parfumy, krémy, šampóny, mydlá pridávajú na zvýraznenie vône, ale aj kvôli iným účinkom (napr. ochrana pred UV žiarením a iné). Konštatuje sa to v práci Vývoj analytického postupu pre stanovenie kumarínov v kozmetických prípravkoch od dvojice autoriek Andrea Špačková, Katarína Hroboňová, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie.

„Na druhej strane kumarín a niektoré deriváty môžu spôsobovať alergické reakcie, príp. iné nežiaduce účinky ako napr. nevoľnosť, hnačka alebo otrava pečene. Na separáciu kumarínov sa používajú chromatografické metódy, z ktorých najpoužívanejšia je HPLC. Najbežnejšou stacionárnou fázou je chemicky viazaná fáza typu C18 alebo C8, príp. fenylová a ako mobilná fáza sa častokrát volí zmes organického rozpúšťadla a vodného roztoku kyseliny s gradientovou elúciou. Na detekciu kumarínov sa používajú spektrofotometrické detektory, fluorescenčný detektor alebo hmotnostne spektrometrický detektor,“ píše sa v práci.

Autorky pokračujú, že zriedkavejšie sa na separáciu niektorých kumarínov používa aj GC a TLC. „Vzorky so zložitou matricou je potrebné pred stanovením analytu častokrát upravovať. Na tento účel sa využívajú extrakčné techniky, medzi ktoré patrí aj extrakcia na tuhej fáze. Voľba sorbentu umožňuje selektívnu až špecifickú sorpciu analytu. Polyméry s odtlačkami molekúl (MIP) ako sorbenty pre SPE predstavujú nový typ selektívnych sorpčných materiálov.“

Práca je zameraná na vývoj HPLC metódy pre separáciu zmesi zvolených kumarínov a otestovanie vhodnosti použitia MIP sorbentu na povrchu magnetického nosiča pre extrakciu kumarínov z vybraných vzoriek kozmetiky.

Na separáciu zmesi kumarínov (eskulín, kumarín, skoparón, herniarín, 4-metylumbeliferón, umbeliferón) sa použila kolóna Kinetex C18 Core-Shell Technology. „Tento typ kolóny obsahuje pórovitú vrstvu stacionárnej fázy ukotvenú na pevnom jadre silikagélu. Výhodou ´Core-Shell´ technológie prípravy stacionárnej fázy v porovnaní s plne pórovitými časticami sorbentov je zníženie rozširovania zóny eluovaných látok počas separácie a tým sa dosahuje vysoká účinnosť kolóny (vysoký počet teoretických priehradiek). Uspokojivá separácia kumarínov s rozlíšením eluovaných látok v intervale od 1,7 do 15,6 sa dosiahla v čase do 13 min.“

V závere svojej práce autorky uvádzajú, že HPLC analýzou vzoriek zvolených kozmetických prípravkov po magnetickej MIP extrakcii sa zistilo, že vzorky obsahovali kumarín. „Vsádzková MIP extrakcia bola vhodná pre extrakciu kumarínov z viskóznejších vzoriek a využitie magnetického poľa umožnilo jednoduché oddelenie sorbentu od kvapalnej fázy. Nevýhodou postupu bola časová náročnosť spracovania vzorky (70 min). Výťažnosť extrakcie závisela od typu vzorky a od rozpúšťadla matrice vzorky. V prípade testovaných vzoriek voňavky a sprchového šampónu bolo potrebné riediť pôvodnú vzorku vodou.“

Príspevok vyšiel v zborníku celoslovenskej Študentskej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom Chémia a technológie pre život, organizovanej v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave dňa 7. 11. 2018, pričom išlo o okrúhly, 20. ročník.

Študentská vedecká konferencia sa konala v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia. Išlo o príležitosť pre študentov 1. stupňa (bakalárskeho) a 2. stupňa (inžinierskeho) vysokoškolského štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách boli odmenené.

 

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj informácií: https://www.uiam.sk/svk/

Ilustračné foto: Pixabay.com /monicore/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky