Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Univerzita Komenského pripravila takmer 7000 cudzincov na vysokoškolské štúdium v SR

VEDA NA DOSAH

Bratislava 16. februára 2015: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) jazykovo a odborne pripravila na vysokoškolské štúdium na Slovensku takmer 7 000 zahraničných frekventantov zo 128 krajín sveta. Ich výučba prebieha od roku 1960 v Útvare pre jazykovú a odbornú prípravu Centra ďalšieho vzdelávania UK (CĎV UK).

Jazyková a odborná príprava krajanov a cudzincov na UK je určená pre absolventov stredných a vysokých škôl vo svojich domovských krajinách, ktorí sa rozhodli študovať na UK, resp. inej vysokej škole na Slovensku. „Takáto príprava trvá 10 mesiacov a zahŕňa vyše tisíc hodín, pričom primárnym a jediným vyučovaným jazykom je slovenčina. Vyučovanie prebieha dvojsemestrálne, vo forme seminárov a cvičení – 30 až 32 hodín týždenne,“ približuje metodička jazykovej a odbornej prípravy pre cudzincov a krajanov PhDr. Katarína Nevrlová z CĎV UK.

Tento typ vzdelávania v slovenskom jazyku doposiaľ využili frekventanti zo 128 krajín sveta zo všetkých kontinentov. Nechýbajú medzi nimi Austrália, Japonsko, Čína, Egypt, Sýria, Keňa, Peru či Ekvádor. Doposiaľ najviac zastúpenými krajinami boli Ukrajina, Rusko a Moldavsko. Pomer mužov a žien, ktorí na UK absolvovali jazykovú a odbornú prípravu, je približne rovnaký.

Študenti, ktorí na UK absolvujú jazykovú a odbornú prípravu krajanov a cudzincov, sa delia na niekoľko druhov štipendisti vlády SR (pochádzajú z rozvojových krajín a poberajú štipendium z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR) alebo krajania (Slováci žijúci v zahraničí, ktorí k nám prichádzajú na základe medzinárodných a bilaterálnych dohôd). Ostatní študenti sú samoplatcami, ktorí si vzdelávanie platia sami. V akademickom roku 2014/2015 eviduje CĎV UK 80 zahraničných študentov, ktorí sa vzdelávajú v tomto programe.

„Dlhotrvajúca tradícia, ktorá sa viaže k jazykovej a odbornej príprave cudzincov a krajanov, je nepochybne aj zárukou kvality. Vďaka našej súčasti – Centru ďalšieho vzdelávania UK – tak už 55 rokov rozširujeme našu ponuku vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti aj o túto dôležitú kapitolu,“ uviedol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Viac informácií o jazykovej a odbornej príprave nájdete na stránke CĎV UK: http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=3156&o-nas

Autor:

PhDr. Andrea Földváryová
vedúca
Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave

www.uniba.sk

www.facebook.com/Comenius.University

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky