Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako odstrániť z textílii zdraviu škodlivé pesticídy

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /textílie/; zdroj: Pixabay.com

Vývojom nových analytických metód na sledovanie rezíduí pesticídov v textilných produktoch s využitím zelených mikroextrakčných techník sa zaoberá projekt Ing. Silvii Zichovej z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave.

Ide o pokračovanie úspešne riešeného projektu z minulého roku, aktuálny nesie názov Vývoj nových kombinácií spojenia konvenčných extrakcií a mikroextrakcií vhodných na extrakciu rezíduí pesticídov z komplexných matríc.

Hlavným cieľom bolo vyvinúť efektívnu a selektívnu extrakčnú techniku QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged, safe) v kombinácii s disperznou mikroextrakciou v systéme kvapalina – kvapalina (DLLME) na extrakciu pesticídov z textílii. „V súčasnosti sa v odbore analytickej chémie kladie veľký dôraz na princípy zelenej chémie, kedy sa na extrakciu používajú menšie objemy organických rozpúšťadiel a tým pádom vzniká menej nebezpečného odpadu, čo je aj jeden z hlavných prínosov mikroextrakcií. Tento projekt tvorí základ pre pokračovanie, kedy sa budeme zaoberať vývojom nových spojení konvenčných extrakcií a mikroextrakcií z rovnako komplexných matríc, ako je textil. Význam analýzy rezíduí pesticídov v textilných produktoch je veľký, pretože je to oblasť výskumu, ktorej nebola v minulosti venovaná veľká pozornosť a na ošetrovanie bavlny sa celosvetovo používajú veľké množstvá rôznych zdraviu škodlivých pesticídov.“

Ako uvádza realizátorka projektu, maximálne reziduálne limity stanovené EÚ pre textil sú na vyšších koncentračných hladinách, avšak nežiaduce zdravotné riziká pesticídov na ľudský organizmus sa môžu prejaviť pri oveľa nižších koncentráciách pesticídov. „Sľubným riešením ako dosiahnuť nízke medze stanovenia v textíliách je kombinácia rýchlych a efektívnych metód úpravy vzorky so stanovením pesticídov rýchlou plynovou chromatografiou v spojení s hmotnostným spektrometrom (GC/MS).“

Ciele projektu sú podľa Ing. Silvii Zichovej stanovené jasne, hlavným cieľom bude vývoj a validácia analytickej metódy a voľba pracovných parametrov, aby sa dosiahla čo najvyššia selektivita a nízke medze stanovenia pesticídov. „Hlavným prínosom tohto projektu bude vývoj takej analytickej metódy, ktorá umožní analýzu reálnych vzoriek a sledovanie vybraných pesticídov v rôznych typoch textilných produktov určených na priamu distribúciu spotrebiteľom, a tým sa prispeje k ochrane zdravia ľudí. Výsledky výskumu budú publikované vo vedeckých časopisoch a na vedeckých sympóziách.“

Projekt Vývoj nových kombinácií spojenia konvenčných extrakcií a mikroextrakcií vhodných na extrakciu rezíduí pesticídov z komplexných matríc patrí medzi projekty, ktorým bol udelený grant STU.

V rámci podpory STU pre mladých výskumníkov bol Ing. Silvii Zichovej udelený tento grant už po druhýkrát. „Udeľovanie týchto projektov mladým výskumníkom hodnotím veľmi pozitívne, pretože tieto finančné prostriedky sú určené práve na vedecko-výskumnú činnosť mladých vedcov,“ hovorí mladá vedkyňa.

*********************************************

Rektor STU Robert Redhammer udeľoval granty mladým vedcom už po 9. raz. Každý z podporených mladých vedcov získal príspevok vo výške tisíc eur. Odovzdávanie grantov sa uskutočnilo v Aule D. Ilkoviča začiatkom mája 2018. Granty si prevzali mladí vedci zo všetkých fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, najsilnejšie zastúpenie má Stavebná fakulta (SvF) či Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT).

Rektor STU Robert Redhammer vysvetlil, že univerzitný grantový program pre mladých je „školou“ písania úspešných projektov a vyzýva riešiteľov, aby sa postupne uchádzali o národné a medzinárodné granty a nadväzovali kontakty s výskumnými kolektívmi v zahraničí. Na tento grantový program nadväzuje na STU ďalší pre skúsenejších vedcov – Grantový program na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov. STU finančne odmeňuje aj najlepšie vedecké publikácie a aj tímy, ktoré sa zapájajú do medzinárodných konzorcií a uchádzajú sa o medzinárodné granty.

 

Odborný garant textu: Ing. Silvia Zichová, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky