Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zákaz maloobchodného predaja počas sviatkov. Ako to vnímame?

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: nakupovanie; Pixabay.com /MichaelGaida/

Od 1. júla 2017 začala na Slovensku platiť legislatívna novela o zákaze maloobchodného predaja počas sviatkov. V spoločnosti sa názory na túto zmenu líšia, niektorí spotrebitelia/zákazníci so zákazom súhlasia, iní zastavajú názor neutrálny a časť spotrebiteľov/zákazníkov sa k zákazu stavia kriticky a celkovo s ním nesúhlasí. Doteraz ale nebol realizovaný nijaký kvantifikovaný výskum, ktorý by nálady spotrebiteľov/zákazníkov zhodnotil.

Nákupné správanie spotrebiteľov sa v čase a priestore mení. Možno konštatovať, že spotreba v čase narastá a slovenskí spotrebitelia nakupujú čoraz viac, čo sa prejavuje vo finančných ukazovateľoch maloobchodného predaja. Taktiež dochádza k zmene v priestore a neoddeliteľnou súčasťou maloobchodného predaja sa stali veľkometrážne maloobchodné prevádzky v podobe supermarketov, hypermarketov alebo nákupných centier koncentrovaných do miest. Otváracie hodiny maloobchodných prevádzok sa prispôsobili zvýšenému dopytu zo strany spotrebiteľov a bežnou súčasťou konzumnej spoločnosti sa stal maloobchodný predaj 7 dní v týždni, a aj počas dní pracovného pokoja a sviatkov. Spotrebitelia sa tomuto trendu v maloobchode rýchlo prispôsobili a nákup počas víkendov a sviatkov sa pevne zakotvil v konzumnom správaní spotrebiteľov.

Výskumný tím vedcov z odborov sociológia, geografia a marketing v zastúpení Sociologického ústavu SAV, Katedry regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny (Univerzita Komenského v Bratislave) a Katedry marketingu (Ekonomická univerzita v Bratislave) na základe prispôsobenia otváracích hodín maloobchodného predaja a najmä zmeny legislatívy spomenutej v úvode, uskutočnil koncom januára 2018 prieskum spotrebiteľov/zákazníkov reflektujúci túto legislatívnu zmenu.

Medzi hlavné otázky patrili: ako vnímajú spotrebitelia/zákazníci zákaz predaja počas sviatkov a aký to má na nich vplyv; vnímanie obchodov, v ktorých spotrebitelia/zákazníci nakupujú tovar dennej spotreby (ako napríklad potraviny, drogériu, a iné); aký spôsob riešenia využívajú na zabezpečenie potrieb počas dní, kedy sú obchody zavreté; a iné.

Hlavné zistenia výskumu sú:

  1. Spotrebitelia na Slovensku nakupujú prevažne vo veľkometrážnych maloobchodných predajniach typu supermarket, hypermarket a nákupné centrum.
  2. Takmer 90 % spotrebiteľov na Slovensku súhlasí (rozhodne a skôr súhlasia) s obmedzením maloobchodného predaja počas vianočných (88,8 %) a veľkonočných (88,1 %) sviatkov.
  3. Výrazná väčšina spotrebiteľov (79,7 %) na Slovensku súhlasí (rozhodne a skôr súhlasia) s obmedzením maloobchodného predaja počas iných cirkevných sviatkov – napr. 6. január (Traja králi), 5. júl (sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda).
  4. Podobne, výrazná väčšina spotrebiteľov (80,9 %) na Slovensku súhlasí (rozhodne a skôr súhlasia) s obmedzením maloobchodného predaja počas štátnych sviatkov (1. január – Deň vzniku SR, 1. máj – Sviatok práce a pod.).
  5. Približne dve tretiny (67,9 %) spotrebiteľov na Slovensku súhlasia (rozhodne a skôr súhlasia) s rozšírením obmedzenia maloobchodného predaja aj na všetky nedele v roku.
  6. Pre viac ako dve tretiny spotrebiteľov (69 %) na Slovensku sa nákupné zvyklosti súvisiace s obmedzením maloobchodného predaja počas sviatkov nezmenili.
  7. Približne 5 % spotrebiteľov riešilo situáciu so zásobovaním potravinami a iným bežným tovarom dennej spotreby počas sviatkov nákupom v blízkom zahraničí.

 

Viac informácií a preferencie spotrebiteľov/zákazníkov nájdete v súvisiacej tlačovej správe…

Výskum bol finančne podporený agentúrou APVV v rámci riešenia projektu Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti (APVV-16-0232).

 

Informácie poskytla: Mgr. Lenka Miller, poverená zastupovaním vedúcej oddelenia vzťahov s verejnosťou, Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave

Spracovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /MichaelGaida/

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky