CVTI SR, Iné / celé Slovensko

Letný tábor – Zážitková matematika, informatika a prírodné vedy

Ilustračný obrázok Letný tábor – Zážitková matematika, informatika a prírodné vedy

Toto podujatie už prebehlo.

Smart Tábor 2021 – Danišovce

Tábor bude zameraný na zážitkové aktivity a hry so zameraním do prírodných vied, matematiky a IT. Aktivity, aj keď budú prebiehať zážitkovo, budú smerované k rozvoju algoritmických zručností, podpory prírodných vied a matematiky. Okrem zážitkových aktivít tábor bude obsahovať prednášky na rôzne aplikácie IT v prírodných vedách, aplikácii prírodných vied a jej popularizáciu. Tábor trvá 7 dní/6 nocí a bude sa konať raz ročne vo vybranom rekreačnom zariadení. Odbornú časť tvoria prednášky, súťaže s prírodovedným, matematickým a informatickým zameraním s cieľom zaujať účastníkov táborov k zapojeniu sa do prírodovedných aktivít projekte a na rozvoj ich talentu.

Pre koho je tábor určený

Žiaci 7. – 9. ročníka základných škôl, sekunda – kvarta 8-ročného gymnázia v školskom roku 2020/2021.

Cena

Zadarmo tábor je plne hradený z národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Individuálne cestovné účastníkom nie je hradené.

Ako sa prihlásim

Do 30. júna 2021 pomocou dotazníka https://dotazniky.itakademia.sk/index.php/358578

Program bude pozostávať z odborných a zážitkových častí, organizovaných študentami prírodných vied, matematiky a informatiky. Okrem odborných časti tábora, vrámci voľnočasových aktivít budú organizované rôzne hry s prepojením na prírodné vedy matematiku a informatiku.

Viac info

http://itakademia.sk/letne-pobytove-tabory

https://dotazniky.itakademia.sk/index.php/358578

Pokyny pre účastníkov