Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Voda pre záhradu, záhrada pre všetkých

VEDA NA DOSAH

ukážka návrhu projektu

Areál bývalých kasární v časti Balkán nachádzajúci sa neďaleko rieky Hron a elektrárenského kanála, obklopený priemyselnými objektmi v Banskobystrickom kraji, vo Zvolene, by mohol podľa predstáv autoriek projektu „Voda pre záhradu, záhrada pre všetkých“ prejsť významnou zmenou.  Júlia Bobríková a Barbora Kubická so spomínaným projektom súťažia v rámci tretieho ročníka súťaže PRE VODU.

Ideou ich návrhu je použitie dažďovej vody na myšlienkové prepojenie priestoru a vytvorenie miesta s jasnou identitou. „Hlavným zámerom návrhu je vytvorenie systému na zadržiavanie dažďovej vody za účelom polievania komunitnej záhrady. Táto myšlienka sa ďalej ako vlna v etapách rozvíja do celého vymedzeného územia a vytvára tak jednotnú parkovú záhradu pre obyvateľov obytného súboru na Balkáne, kde sa voda stáva mostom pre čulý život,“ uvádzajú autorky.

Za účelom zužitkovania dažďovej vody pre polievanie komunitnej záhrady sú v projekte navrhnuté dva typy zádržných nádrží. Bežnú malú spotrebu pokrývajú prepojené systémy sudov, ktoré dokopy poskytujú 4 000 l vody na rýchle polievanie. Väčšiu zásobu vody, pokrývajúc tak suché etapy vegetačného obdobia, tvoria dve podzemné cisterny s celkovým objemom 12 000 l vody. „Celkovo je tento systém schopný pokryť približne 230 m2 zeleninových a bylinkových záhonov. Riešenie vody pre polievanie komunitnej záhrady je prvou etapou projektu. Priestor záhrady je zároveň doplnený v duchu priľahlej riečnej krajiny plotom z vŕbového výpletu, vŕbovým domčekom a ďalším mobiliárom. V ďalších etapách sa postupne myšlienka zadržiavania vody zo striech šíri vymedzeným územím a prepája priestor do jedného celku,“ popisujú Júlia Bobríková a Barbora Kubická.

Hlavným zámerom prepojenia je vytvoriť funkčnú komunikačnú zónu medzi komunitnou záhradou a komunitným centrom a prepojiť tak dve inštitúcie s rovnakým cieľom. „V druhej etape vzniká v centrálnom priestore sadu dažďová záhrada a z prebytočného materiálu z výkopových prác i herné indiánske údolie s terénnymi modeláciami a vŕbovými domčekmi. V tretej etape je dotvorený priestor okolo budovy komunitného centra a prináša tak možnosť preniesť mnohé z jeho aktivít do prírodného prostredia záhrady. Využitý je starý vojenský prístrešok, z ktorého zaujímavej kovovej konštrukcie sa stáva nevšedná relaxačno-aktívna pergola. Voda z jej strechy je zbieraná do sudov s využitím na polievanie vyvýšeného bylinkového záhonu. Takto oživený pás záhrady zjednotený dažďovou vodou je pripravený v ďalšej etape na výstavbu budov. Citlivo vložené budovy nového ducha záhrady nezničia a priestor s jasnou identitou vytvorí príjemné obytné prostredie obyvateľom bývalého vojenského areálu.“

Autorky projektu ďalej vysvetľujú, že keďže ide o výrazne komunitne orientovaný projekt z časti realizovaný samotnými obyvateľmi, prvým krokom pred realizáciou by malo byť zoznámenie všetkých obyvateľov obytného súboru s návrhom a zapracovanie prípadných zmien podľa ich pripomienok. Ďalším krokom má byť obrátenie sa na mesto Zvolen ako vlastníka pozemku a investora projektu, ktorý stanoví časový plán etapizácie. Všetky navrhované objekty spadajú do kategórie ohlásenia stavby, pričom autorky projektu plánujú osloviť stavebný úrad mesta Zvolen.

Rizikom návrhu je podľa nich hlavne možnosť, že kapacita zberných nádrží nebude postačovať na pokrytie potreby vody komunitnej záhrady. „Túto situáciu je možné riešiť sledovaním stavu po realizácii projektu a prípadnou úpravou plochy záhonov záhrady. Druhé riziko môže predstavovať neodborné svojpomocné zhotovenie prvkov, ktoré je možné podchytiť odborných dohľadom. Ďalšie riziko z dlhodobého hľadiska predstavuje globálna zmena klímy, s ktorou je možné vyrovnávať sa flexibilnou zmenou voľby rastlín.“

ukážka návrhu projektu

************************************************

Súťaž PRE VODU funguje na princípe, že samosprávy, mimovládne organizácie, školy a iné subjekty prihlásia reálne problémové situácie a súťažiaci ich majú riešiť. Zapojiť sa je možné v dvoch kategóriách – prvá je určená pre študentské školské tímy, ktoré vedie pedagóg z univerzity alebo vysokej školy. Tieto tímy riešia modelové situácie priamo v teréne počas víkendov, pričom vytvorený návrh riešenia na konci prezentujú miestnej komunite. Víťazný návrh vyberie porota, podobne ako pri otvorenej kategórii.

V rámci druhej, otvorenej kategórii sa môže zúčastniť ktokoľvek – stačí si vybrať niektorú zo situácií alebo navrhnúť vlastný nápad. Do súťaže sa môžu zapojiť len mladí ľudia vo veku do 30 rokov. Tím môže mať maximálne 6 členov.

Uzávierka odovzdania súťažných návrhov od jednotlivcov a tímov mladých ľudí v otvorenej kategórii aj v kategórii študentských školských tímov bola 22. marca 2018. V apríli sa má uskutočniť seminár o prezentačných a komunikačných zručnostiach pre finalistov v rámci otvorenej kategórie. Do finále v rámci otvorenej kategórie postúpia najlepšie projekty (predpokladá sa max. 6 projektov), ktoré budú autori prezentovať pred odbornou porotou. Do finále v kategórii študentských školských tímov postupujú automaticky všetky riešenia od týchto tímov.

Finále a ocenenie najlepších projektov sa uskutoční 4. mája 2018 v rámci Ekotopfilmu – Envirofilmu v Bratislave (hotel Danube). Víťaz získa Cenu Nestlé v hodnote 1 000,00 €. Druhé a tretie miesto bude ocenené finančnou odmenou v hodnote 500,00 €, resp. 200,00 €. Najlepší študentský tím v rámci druhej kategórie získa ocenenie 1 000,00 €.

Všetky vypracované súťažné projekty budú odovzdané zadávateľom situácií. Ostáva na ich rozhodnutí, či projekt využijú a budú chcieť ďalej spolupracovať.

 

Zdroj informácií a fotografií: http://www.sutazprevodu.sk

http://www.sutazprevodu.sk/Sutaz-Pre-vodu/Sutazne-navrhy/Voda-pre-zahradu,-zahrada-pre-vsetkych.aspx

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky