Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Večer s profesorom Georgom Lohmannom venovaný knihe Ľudské práva

Marta Bartošovičová

Významný nemecký filozof Georg Lohmann

Významní nemeckí filozofi Arnd Pollmann a Georg Lohmann vydali v roku 2012 výnimočné súborné dielo Menschenrechte. Ein interdisziplinäres Handbuch. Prezentácia slovenského vydania tohto diela pod názvom Ľudské práva. Interdisciplinárna príručka sa uskutoční v knižnici Gotheho inštitútu v Bratislave 11. apríla 2018 o 18.00 hod. za účasti prof. Georga Lohmanna.

Georg Lohmann študoval filozofiu, sociológiou a politické vedy na univerzitách v Bochum, Frankfurte, Mníchove a Heidelbergu. V roku 2013 získal titul profesora. Venuje sa predovšetkým filozofii ľudských práv a morálnej filozofii.

„Ľudské práva sú z politického hľadiska príliš naliehavou a vážnou témou na to, aby sa chápali len ako oblasť vedeckého záujmu – napríklad filozofie, právnej vedy a politológie či histórie, teológie, sociológie a pedagogiky – a ponechali sa len jeho uhlu pohľadu. Sú to vybojované práva, nesú ešte viditeľné stopy násilia, útlaku a neprávostí, na odvrátení ktorých sa zrodili“, konštatujú autori v úvode svojho diela. 

Editori v spolupráci s najznámejšími odborníkmi z jednotlivých oblastí koncipovali súhrnný a formálne vyvážený systém ľudských práv. Túto prácu vypracovalo takmer  sedemdesiat  renomovaných  nemeckých  autoriek  a  autorov,  odborníkov  na filozoficko-právne vedy a ústavné právo.

Knihu Ľudské práva. Interdisciplinárna príručka vydalo Vydavateľstvo Kalligram v roku 2017, s rozsahom 560 strán.

Knihu Ľudské práva. Interdisciplinárna príručka, vydalo Vydavateľstvo Kalligram.V recenzii knihy Mgr. Peter Kyslan, PhD., z Inštitútu filozofie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, ktorá vyšla v časopise Filozofia Roč. 73, 2018, č. 3, okrem iného konštatuje „pozoruhodnú črtu konceptu, vďaka ktorej editorský výber nie je neutrálny alebo klasicky encyklopedický, ale nemeckí profesori očividne vyberajú osobnosti, oblasti a témy, ktoré pokladajú za podstatné, a iné, známe i populárne, vedome a zámerne eliminujú a nevenujú im pozornosť. Hlavným posolstvom práce je rozlúčka s idealistickým a moralistickým konceptom ľudských práv, zameraným na vymožiteľné právne normy. Druhou závažnou tézou celej knihy je požiadavka nedeliteľnosti liberálnych slobôd a sociálnych práv.“ Vyzdvihol tiež kvality prekladateľského tímu okolo zodpovedného redaktora prekladu Martina Muránskeho.

Dielo svojou komplexnosťou právneho a filozofického výkladu ľudských práv nemá na slovenskom a českom knižnom trhu obdobu. Ponúka fundovaný prehľad dejín vývoja ľudských práv, ktoré neplatia a priori preto, lebo musia byť najprv ako politické práva vydobyté. Využiteľnosť tejto interdisciplinárnej príručky je univerzálna – predstavuje základnú literatúru na vysokých školách, má miesto v politickom, občianskom a všeobecne humanitnom vzdelávaní. Je k dispozícii nielen vedeckej, ale i širšej čitateľskej verejnosti na Slovensku.

Večer s profesorom Georgom Lohmannom bude moderovať doc. Mgr. Martin Muránsky, PhD., samostatný vedecký pracovník Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorý je zodpovedným redaktorom slovenského vydania diela Ľudské práva. Interdisciplinárna príručka. 

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Kalendár podujatí Goetheho inštitútu v Bratislave: https://www.goethe.de/ins/sk/sk/ver.cfm

Zdroj foto: Žurnál Pravda

Autor foto: Robert Hüttner

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky