Výzva / celé Slovensko

Danubius Young Scientist Award 2023 – Nominácie

Banner výzvy: Danubius Young Scientist Award 2023 – Nominácie

Toto podujatie už prebehlo.

Možnosť nominácie mladých vedcov na prestížne ocenenie Danubius Young Scientist Award 2023

Zámerom ocenenia je, okrem zvýraznenia vedeckej práce a talentu mladých vedcov, aj snaha o zviditeľnenie vedeckej komunity v dunajskom regióne. Ocenenie Danubius Young Scientist Award povzbudzuje mladých vedcov, aby sa v rámci svojich vedeckých výskumov a riešení zaoberali mnohopočetnými témami a otázkami súvisiacimi s dunajským regiónom.

Uznanie vedeckej práce v regióne bolo doplnené o cenu pre mladých vedcov – Danubius Young Scientist Award, do ktorej je aktuálne možné nominovať najlepších mladých vedcov.

Toto ocenenie bude udelené štrnástim mladým vedcom – jednému kandidátovi z každej krajiny zapojenej v Stratégií EÚ pre dunajský región.

Víťaz ocenenia získa okrem prestížnej ceny aj finančnú odmenu 1 350 eur.

Termín podávania nominácií

Nominácie musia byť podané do 5. mája 2023 online formou prostredníctvom nasledujúcej stránky: https://form.jotform.com/230433530774048.

Kto a koho môžno nominovať

Kandidáti pre Danubius Young Scientist Award môžu byť nominovaní vo všetkých vedeckých disciplínach.

Nominovať mladého vedca musí hostiteľská organizácia, v ktorej kandidát pôsobí (univerzita, akadémia vied, výskumná organizácia, atď.).

Počet nominácií na jednu inštitúciu je obmedzený na maximálne 5 kandidátov. V prípade nominovania viacerých kandidátov, je potrebné, aby títo kandidáti boli z rôznych fakúlt, katedier, inštitútov, či vedeckých skupín v rámci nominujúcej organizácie (napr.: 5 uchádzačov z 5 rôznych fakúlt).

Pre hodnotenie nominovaných kandidátov bude zriadená medzinárodná expertná porota, ktorá zostaví finálne poradie nominovaných vedcov.

Predkladanie nominácií

Nominácie spolu s nasledujúcimi PDF súbormi musia byť predložené výhradne v angličtine (výnimkou je priložená kópia najvyššieho dosiahnutého vzdelania):

  • Nominácia kandidáta/kandidátov inštitúciou (odporúčací list – max. 1 strana);
  • Dokument o nominovanom kandidátovi, ktorý obsahuje tieto informácie:
    • zhrnutie vedeckej práce (napr. diplomová práca, dizertačná práca, článok v časopise, vedecká publikácia atď.) a jej konkrétny význam pre dunajský región,
    • životopis vrátane zoznamu publikácií kandidáta (spolu maximálne 3 strany).
  • Kópia dokladu o najvyššom získanom akademickom titule uchádzača (na overenie kritéria, ktorým nesmie byť prekročená doba 5 rokov od získania titulu druhého, či tretieho stupňa).

V prípade technických záležitostí či otázok je možné kontaktovať pána Daniela Martíneka (d.martinek@idm.at).

Viac info

https://www.idm.at/en/activities/awards/danubius-young-scientist-award/#2022-2023

https://form.jotform.com/230433530774048