Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedci pracujú na revízii najväčšej čeľade kvitnúcich rastlín

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: sedmokrásky; Pixabay.com /atrix9/

Čeľaď Asteraceae (Compositae) je najväčšou čeľaďou kvitnúcich rastlín s odhadovaným množstvom 30 000 druhov. Veľmi bohato zastúpená je aj na území Slovenska – uvádza sa cca 550 druhov. Väčšina z týchto druhov nebola doteraz na Slovensku taxonomicky a chorologicky komplexne spracovaná a viaceré problematické skupiny je potrebné riešiť na širšom stredoeurópskom priestore, s použitím moderných systematických metód.

Projekt Flóra Slovenska – čeľaď Asteraceae (1. časť): biosystematické štúdium kritických taxónov (Flora of Slovakia – Asteraceae family /first part/: biosystematic study of critical taxa) je zameraný na taxonomickú a chorologickú revíziu vybraných zástupcov čeľade Asteraceae na Slovensku, resp. v širšom stredoeurópskom priestore. Hlavným výstupom má byť ďalšia zo sérií monografií diela Flóra Slovenska, konkrétne zväzok VI/2 (1. časť). Zodpovedným riešiteľom projektu je RNDr. Pavol Mereďa, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV.

Revíziou prejde prvých 5 tribusov čeľade, menovite Anthemideae, Astereae, Caleduleae, Gnaphalieae a Senecioneae, vyskytujúcich sa na Slovensku. Cieľom je charakterizovať ich vnútrorodovú a vnútrodruhovú morfologickú a karyologickú variabiliu, stanoviť základné biologické, ekologické a fytocenologické charakteristiky ich zástupcov a spracovať ich aktuálne rozšírenie na Slovensku. Špeciálna pozornosť bude v rámci menovaných tribusov venovaná taxonomicky komplikovaným skupinám rodov Achillea, Aster s. l., Senecio s. l., Solidago a Tephroseris, kde vedci plánujú hlbšie systematické, biogeografické a evolučné štúdie publikované v osobitných publikáciách.

Ako uvádza zodpovedný riešiteľ, monografie edície Flóra Slovenska majú osobitný význam pre vedu a národnú kultúru. „V nich zhromaždené výsledky významne prispievajú k poznaniu diverzity karpatských a panónskych taxónov európskej flóry. Prínosom plánovaného zväzku Flóra Slovenska VI/2 (1. časť) bude taxonomická a nomenklatorická revízia slovenských zástupcov piatich tribusov. Vyhodnotí sa ich morfologická a karyologická variabilita, získajú sa nové poznatky o počtoch chromozómov a veľkosti genómov, spracuje sa dosiaľ nepublikovaný prehľad o ich historickom a aktuálnom rozšírení, taxóny budú ilustrované originálnymi kresbami podľa živého materiálu a uvedie sa prehľad zo Slovenska mylne uvádzaných alebo na našom území očakávaných taxónov.“

Ilustračné foto: ružové sedmokrásky; Pixabay.com /jill111/

Výsledky a nové poznatky publikované v tomto zväzku majú byť využiteľné pre rôzne biologické odvetvia a vedné odbory (ochrana prírody, poľnohospodárstvo, lesníctvo, vodné hospodárstvo a i.), školstvo, ako aj v legislatíve (napr. ich aplikáciou do novelizovaných celonárodných predpisov alebo v nadnárodnej sústave Natura 2000). „Flóra Slovenska sa na národnej úrovni využíva ako východisko pre koncipovanie Červených kníh, určovacích kľúčov, atlasov, vegetačných máp a pod. Nenahraditeľný význam má aj pre medzinárodné projekty a diela mapujúce biodiverzitu (napr. Flora Europaea, Atlas Florae Europaeae, stredoeurópske mapovanie a pod.). Dôležitým prínosom projektu bude taxonomická a nomenklatorická revízia polymorfných skupín viacerých rodov v stredoeurópskom priestore (Alpy, Karpaty, Panónia),“ dodáva RNDr. Pavol Mereďa, PhD.

Spolupráca pri štúdiu herbárových dokladov bola rozvinutá so zahraničnými botanickými pracoviskami v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku a Rumunsku.

Projekt je realizovaný v období: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020.

 

Informácie poskytol: RNDr. Pavol Mereďa, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /atrix9; jill111/

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky