Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Život na hranici zániku

VEDA NA DOSAH

Botanický ústav SAV

Na severnej hranici prirodzeného areálu slaniskovej vegetácie, nachádzajúcej sa v Podunajskej a Východoslovenskej nížine sa tím vedcov Botanického ústavu SAV dlhodobo zameriava na problematiku halofytných rastlinných spoločenstiev. Projekt nadväzuje na ich vlastný predchádzajúci ekologický a cenologický výskum, ako aj na možnosti ich udržania a obnovy v Panónskej oblasti. Jeho realizácia začala v roku 2016 a potrvá do konca roka 2019, pričom zodpovedný riešiteľom je Daniel Dítě. Koordinátorom projektu Život na hranici zániku – možnosti zachovania halofytov vo flóre Slovenska (Life on the border of extinction – surviving potential of halophytes in Slovakia) je Botanický ústav SAV.

„Venujeme sa predovšetkým vzácnym a ohrozeným slanomilným druhom slovenskej flóry, z ktorých sa viaceré ocitli na hranici vymiznutia. Ich výskyt je v súčasnosti obmedzený na posledné lokality, existujúce na značne fragmentovaných zvyškoch prirodzených stanovíšť, prípadne už iba na sekundárnych biotopoch podmienených ľudskými aktivitami. V prvom roku riešenia sme sa zamerali na zber dát v teréne. Na plochách 0,5 m2 rozdelených na čiastkové malé plôšky 10 x 10 cm sme zbierali vegetačné dáta šiestich obligátnych halofytov slovenskej flóry,“ uvádzajú realizátori projektu.

Celkovo vedci získali 1 482 druhových záznamov. Rovnakou metodikou pokračovali v zbieraní dát na 10 trvalých plochách vo všetkých známych populáciách druhu Camphorosma annua na Slovensku. „Pokračovali sme v samplingu na trvalých plochách zameraných na vplyv pasenia v NPR Kamenínske slanisko a na trvalých plochách zameraných na sledovanie sukcesie s druhom Crypsis aculeata, kde bol pokusne odstránený bylinný kryt. Venovali sme pozornosť aj vzácnym a ohrozeným druhom slanísk. V rámci pokračujúceho prieskumu slanísk v oblasti Panónie sme sa zamerali na výskum vegetácie slaných močiarov v okolí Neziderského jazera (Rakúsko) a Balatonu (Maďarsko). Skúmali sme vegetáciu s výskytom halofytov popri solených komunikáciách v podtatranskej oblasti a získané dáta pripravili na publikovanie.“   

*********************************************

Pracovníci Botanického ústavu SAV riešili aj projekt Flóra Slovenska – rady Caryophyllales, Polygonales, Ericales: biosystematické štúdium kritických taxónov (Flora of Slovakia – orders Caryophyllales, Polygonales and Ericales: biosystematic study of critical taxa). Zodpovednou riešiteľkou je Kornélia Goliašová.

Výsledky výskumu taxonomickej a nomenklatorickej revízie slovenských zástupcov čeľadí Amaranthaceae, Polygonaceae, Plumbaginaceae a Primulaceae vyústili do novej knižnej publikácie „Flóra Slovenska VI/4, rady Caryophyllales (1. časť) a Ericales“. Obsahuje 778 strán odborného textu vrátane 92 mapových príloh, 79 obrázkových tabúľ a anglickej verzie všetkých determinačných kľúčov. Celkovo 45 rodov a 220 vnútrorodových a vnútrodruhových taxónov, z toho 44 ohrozených a 23 zákonom chránených. „Niektoré ďalšie spracované taxóny sú chránené medzinárodným dohovorom CITES a/alebo rastú v biotopoch patriacich do NATURA 2000.“

Do tlače bola odovzdaná metodická príručka „Zásady, pravidlá a odporúčania pre tvorbu a revíziu slovenského menoslovia siníc, rias, húb a rastlín“. Určená je pre širokú botanickú verejnosť ako definitívna a záväzná verzia zásad, pravidiel a odporúčaní, podľa ktorých je potrebné pristupovať k revízii nevyhovujúcich už existujúcich mien a k tvorbe nových slovenských mien siníc, rias, húb a rastlín. 

„V rámci biosystematických štúdií vybraných polymorfných skupín sme spracovali do osobitnej publikácie výsledky analýz morfologickej a karyologickej variability druhov Rumex palustris a R. maritimus v Panónii. Zverejnené boli výsledky štúdia ekológie a rozšírenia 3 ploidných úrovní druhu Jacobaea vulgaris na území Slovenska. Výsledky ukázali, že obidve hlavné ploidie (tetra- a oktoploidná), vyskytujúce sa v strednej Európe majú rozdielne ekologické niky. Ďalší publikovaný príspevok prináša objav nového druhu Amaranthus emarginatus pre Českú republiku a informácie o výskyte tohto neofytu na Slovensku, v Maďarsku a Rakúsku,“ uvádzajú pracovníci Botanického ústavu SAV.

Projekt ďalej podporil tri publikované príspevky o štúdiách vybraných ohrozených druhov cievnatých rastlín (so zastúpením čeľadí Amaranthaceae a Primulaceae) zo stredného Slovenska, z okolia Zvolena, z brehov riek a bazénov južného Slovenska, ako aj príspevok, v ktorom sú spracované najnovšie informácie o taxónoch spojených s menom Jána Futáka. Vedci cytometricky vyhodnocovali viaceré taxóny patriace do podčeľade Chenopodioideae. Aktualizovali tiež elektronickú databázu (Dataflos) o nové údaje o rozšírení všetkých študovaných taxónov.

 

Foto a info: vybrané časti zo Správy o činnosti organizácie SAV – Botanický ústav

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky