Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VEDA SK o etymológii

Monika Tináková

ilustračné foto /slovník/

Na čo nám je etymológia? Ako sa tvoria slová, z čoho vychádzajú, ako sa vo vývoji jazyka obmieňajú? Kde a ako hľadáme ich pôvod a čo nám pomáhajú vnímať z našej histórie?

PhDr. Ľubor Králik, CSc. z Jazykovedného ústavu SAV Ľudovíta Štúra je autorom Stručného etymologického slovníka slovenského jazyka, prvého svojho druhu na Slovensku, ktorý obsahuje viac než desaťtisíc hesiel. Slovník vzbudil značný ohlas v odbornej aj laickej verejnosti. Prináša vysvetlenie pôvodu mnohých výrazov, ktoré bežne používame desaťročia, resp. stáročia. O zákutiach slovenčiny, o kuriozitách etymológie bude PhDr. Ľubor Králik, CSc. hovoriť v relácii VEDA SK v sobotu 29. júla od 22.20 hod. v Rádiu Slovensko. Po dlhoročnej trpezlivej práci sú jeho zistenia a súvislosti zaujímavé z rôznych uhlov pohľadu. Nedávno ho Predsedníctvo SAV ocenilo Cenou SAV za popularizáciu vedy.

V roku 2016 získal Ľubor Králik za svoju 17-ročnú prácu na slovníku Cenu Nadácie Tatra banky za umenie v kategórii literatúra. Banka mu v roku 2017 venovala limitovanú edíciu kreditnej karty. Heslá zo slovníka tak môžu mnohí nosiť vo svojich peňaženkách a vyobrazenia hesiel zo slovníka sa objavujú na reklamných plochách, čím plní vedec kľúčovú úlohu v rámci popularizácie vedy na Slovensku.

Ľubor Králik sa narodil 17. 4. 1967 v Bojniciach, okres Prievidza. V r. 1984 – 1994 študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (v r. 1984 – 1989 ruský a slovenský jazyk, v r. 1991 – 1994 latinský jazyk – rozširujúco-rekvalifikačné štúdium). V roku 1989 získal PhDr. a v roku 1996 CSc.

V rokoch 1989 – 1993 pracoval ako interný vedecký ašpirant Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, od r. 1993 je pracovníkom JÚĽŠ SAV, medzitým v rokoch 1995 – 1997 pracoval pre Slavistický kabinet SAV.

Pracuje najmä v oblasti etymologického výskumu slovenskej a slovanskej slovnej zásoby a kartografického spracovania slovanskej lexiky.

 

VEDA.SK je moderovaným diskusným fórom vedeckých osobností na konkrétnu tému. Ponúka spoločensky príťažlivé témy, čiastočne polemické, súčasne vysvetľujúce a zasadené do širšieho kontextu, s presahom do viacerých vedných oblastí. Dve pozvané osobnosti, jedna zo SAV a druhá z ďalších inštitúcií majú cca 100 minútový priestor aby na spoločnom stretnutí definovali súčasný stav v určenej oblasti a východiská riešenia problémov. Formát neponúka interakciu a živé vstupy poslucháčov, ale koncentruje sa na konkrétne témy a popularizáciu vedy.

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky