Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Miroslav Záhradník získal ocenenie Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

VEDA NA DOSAH

Ing. Miroslav Záhradník, PhD.

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku bol galavečer, na ktorom ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová odovzdala Ceny za vedu a techniku 2017. Ing. Miroslav Záhradník, PhD., z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra Lužianky, získal ocenenie v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov. Galavečer sa konal v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave dňa 9. novembra 2017.

Ing. Miroslav Záhradník, PhD., pracuje ako výskumný a vývojový pracovník v Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre – vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby v Nitre. Na pracovisku sa zaoberá ekonomikou chovu dojného a mäsového dobytka na úrovni jednotlivých produkčných systémov a plemien, optimalizáciou produkčno-ekonomických parametrov, zostavovaním individuálnych analýz, ako aj poradenstvom. 

Predmetom práce, ktorá sa vo všetkých jeho činnostiach opiera o dlhoročné komplexné databázy chovateľských údajov a overené kalkulačné metodiky, plne rešpektujúce špecifiká slovenských mliekových fariem, je detailná ekonomická analýza, sledovanie vývoja produktivity a efektívnosti vo výrobe mlieka, ale aj možnosti udržateľných inovácií v slovenskom agrosektore.

Ing. Miroslav Záhradník, PhD., vyvinul aplikáciu EkonMOD milk, ktorej podstatou je operatívne zobrazenie ekonomických dosahov jednotlivých manažérskych opatrení, čo je v priamom súvise s ekonomickou optimalizáciou konkrétneho produkčného systému chovu dojníc. Za inovatívnosť myšlienky získal na výstave Agrokomplex v roku 2015 najvyššie ocenenie Zlatý kosák v kategórii Veda a výskum.

Ocenený publikuje v domácich odborných časopisoch, na internetových portáloch a zároveň úspešne reprezentuje inštitúciu prezentáciou dosiahnutých výsledkov aplikovaného výskumu pracoviska na rôznych medzinárodných podujatiach. Medzinárodný aspekt jeho výskumno-vývojovej činnosti je podčiarknutý aj intenzívnou komunikáciou s popredným americkým vedcom dr. Victorom Cabrerom z Univerzity Wisconsin-Madison, ktorý sa špecializuje na vývoj inovatívnych, vedecky podložených manažérskych nástrojov na efektívny chov dojníc. Ocenený je zároveň aj členom Tematickej pracovnej skupiny pre Európske inovačné partnerstvo.

V súvislosti s udelením ocenenia sme Ing. Miroslava Záhradníka, PhD., požiadali o rozhovor.

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Pán inžinier, v rámci Týždňa vedy a techniky ste získali významné ocenenie Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov. S akými pocitmi ste si prevzali toto ocenenie a čo pre Vás znamená?

M. ZÁHRADNÍK: Pocity boli samozrejme príjemné. Považujem to za istú formu zadosťučinenia za snahu, ktorú som vynaložil na vývoji jednotlivých aplikácií a súvisiacich činností. Rozhodnutie komisie vnímam najmä ako ocenenie myšlienky, ktorá je hlavným motorom celej mojej iniciatívy smerujúcej k vytvoreniu platformy integrujúcej širšiu paletu podporných manažérskych nástrojov pre podniky so živočíšnou výrobou, ktoré vhodne kombinujú medziodborové výsledky vedy a výskumu s aktuálnymi potrebami chovov. Zároveň by som sa chcel aj touto cestou odvďačiť za prajné pracovné prostredie, otvorenosť novým myšlienkam a vytvorenie komfortného priestoru na vývoj aplikácie v Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre – Výskumnom ústave živočíšnej výroby v Nitre.

Ing. Miroslav Záhradník, PhD., počas príhovoru po prebratí ocenenia

M. B.: Cena za vedu a techniku Vám bola udelená za výskum a vývoj podporných manažérskych nástrojov pre efektívne farmy dojníc. Môžete nás aspoň stručne oboznámiť s Vašim výskumom?

M. ZÁHRADNÍK: Aplikačný potenciál kvalitných výstupov vedeckých tímov zostáva mnohokrát nenaplnený, a naopak, pridaná hodnota manažérskych nástrojov na riešenie aktuálnych problémov na úrovni farmy býva neraz otázna. Kľúčovým problémom je spôsob spracovávania a vyhodnocovania relevantných dát a ich transformácia do ľahko čitateľnej formy pre manažéra farmy. Inovatívna myšlienka aplikácie EkonMOD milk – ekonomického modelu chovu dojníc spočíva v spôsobe interaktívneho prepájania najnovších výsledkov vedy a výskumu s potrebami chovateľskej praxe. Intuitívna aplikácia predstavuje balík podporných nástrojov (modulov) určených pre manažment mliekových fariem, ktorého cieľom je pomôcť chovateľovi v efektívnom riadení jeho chovu.

Spoločným menovateľom všetkých modulov je dynamické prepojenie chovateľských ukazovateľov s ich ekonomickým a environmentálnym dopadom v podmienkach konkrétneho podniku s prvovýrobou mlieka. Vývoj aplikácie sa zameriava na maximálne zjednodušenie zostavovania podnikových analýz, ich agregovanie pri minimálnom počte potrebných vstupných údajov, vrátane dopadov pôsobenia individuálne vyšpecifikovaných konkrétnych opatrení.

Je pre mňa osobným zadosťučinením, že tento prístup k riešeniu problematiky bol inšpiráciou aj pre skúsenejších kolegov na našom pracovisku. Výsledkom sú prvé moduly pre operatívne hodnotenie ekonomiky chovu ošípaných, s predpokladom pre vývoj samostatných aplikácií aj pre chov oviec a kôz, či podporný nástroj pre manažment chovu mäsového dobytka.

M. B.: Pomôžu výsledky Vášho výskumu aj slovenským farmárom dosiahnuť efektívne výsledky?    

M. ZÁHRADNÍK: Slovenskí farmári, ktorí stoja pred zložitými rozhodnutiami, vítajú možnosť modelovania čiastkových ekonomických dopadov jednotlivých alternatívnych manažérskych scenárov. Na základe mojich doterajších skúseností sa domnievam, že potreba rýchlej podnikovej analýzy je výsostne aktuálna pre každý podnik so živočíšnou výrobou – typickú slovenskú farmu s kombinovanou rastlinnou a živočíšnou výrobou, ktorá zvažuje limitovať chov, či agroholding s potrebou konsolidácie viacerých chovov stojaci pred dilemou štandardizácie merania efektívnosti jednotlivých fariem.

Príkladom je podnik, kde sa zaoberáme optimálnou štruktúrou živočíšnej výroby vo vzťahu k daným výrobným podmienkam v manažmente zabezpečovaní krmív a dopravy medzi jednotlivými strediskami a plánovanými investičnými akciami podniku. Pomenovanie zdrojov neefektívnosti na farme je jednoznačným prínosom pre manažment chovu, pretože tieto procesy sú, na rozdiel od trhom riadenej ceny mlieka, pod priamym vplyvom chovateľa.

M. B.: Na čom pracujete v súčasnosti?    

M. ZÁHRADNÍK: V tomto štádiu vývoja sa aplikácia profiluje ako manažérsky nástroj, ktorý reaguje na konkrétne situácie na farme, no vždy so zreteľom na vhodnú integráciu najnovších výsledkov vedy a výskumu na riešenie zvoleného problému. V ideálnom prípade si fungovanie aplikácie v budúcnosti viem predstaviť ako inšpirujúcu platformu pre manažérov fariem, ktorá reaguje na aktuálne výzvy v sektore a neustále hľadá optimálne spôsoby riešenia.

Osobitne chcem zdôrazniť, že začínajúca platforma je otvorená pre obohacujúcu spoluprácu s relevantnými subjektmi služieb a odborníkmi z radov akademickej sféry. Podstatou spolupráce bude účinné kombinovanie výsledkov vedy a výskumu (najmä doteraz nepreviazané podsystémy nielen v rámci poľnohospodárskeho rezortu) na jednej strane a na druhej strane interaktívne zapájanie farmárov do vývoja platformy už od jej počiatku, čo je de facto fungujúci inovačný proces, na ktorom participujú všetci, nielen samostatné bloky, ktoré ex post hľadajú cestu k realizácii a uplatnení v reálnom – meniacom sa prostredí cieľových skupín.

Azda najdôležitejším momentom je aktívne budovanie kapacít aj na strane farmárov, ktorí sa musia tiež prispôsobovať výzvam, ktoré tu sú, a ktoré určite prídu. Rozhodujúcim argumentom bude ľahká dostupnosť nástrojov pre analýzy ekonomickej efektívnosti jednotlivých manažérskych rozhodnutí vrátane pridanej hodnoty v podobe kvantifikácie environmentálnych dopadov a celkových prognóz vývoja.

Za mimoriadne dôležitý pokrok považujem spoluprácu so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, kde sa mi podarilo nadviazať na ukončené doktorandské štúdium zamerané na udržateľnosť výroby mlieka na Slovensku. Prvé pracovné stretnutia načrtajú myšlienky vytvorenia samostatného modulu – dynamického cash-flow plánu mliekovej farmy, ktorý by predstavoval ďalší vývojový medzistupeň aplikácie EkonMOD milk smerom k „na mieru ušitému“ nástroju pre manažment nielen ohrozených chovov. Nové výstupy takto úzko prepojených výskumných tímov by mohli významne zrýchliť transfer vedecky podložených poznatkov a utváranie neformálnych inovatívnych partnerstiev, zameraných na riešenie konkrétneho problému konkrétneho farmára.

M. B.: Ako najradšej relaxujete?

M. ZÁHRADNÍK: Najlepším relaxom je pre mňa jednoznačne čas strávený s manželkou a 5-mesačným synom. Sú pre mňa najväčšou inšpiráciou a vzpruhou. Bez podpory a energie, ktorú v nich vždy nájdem, by nič z toho, čo sa mi podarilo dosiahnuť, nebolo možné.

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor a aj v mene redakcie Vám blahoželáme k oceneniu.

 

Rozhovor pripravila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Ján Michálik,, NCP VaT pri CVTI SR a z archívu Ing. Miroslava Záhradníka, PhD.

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky