Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako vidia svet deti?

Monika Tináková

ukážka práce z minulých ročníkov súťaže – sl. Hofierková

Do konca marca môžu žiaci vybraných základných škôl, najmä umeleckých, súťažiť o najlepšie zobrazenie sveta. Geografický ústav SAV vyhlásil spolu s Kartografickou spoločnosťou SR celoslovenskú súťaž „Detská mapa sveta“. Šesť najlepších máp sa dostane na celosvetovú výstavu v rámci najvýznamnejšej kartografickej konferencie vo Washingtone. Témou súťaže pre aktuálny rok je „Máme radi mapy (We love maps)“.

Súťaž je určená pre deti do 16 rokov a organizovaná je podľa pravidiel stanovených Medzinárodnou kartografickou spoločnosťou. Pri hodnotení súťažných prác sa zohľadňujú nasledovné kritériá: 

  1. zrozumiteľné posolstvo – zreteľné prepojenie kartografických prvkov s témou súťaže;
  2. kartografický obsah – zreteľný obraz celého sveta alebo jeho podstatnej časti a korektné proporčné znázornenie pevnín a oceánov primerané veku autora kresby (bez použitia šablón, podkladových máp a pod.);
  3. kvalita prevedenia – vhodné kartografické prvky (symboly, farby, názvy …);
  4. celková estetická hodnota (vyvážený prístup a harmónia prvkov obrazu).

hodnotenie poroty z minulých ročníkov súťaže

Pomôcky sú zakázané, cení sa originalita

Pri tvorbe hraníc kontinentov a štátov nie je povolené používať žiadne šablóny ani pomocné kartografické podklady. Do súťaže sa zaraďujú originálne kartografické práce vytvorené tradičnými metódami (farbičky, vodové farby …) alebo s využitím počítačovej grafiky. Šesť víťazných prác z národného kola postupuje do medzinárodného kola, kde sú práce posudzované medzinárodnou osemčlennou komisiou. V júli ich budú môcť obdivovať hostia najvýznamnejšieho celosvetového kartografického podujatia vo Washingtone. Po verejnej prezentácií môžu byť kresby poskytnuté aj medzinárodným organizáciám (napr. UNICEF) za účelom tlače pohľadníc, kalendárov a iných publikácií.

Posolstvá, ktoré žiaci vysielajú do sveta

Vzhľadom k obrovskému počtu vyzbieraných prác sa ukázalo, že súťaž podnecuje diskusie o rôznych možnostiach kartografického zobrazovania zemského povrchu a jeho geomorfologického členenia. Každé dva roky môžeme z obrázkov odpozorovať špecifiká rôznych regiónov a kútov sveta. Deti a mládež často vyobrazujú aj rôzne javy, ktoré majú negatívny dopad na životné prostredie.

ukážka práce z minulých ročníkov súťaže – sl. Vilinová

Z histórie súťaže

Téma súťaže pre rok 2015 bola: „Moje miesto v dnešnom svete“. Do súťaže sa zapojilo 158 detí prevažne zoukážka práce z minulých ročníkov súťaže – námet: world skate park základných umeleckých škôl. V najmladšej vekovej kategórii bola hodnotená len jedna detská kresba, v kategórii od 6 do 8 rokov súťažilo 67 detí, v kategórii od 9 do 12 rokov 70 detí a v najstaršej vekovej kategórii sa hodnotilo 20 súťažných prác. Najčastejšie použitým spôsobom výtvarného zobrazenia bola kresba, resp. kresba kombinovaná s maľbou. Okrem týchto výtvarných techník bola často využívaná aj maľba a koláž. Prevažná väčšina prác (takmer 75 %) sa zameriavala na zachytenie mapy celého sveta. V menšej miere sa deti zamerali na zobrazenie jednotlivých štátov alebo kontinentov. Napriek tomu, že v pravidlách súťaže sa uvádza požiadavka zachytiť na súťažnej práci zreteľný obraz sveta alebo jeho podstatnej časti, na niektorých kresbách bol napríklad vesmír či lokálna krajina.

Najlepšie detské mapy zbiera Medzinárodná kartografická asociácia už od roku 1993. Súťaž vznikla na pamiatku bývalej viceprezidentky ICA Barbary Petchenik, kartografky, ktorá sa venovala mapám určeným pre deti. V predchádzajúcich ročníkoch reprezentovalo Slovensko doteraz celkovo 45 prác detí do 16 rokov, z ktorých tri boli v minulosti ocenené aj špeciálnymi cenami – v rokoch 1995, 1993 a 2001.

 

Viac o súťaži

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: Geografický ústav SAV

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky