Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V boji proti nádorovým ochoreniam kostí

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: Pixabay.com /Wikilmages/

Rádium a stroncium sú súčasťou životného prostredia. Rádium sa v prírode vyskytuje vo forme uránovej rudy, uránových a tóriových mineráloch. Stroncium je v zemskej kôre zastúpený minerálmi celestínom a strontianitom, významné izotopy 90Sr a 89Sr sa dostali do životného prostredia hlavne nehodami na jadrových zariadeniach a skúškami jadrových zbraní. Rádium podobne ako stroncium sú v životnom prostredí kontrolované z dôvodu zdravotného rizika. Rádionuklidy sa deponujú do kostí, kde narúšajú krvotvorbu a spôsobujú nádorové ochorenia kostí.

Konštatuje to vo svojej práci „Charakterizácia anorganického sorbentu na báze oxidov mangánu pre zakoncetrovanie rádionuklidov“ kolektív autorov Michaela Štofaníková, Silvia Dulanská, Ľubomír Mátel (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie). „Nebezpečné sú tiež ich dcérske produkty 222Rn a 90Y, radón svojim alfa žiarením poškodzuje pľúca a ytrium spôsobuje dlhodobé ožarovanie kostí vysoko energetickými časticami beta. Zo zdravotného hľadiska je teda výskum nových metodík na stanovenie týchto rádionuklidov opodstatnený.“ 

Práca sa venovala príprave nového kompozitného sorbentu na báze oxidov mangánu naviazaných na SiO2 matrici. Silikagél sa pripravil z vodných roztokov alkalických kremičitanov. Impregnovaný sorbent sa testoval pre možnosť separácie 226Ra a 90Sr z vodných roztokov.

Ako uvádzajú autori príspevku, v práci sa pripravil, testoval a aplikoval kompozitný sorbent pre separáciu 226Ra a 90Sr zo vzoriek vôd. „Výhodou pripraveného sorbentu pre separáciu vybraných rádionuklidov je jeho ľahká príprava, časová, finančná nenáročnosť a dosiahnutie uspokojivých výsledkov vypracovanej metodiky separácie a stanovenia 226Ra a 90Sr,“ uzavreli. 

Príspevok vyšiel v zborníku celoslovenskej Študentskej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom Chémia a technológie pre život (19. ročník).

Takéto podujatie je organizované aj tento rok (7. 11. 2018) v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, pričom ide o okrúhly, 20. ročník.

Študentská vedecká konferencia sa koná v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia. Je to príležitosť pre študentov 1. stupňa (bakalárskeho) a 2. stupňa (inžinierskeho) vysokoškolského štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách budú odmenené. Na študentskej vedeckej konferencii prebehne v jednotlivých sekciách aj nesúťažná prehliadka prác študentov 3. stupňa (doktorandského) vysokoškolského štúdia.

 

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj informácií: https://www.uiam.sk/svk/

Ilustračné foto: Pixabay.com /Wikilmages/

Uverejnil: LČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky