Prednáška / celé Slovensko

Letecká meteorológia – bezpečnosť leteckej dopravy

Plagát podujatia: Letecká meteorológia – bezpečnosť leteckej dopravy

Toto podujatie už prebehlo.

Chcete vedieť viac o leteckej meteorológii?

LMS je odborným útvarom SHMÚ, ktorý na základe poverenia Ministerstva dopravy SR zabezpečuje poskytovanie leteckej meteorologickej služby na území Slovenska.

Medzi hlavné činnosti LMS patrí: vykonávanie meteorologických pozorovaní na určených civilných dopravných letiskách v rámci SR, monitorovanie vývoja počasia a vydávanie meteorologických predpovedí a výstrah na zabezpečenie leteckej prevádzky, poskytovanie meteorologických informácií, konzultácií a brífingu pre leteckých odberateľov.

Kedy a ako sa môžem zúčastniť

Prednáška o leteckej meteorológii sa uskutoční 8. júna 2023 od 17.00 online cez Facebook SHMÚ.

Prednášajúci

Mgr. Cyril Kunzo, hlavný meteorológ LMS, SHMÚ

Jeho súčasným pracovným zameraním je:

  • metodicko-odborné vedenie LMS, špecifikácia produktov a príprava pracovných postupov LMS,
  • podieľanie sa na príprave stratégie a plánov rozvoja LMS v oblasti vzdelávania zamestnancov LMS,
  • vykonávanie lektorskej a školiacej činnosti a overovaní spôsobilosti a získaných vedomostí zamestnancov LMS v pracovných funkciách asistent, meteorológ a prognostik,
  • podieľanie sa na tvorbe leteckých informácií do AIP SR,
  • spracovanie a príprava podkladov pre štúdie, posudky a expertízy, ktoré súvisia s meteorologickým zabezpečením civilného letectva na celoštátnej úrovni podľa pokynov a odporúčaní WMO a ICAO,
  • pripomienkovanie materiálov ICAO, WMO a EK/EÚ, ktoré súvisia s meteorologickým zabezpečovaním civilného letectva,
  • spolupráca pri tvorbe a pripomienkovaní návrhov zmlúv s dodávateľskými a servisnými spoločnosťami, ako aj návrhov zmlúv s užívateľmi leteckých meteorologických služieb.

Viac info

Informácie o prednáške (.pdf, shmu.sk)

https://www.facebook.com/events/1363598860870483