Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zimné sčítanie netopierov

VEDA NA DOSAH

z jaskyne Driny

Vedeli ste o tom, že jaskyňa Driny patrí medzi najvýznamnejšie zimoviská netopierov v Malých Karpatoch?

V súčasnosti je tu najviac zastúpený druh podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), ktorý vo vstupnej chodbe jaskyne v zime vytvára kolónie s počtom takmer 300 jedincov. Zimné sčítania netopierov na tejto lokalite uskutočňujú členovia ZO SZOPK Miniopterus z Bratislavy, nepretržite už 22 rokov a túto zimu to bude už 23. rok.

Netopiere na Slovensku

Na Slovensku sa aktuálne vyskytuje 28 druhov netopierov a podľa ročného obdobia sa s nimi najbližšie a naviac stretneme v zime, kedy využívajú na zimovanie podzemné úkryty – jaskyne, opustené banské diela, pivnice a podobne. Pri svojom zimnom spánku, respektíve zníženej aktivite v rámci zimovania, potrebujú vyrovnanú teplotu svojho okolia, a to približne 7 –  9 stupňov Celzia, vysokú vzdušnú vlhkosť a zároveň sú v týchto úkrytoch chránené pred predátormi. V lete ich môžeme najskôr vidieť v podkrovných priestoroch, napríklad sakrálnych stavieb, kde samice v kolóniách rodia a vychovávajú mláďatá.

Noční lovci v ohrození

Netopiere sú konzumentmi nočného hmyzu, z čoho vyplýva adaptácia na nočný život, ale aj využívanie echolokácie, ktorá im umožňuje orientovať sa a loviť potravu aj v absolútnej tme. Sú jediné aktívne lietajúce cicavce. Netopiere patria medzi tie skupiny živočíchov, ktorých život výrazne ovplyvnil človek a tak sa pôvodne stromové druhy presúvajú do panelových domov, jaskynné druhy v letnom období využívajú podkrovia ľudských stavieb. V súčasnosti ich zatepľovaním vyháňajú obyvatelia z panelákov a ich hniezdenie sa čiastočne rieši inštaláciou búdok. Takisto sa po rekonštrukciách podkroví stavieb znemožňuje návrat likvidáciou vletových otvorov. Tento trend a nedostatočná informovanosť o dôsledkoch stavebnej činnosti  sa v súčasnosti čiastočne rieši osvetou, alebo aj poskytnutím služieb čistenia podkroví od netopierieho trusu – guána.

Zloženie  druhov mení

Zimné sčítanie netopierov nesleduje až tak ich absolútne počty jedincov, ale predovšetkým porovnáva počty na zimoviskách za jednotlivé roky. Vďaka tomu vieme, že sa darí druhu podkovár malý Rhinolophus hipposideros, jeho počty postupne stúpajú, ale napr. z malokarpatských zimovísk sa vytratil lietavec sťahovavý Miniopterus schreibersii, pričom dôvod vymiznutia len predpokladáme, nakoľko netopiere sú na území svojho výskytu určitými bioindokátormi kvality prírodného prostredia.


Naopak, na jeseň roku 2016 sme zaznamenali v  jaskyni Driny nový druh, netopier alkatoe – Myotis alcathoe, čím sa zvýšil celkový počet druhov netopierov známych z tejto jaskyne na 14. V súčasnosti neprítomný jediný tropický druh netopiera – lietavec sťahovavý (Miniopterus schreibersii) je stredne veľký jaskynný druh netopiera s jemnou sivohnedou srsťou a typickým vyklenutým čelom. Práve Slovenskom prechádza severná hranica jeho výskytu a u nás patrí medzi veľmi vzácne druhy netopierov. Jeho nález v Malých Karpatoch dal aj podnet na pomenovanie organizácie, ktorá sa zaoberá sčítaním netopierov v jaskyni Driny.

MINIOPTERUS je základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny so sídlom v Bratislave. Založená bola v roku 1993. Jej hlavnými aktivitami sú: akcia  „Pomoc ropuchám pri jarných migráciách“ na Železnej studienke v Bratislave, výskum, monitoring a ochrana netopierov na území západného Slovenska a environmentálna výchova.

 

Autor: Roman Lehotský, ZO SZOPK Miniopterus

Spracovala: Barbora Hrvolová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: www.miniopterus.sk

Iilustračné foto poskytol: Roman Lehotský, ZO SZOPK Miniopterus (z jaskyne Driny)

Uverejnil: MZ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky