Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako zabrániť odolnosti kvasiniek voči liečivám

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: lieky; Pixabay.com /ivabalk/

Aktuálnym medicínskym problémom súčasnosti je odolnosť mikroorganizmov voči liečivám. V prípade kvasiniek existuje rezistencia na antimykotiká. Ide o látky, ktoré sú častokrát zacielené na ergosterol v cytoplazmatickej membráne kvasiniek alebo na rôzne kroky v biologickej dráhe jeho syntézy.

V práci s názvom Účinok delécie génu na vybrané vlastnosti membrán kvasiniek autori použili kvasinky druhu Kluyveromyces lactis s deléciou génu UPC2 a ERG6. Ide o kolektív autorov Matúš Kamenický, Marcela Morovová Jr., Libuša Šikurová, Alexandra Benčová a Yveta Gbelská. So svojou prácou sa zapojili do XI. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2019 Preveda.

Ako vysvetlil Matúš Kamenický, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave, výsledky tejto práce sú súčasťou diplomovej práce vypracovanej v rámci širšieho výskumu, ktorému sa venujú na Prírodovedeckej fakulte.

„Pozerá sa však na biofyzikálne aspekty problematiky. Kolektív z PriF UK sa venuje problematike rezistencie kvasiniek na liečivá. Rezistencia predstavuje aktuálny medicínsky problém, lebo, ako je už napr. všeobecne známe, u baktérií sa vyvinuli kmene, ktoré odolávajú liečbe na antibiotiká. U kvasiniek sa taktiež objavila podobná rezistencia. Väčšina antimykotických liečiv bojuje s kvasinkami tak, že sa zacieľuje na molekulu ergosterolu a jej metabolizmus. Ergosterol sa podobá na molekulu cholesterolu u ľudí a cicavcov, ale nevyskytuje sa v ich bunkách, a preto je vhodným cieľom týchto liečiv. U kvasiniek tvorí ergosterol dôležitú súčasť ich membrán, ktorých zloženie a funkcia zas ovplyvňujú rôzne procesy dôležité pre prežitie kvasinky.“

Matúš Kamenický približuje, že tím na PriF UK sa preto snaží odhaliť nové „miesta“ v rámci metabolizmu ergosterolu, na ktoré by sa mohli zacieliť nové liečivá a tak riešiť problém rezistencie. „Za týmto účelom sa vytipujú gény, ktoré sa podieľajú na syntéze ergosterolu a ktorých funkcia doteraz nebola úplne prebádaná a ´znefunkčnia sa´ (čo sa označuje ako delécia génu) a potom sa sleduje, či sa zvýši citlivosť kvasiniek s deléciou daného génu voči rôzne terapeutickým látkam. Keďže, ako som už spomenul, ergosterol je dôležitá súčasť membrán kvasiniek, príspevok spočíva v tom, že s použitím metód fluorescenčnej spektroskopie sa pozrieme na membránu kvasiniek s deléciou a sledujeme, či sa s deléciou génu zmenila aj usporiadanosť molekúl v membráne, a ako sa zmenili jej ´elektrické´ vlastnosti (korektne: membránový potenciál).“

V tomto prípade autori študovali dva gény, ktoré sa podieľajú na syntéze ergosterolu a ukázalo sa, že len delécia jedného z nich mení usporiadanie molekúl v membránach, ale zmeny v membránovom potenciáli spôsobuje delécia aj jedného aj druhého génu. „To by som aj sformuloval ako prínos pre odbornú verejnosť – zistili sme, aký je súvis medzi dvomi génmi a membránovými vlastnosťami u istého modelového druhu kvasiniek. Bezprostredný prínos pre bežnú verejnosť ťažko zhodnotiť. Náš výskum treba vnímať ako malý fragment, ktorý prispieva do mozaiky výskumu rezistencie mikroorganizmov na liečivá a azda tak prispeje aj k riešeniu tohto vážneho medicínskeho problému,“ dodal Matúš Kamenický.

*********************************************

Občianske združenie Preveda už roky organizuje konferenciu pre mladých výskumných pracovníkov zameranú na vybrané obory chemických a prírodných vied ako biochémia a molekulová biológia; biotechnológia a potravinárska technológia; analytická chémia; organická, bioorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia; environmentalistika a tiež biomedicínska fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika, biometria.

Poskytuje tak možnosť jednoduchým spôsobom prezentovať prácu mladých vedcov, prináša interaktívnu diskusiu na odborné témy a dáva príležitosť získať plnohodnotnú publikáciu príspevkov v recenzovanom zborníku konferencie. „Veríme, že sa nám s vašou pomocou podarí týmto projektom naštartovať cyklus konferencií, ktorých obsah a vysoká výpovedná úroveň napomôžu k udržaniu vzdelanostnej úrovne, ako i k zefektívneniu štúdia mladej vedeckej obce,“ uvádzajú organizátori.

 

Informácie poskytol: Matúš Kamenický

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /ivabalk/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky