Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Chémia, fyzika či programovanie?

Marta Bartošovičová

Program Veda má budúcnosť

V Českej republike (ČR) i v Slovenskej republike (SR) klesá záujem mladých ľudí o prírodovedné a technické odbory. V rámci medzinárodného porovnania medzi európskymi krajinami patríme v obľúbenosti matematiky, fyziky či chémie k podpriemeru. To spôsobuje problémy firmám, ktoré pre svoju prevádzku potrebujú kvalifikovaných odborníkov v uvedených odboroch. Ak sa nepodarí tento trend zvrátiť, môže na českom i slovenskom pracovnom trhu do roku 2020 chýbať niekoľko desiatok tisíc pracovných síl. 

Iniciatíva Věda má budoucnost/Veda má budúcnosť, za ktorou je vzdelávacia organizácia AISIS, o. s., v Kladne, sa už vyše päť rokov snaží zvyšovať atraktivitu prírodovedných a technických odborov. Chce ukázať žiakom základných a stredných škôl, že má zmysel študovať chémiu, fyziku či programovanie a môže ich to baviť. Študentom chce pomôcť zvýšiť ich konkurencieschopnosť na trhu práce, keďže práve firmy so zameraním na prírodovedné a technické odbory vytvárajú perspektívne pracovné miesta a majú dôležitý vplyv na ekonomický rast ČR a SR.

Projekt Veda má budúcnosť je súčasťou platformy Školy firmám – firmy školám, ktorá vychádza z úspešnej írskej iniciatívy School Business Partnership. V Írsku je do nej zapojených 125 veľkých firiem a 170 škôl. Iniciativa School Business Partnership sa realizuje pod hlavičkou mimovládnej neziskovej organizácie Business in the Community, pôsobiacej v celom Írsku. S írskymi partnermi sú v pravidelnom kontakte aj zástupcovia projektu Veda má budúcnosť, ktorí s nimi diskutujú o nastavení programu a víziách projektu do budúcnosti.

Budúce nádeje vedy a techniky v programe Veda má budúcnosť

Iniciátori projektu Veda má budúcnosť v spolupráci s firmami, ktoré sa pohybujú na poli vedy a moderných technológií, snažia sa oživiť teoretickú výučbu v prírodovedných a technických predmetoch na školách pomocou poznatkov z reálneho pracovného prostredia. Ponúkajú firmám nástroj, ako poukázať na atraktivitu a perspektívu profesií, ktoré dnes nepatria medzi najvyhľadávanejšie. Zástupcovia zamestnávateľov a učiteľov si môžu vymieňať svoje skúsenosti a prispieť tak ku skvalitneniu radu aspektov výučby.

Spoločnosti ako Bayer, IBM a ŠKODA AUTO umožňujú žiakom základných a stredných škôl nazrieť do ich zákulisia a urobiť si tak obraz o svojej možnej budúcnosti. Účastníci programu Veda má budúcnosť majú možnosť vyskúšať si na nečisto pracovný pohovor alebo spoznať prostredie firmy, kde by raz mohli pracovať. V spolupráci s firmami sa uskutočňujú aktivity modulu pre žiakov, ako sú exkurzie do firiem, besedy so zamestnancami, modelové pracovné pohovory s personalistom, návštevy laboratórií a ďalšie. V ČR je do programu zapo­je­ných viac ako 1 500 žia­kov a tak­mer 150 uči­te­ľov, v SR je to zatiaľ 340 žia­kov a 15 uči­te­ľov.

Koordinátorom programu Veda má budúcnosť v Českej republike a v Slovenskej republike je Libor Pelikán, zo vzdelávacej organizácie AISIS, o. s., Kladno. Požiadali sme ho o rozhovor.  

 

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Mohli by ste nám priblížiť program projektu Veda má budúcnosť?

V stánku Veda má budúcnosť vpravo Libor Pelikán L. PELIKÁN: Věda má opravdu budoucnost a já doufám, že náš program také. Neil Armstrong komentoval své první přistání na měsíci slovy: „Jeden malý krůček pro člověka, ale obrovský skok pro lidstvo.“ Já samozřejmě náš program nesrovnávám s úspěchy NASA, ale tato slova se mi při jeho realizaci často vybaví. Vysvětlím proč. Každý účastník našeho programu z řad žáků a studentů je potenciálním kvalitně ohodnoceným zaměstnancem některé z vědecko-technologických firem. Mimo to je však každý takový žák určitou vidinou budoucnosti, ve které bychom mohli stavět školy na Marsu.

Já sám věřím, že humanitní vědy jsou přinejmenším stejně důležité jako ty přírodní, nicméně v našich krajinách panuje v tomto ohledu značné nerozložení sil a já bych rád přispěl ke zvýšení zájmu dětí o vědecko-technologické obory. Díky programu Veda má budúcnosť je to možné.

M. B.: Kedy vznikol projekt Veda má budúcnosť a čo vás inšpirovalo k jeho vytvoreniu?  

L PELIKÁN: Projekt vznikl před 6 lety (2011) kdy český AISIS, který se zabývá inovacemi ve vzdělávání, inspirován irskou iniciativou School Business Partnership začal domlouvat první partnerské firmy a formovat s nimi program. Po úspěchu v České republice jsme program přenesli také na Slovensko, jehož partnerem je zde firma Bayer s. r. o.

M. B: Čo je cieľom tohto projektu?

L. PELIKÁN: Jednoznačně zatraktivnit přírodovědné a technické obory žákům a studentům středních i základních škol. Chceme jim ukázat, že v těchto oborech je budoucnost, která skýtá atraktivní neobyčejná povolání.

M. B.: Komu je projekt určený a ako sa dá do neho zapojiť?

L. PELIKÁN: Je určený žákům, pedagogickým pracovníkům a firmám. Jednotlivé firmy se mohou zapojit tak, že nás osloví na našich stránkách a to samé platí i pro školy. Kdyby se líbil program žákům, tak nejlepší cesta, jak zavést program i do jejich školy, je zajít za některým z učitelů, aby nás kontaktoval.

M. B.: Na čo kladiete dôraz pri propagovaní štúdia prírodovedných a technických odborov?

L. PELIKÁN: Důraz klademe na praktické a zajímavé představení přírodních věd. Především žáci obecných škol, jako jsou základní školy a gymnázia, nemají představu o tom, co vlastně lidé z praxe dělají. Co dělá takový chemik, co dělá strojař a pod. My se jim to snažíme skrze strukturovanou spolupráci mezi partnerskými školami a firmami ukázat.

M. B.: Ako hodnotíte úspešnosť svojho pôsobenia a čo je jeho kritériom? 

L. PELIKÁN: Kromě toho, že hodnotíme postojovou změnu jednotlivých žáků před a po absolvování programu, je pro nás hlavním kritériem spokojenost zapojených škol, firem a dětí. Vzhledem k tomu, že s námi školy i firmy spolupracují dlouhodobě tak věřím, že to děláme relativně dobře. Ale vždycky je co zlepšovat.

M. B.: S kým spolupracujete na Slovensku?

L. PELIKÁN: Na Slovensku je to firma Bayer s. r. o. a v současné době hledáme další partnerské firmy, které by se do programu zapojili. Takže pokud myšlenka tohoto programu někoho zaujala, ať se podívá na naše stránky: www.vedamabudoucnost.cz/ a www.vedamabuducnost.sk/ a kontaktuje mne: libor.pelikan@aisis.cz.

M. B.: Ďakujem vám za rozhovor.

 

Rozhovor pripravila a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: z archívu L. Pelikána a NCP VaT pri CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky