CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Je neplodnosť problémom 21. storočia?


Toto podujatie už prebehlo.

Prednáška je presunutá z 25. 11. na 2. 12. 2021.

Medzi úspechy súčasnej medicíny zameranej na reprodukciu považujeme pokles materskej a novorodeneckej úmrtnosti. Súčasťou reprodukčného zdravia je aj téma neplodnosti, ktorá je však často zanedbávaná a verejnosť o nej nerada diskutuje. Naším hosťom bude prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD., odborník v oblasti klinickej embryológie.

Neplodnosť nie je život ohrozujúcim ochorením, neplodné páry však prežívajú výraznú psychickú nepohodu až depresiu a v spoločnosti sa môžu cítiť istým spôsobom diskriminované. Svetová zdravotnícka organizácia definuje neplodnosť ako neschopnosť páru počať dieťa po jednom roku pravidelného nechráneného pohlavného styku. Neplodnosťou trpí približne 15 % párov. Je to v podstate každý šiesty pár a výskyt neplodnosti je teda relatívne častým problémom. Neplodnosť však nie je iba fenoménom súčasnosti, aj keď sa možno o tomto vážnom probléme začína viac hovoriť. V prednáške si priblížime príčiny a rôzne faktory, ktoré môžu spôsobovať neplodnosť.  Pozrieme sa aj do moderného laboratória klinickej embryológie, kde predstavíme, akým spôsobom môže moderná veda pomôcť pri liečbe neplodnosti a čo vlastne znamená pojem oplodnenie v skúmavke. Veríme, že na záver spoločne skonštatujeme, že embryológia je tá najkrajšia veda, ktorá je na hranici medzi medicínou a biológiou.

Prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD., pôsobí od roku 2005 ako vysokoškolský učiteľ v Ústave histológie a embryológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti zastáva aj pozíciu prodekana pre vedu, výskum, grantovú problematiku, doktorandské štúdium a zahraničné vzťahy Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Ako profesor v odbore anatómia, histológia a embryológia (Univerzita Karlova v Prahe, 2018) je zároveň garantom doktorandského študijného programu anatómia, histológia a embryológia. V rokoch 2010 až 2013 pracoval ako klinický embryológ v rámci Univerzitného pracoviska reprodukčnej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava a v rokoch 2016 až 2018 pôsobil ako hosťujúci profesor na Litovskej univerzite zdravotníckych vied v meste Kaunas (Litovská republika). Je autorom približne 100 vedeckých publikácií indexovaných v zahraničných databázach, v rámci ktorých eviduje vyše tisíc citácií. Venuje sa výskumu mikroskopickej anatómie a vývinu ženských pohlavných orgánov a imunitných orgánov človeka. V oblasti inovácie názvoslovia v histológii je koordinátorom celosvetovej expertnej skupiny v rámci Medzinárodnej federácie asociácií anatómov (IFAA). Za svoje úspechy v oblasti vedy bol ocenený Jesseniovou cenou Slovenskej lekárskej spoločnosti (2021), bol laureátom ceny ESET Science Award v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg (2020) a laureátom Ceny Jaroslava Jirsu Univerzity Karlovej v Prahe za najlepšiu učebnicu v lekárskych vedách za rok 2016. Na základe svojej bohatej medzinárodnej vedeckej spolupráce sa stal čestným členom Argentínskej asociácie klinickej anatómie, sekretárom komisie pre vzťah s verejnosťou v rámci Európskej federácie pre experimentálnu morfológiu a delegátom Slovenskej republiky v rámci Medzinárodnej komisie Sympózií morfologických vied. Je členom redakčných rád zahraničných indexovaných časopisov Clinical Anatomy, Medicina, Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology a Morfologičeskie vedomosti – Morphological Newsletter. Aktuálne je zodpovedným riešiteľom vedeckého projektu APVV zameraného na vzťah medzi stavbou vajíčkovodov a neplodnosťou, ako aj projektu KEGA, vďaka ktorému implementuje predmet klinická embryológia do výučby na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.

Prednáška sa bude streamovať 2. decembra 2021 o 17.00 hod. Záznam z podujatia bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 24. novembra 2021 na mail vnd@cvtisr.sk.