Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Molekulový magnetizmus v komplexe kobaltu

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: Pixabay.com /jules_88/

Niektoré látky vykazujú jednomolekulový magnetizmus, čiže neštandardné magnetické správanie pod určitou teplotou. Príprava a štúdium takýchto látok je predmetom príspevku s názvom Molekulový magnetizmus v komplexe kobaltu s BIS(BENZIMIDAZOL-1-YL) pyridínovým ligandamom. Jeho autormi sú Michaela Zajacová a Ivan Šalitroš, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov, Oddelenie anorganickej chémie. 

Cieľom bolo pripraviť komplex kobaltu, ktorý práve toto neštandardné magnetické správanie vykazuje. Práca pojednáva o príprave, magnetických vlastnostiach a spektroskopických meraniach pripravenej látky. 

Autori príspevku konštatovali, že použitím monokryštálovej RTG analýzy bola určená kryštálová štruktúra komplexu [Co(L3)Br2]. „Atóm kobaltu je koordinovaný tromi dusíkovými ligandami a dvomi bromidovými ligandami, pričom tvar koordinačného polyédra zodpovedá deformovanej trigonálnej bipyramíde. Pomocou MPMS SQUID magnetometra boli namerané magnetické dáta pre [Co(L3)Br2] vstatickom, ale aj v striedavom magnetickom poli. Z magnetického merania v statickom poli bolo zistené vysokospinové usporiadanie atómu kobaltu so spinom 3/2. Pomocou AC dát bolo zistené, že pripravená látka je jednomolekulovým magnetom a vykazuje 3 relaxačné procesy.“

Cieľom práce Michaely Zajacovej a Ivana Šalitroša bolo pripraviť a následne charakterizovať tridentátne ligandy a koordinačnú zlučeninu, ktorá bola pripravená z týchto ligandov. „Vzniknuté ligandy a komplex boli charakterizované metódami elementárnej analýzy, FTIR, UV – VIS spektroskopie v roztoku a v tuhej fáze, ako aj 1H a 13C NMR spektroskopiou. Magnetické dáta boli merané pre komplex [Co(L3)Br2] v statickom magnetickom poli pričom bola nameraná aj AC susceptibilita v striedavom magnetickom poli,“ uviedli. 

Príspevok vyšiel v zborníku celoslovenskej Študentskej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom Chémia a technológie pre život, organizovanej v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave dňa 7. 11. 2018, pričom išlo o okrúhly, 20. ročník.

Študentská vedecká konferencia sa konala v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia. Išlo o príležitosť pre študentov 1. stupňa (bakalárskeho) a 2. stupňa (inžinierskeho) vysokoškolského štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách boli odmenené.

 

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj informácií: https://www.uiam.sk/svk/

Ilustračné foto: Pixabay.com /jules_88/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky