Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V boji proti stafylokokovi

VEDA NA DOSAH

Kolónie rodu Stafylococcus na selektívno-diagnostickom médiu Baird-Parker

Staphylococcus warneri patrí do skupiny stafylokokov, ktoré tvoria hlavnú časť normálnej mikroflóry kože a slizníc. Tento bakteriálny druh bol do nedávnej doby považovaný za prakticky nepatogénny. Dnes je zrejmé, že u imunodeficientného pacienta a dojčiat môže vyvolať vážne ochorenia od miestneho zápalu až po sepsu.

S. warneri sa okrem toho vyznačuje zvýšenou rezistenciou voči bežne používaným antibiotikám a zároveň sa považuje za rezervoár týchto génov kódujúcich rezistenciu voči bežne používaným antibiotikám. V poslednom období je zaznamenaný výskyt S. warneri aj v potravinách živočíšneho pôvodu, čo môže byť zapríčinené najmä hygienou v potravinovom reťazci, kde hlavnú úlohu zohrávajú pracovníci v potravinárskom priemysle. Pri nesprávnej manipulácií s potravinou počas výrobného procesu to má za následok zvýšené nebezpečenstvo kontaminácie konečného výrobku ľudskými mikróbami vrátane multirezistentných kmeňov S. warneri.

Kolektív autoriek Ivana Regecová, Monika Pipová, Pavlina Jevinová, Jana Výrostková a Oľga Danišová z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF ) v Košiciach, Katedra hygieny a technológie potravín sa vo svojej práci zaoberali izoláciou kmeňov S. warneri zo vzoriek mäsa sleďa obyčajného (Clupea harengus) pochádzajúceho z lovnej oblasti FAO 27 (Nórsko), zo vzoriek stehennej svaloviny bažanta obyčajného (Phasianus colchicus) a králika divého (Oryctolagus cuniculus) pochádzajúcich zo spoločnej poľovačky na pôde Účelového zariadenia pre chov a choroby zveri, rýb a včiel UVLF v Rozhanovciach. 

Pri týchto izolátoch bola podľa odborníčok pomocou PCR potvrdená 16S rDNA sekvencia špecifická pre rod Staphylococcus spp. Vykonala sa aj druhová identifikácia pomocou MALDI-TOF hmotnostnej spektrometrie, na základe ktorej sa ako S. warneri identifikovalo 38 izolátov, uvádzajú vo svojom príspevku Stanovenie citlivosti kmeňov Staphylococcus warneri izolovaných z potravín živočíšneho pôvodu voči vybraným druhom antibiotík.

„U druhovo identifikovaných izolátov S. warneri sa pomocou agarovej dilučnej metódy potvrdila najväčšia rezistencia voči penicilínu (30 izolátov) a naopak najväčšia citlivosť na tetracyklín (28 kmeňov). U jedného kmeňa bola pomocou PCR potvrdená prítomnosť mecA génu. Tento kmeň bol súčasne rezistentný na penicilín, erytromycín, tetracyklín. Pomocou agarovej dilučnej metódy bola u 18 izolátov potvrdená aj multirezistencia.“

Výsledky práce odborníčok poukazujú na prítomnosť rezistentných a multirezistentných kmeňov S. warneri v potravinovom reťazci, ktorý sa považuje za jednu z hlavných ciest prenosu rezistentných baktérií medzi živočíšnou a ľudskou populáciou. Rezistentné baktérie sa dostávajú potravou do zažívacieho traktu konzumenta, kde sa môžu prenášať na celý rad doposiaľ citlivých baktérií.

Autorky príspevku sa svojou prácou zapojili do jubilejného X. ročníka Interaktívnej konferencie mladých vedcov 2018, ktorú organizuje občianske združenie Preveda. Mladí výskumní pracovníci v rámci slávnostného vyhodnotenia konferencie majú šancu prezentovať svoj príspevok prostredníctvom krátkej prednášky. Celkovo bude k dispozícii osem prednášok (10min+5).

Prihlásiť je možné práce vo vybraných oboroch chemických a prírodných vied ako biochémia a molekulová biológia, biotechnológia a potravinárska technológia, analytická chémia, organická, bioorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia, environmentalistika, ale aj biomedicínska fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika či biometria.

 

Informácie poskytla: MVDr. Ivana Regecová PhD. z UVLF v Košiciach/Katedra hygieny a technológie potravín

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCp VaT pri CVTI SR

Zdroj fotografií: https://www.preveda.sk/conference/article/id=1501/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky