Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VEDA SK: Život bez predsudkov. Rôznorodosť v nás a okolo nás

Monika Tináková

ilustračné foto

Ako vnímame svet okolo nás a jeho zrkadlo v nás? Ako sa orientujeme v spoločenských a sociologických pomeroch, čo všetko nás ovplyvňuje a z akých koreňov rastieme? Kedy je psychológia strašiakom, kedy pomocníkom?

Aj na tieto otázky budú hľadať odpovede hostia relácie VEDA.SK v Slovenskom rozhlase v sobotu 11. marca od 22.20 hod. do 24.00 hod. V diskusii dvoch špičkových odborníčok sa stretnú Mgr. Tatiana Podolinská, PhD., riaditeľka Etnologického ústavu SAV a prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD., z Katedry psychológie FFUK v Bratislave. 

Témou sú predsudky v nás. Ako a prečo vznikajú. Čo všetko nám v živote spôsobujú, ako posúvajú život jedinca a zasahujú do života komunít aj celej spoločnosti. V diskusii sa bude spomínať historické kultúrne dedičstvo, no najmä vedy o spoločnosti, ktoré skúmajú odborníci prostredníctvom optiky človeka, jedinca alebo skupiny.

 

Mgr. Tatiana Podolinská, PhD. vyštudovala filozofiu, históriu a regionalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Vďaka pobytom v Nórsku, USA aj Mexiku a vďaka tomu, že od roku 1997 pracuje v Ústave etnológie SAV, má množstvo skúseností s „etnografiou súčasnosti“. Zúčastnila sa na medzinárodných projektoch zameraných na výskum religiozity Rómov a na medzinárodných výskumných projektoch domorodých náboženstiev v Mexiku aj Guatemale. Venuje sa výskumu spôsobu života skupín ľudí.

Prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD., z Katedry psychológie FFUK v Bratislave, prednáša kurz kvalitatívnej metodológie, experimentálnej sociálnej psychológie a medzikultúrnej sociálnej psychológie. Experimentálne výskumy, ktorá sa týkali sémantickej pamäti, pamäťových stratégií a psycholingvistiky publikovala najmä v Československej psychológii a anglicky v časopise Studia psychologica. Problematika sémantickej pamäti ju priviedla k štúdiu jazyka ako zdroja kultúrnych významov. V súčasnosti sa venuje metodologickým a epistemologickým otázkam psychológie a výskumu sociálnych reprezentácií demokracie, individualizmu a národnej identity, v ktorých sleduje súvislosti medzi individuálnym a spoločenským myslením, medzi jazykom a kultúrou.

 

VEDA.SK je moderovaným diskusným fórom vedeckých osobností na konkrétnu tému. Ponúka spoločensky príťažlivé témy, čiastočne polemické, súčasne vysvetľujúce a zasadené do širšieho kontextu, s presahom do viacerých vedných oblastí. Dve pozvané osobnosti, jedna zo SAV a druhá z ďalších vedeckých inštitúcií, majú cca 100 minútový priestor aby na spoločnom stretnutí definovali súčasný stav v určenej oblasti a východiská riešenia problémov. Formát neponúka interakciu a živé vstupy poslucháčov, ale koncentruje sa na konkrétne témy a popularizáciu vedy.

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky