Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Uľahčovať občanom mobilitu by mal Európsky orgán práce (ELA)

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Zdroj Pixabay.com

Približne 17 miliónov občanov Európskej únie v súčasnosti žije alebo pracuje v inom členskom štáte – dvojnásobne viac než pred desiatimi rokmi. EÚ vytvorila rozsiahly súbor právnych predpisov, ktoré regulujú rôzne aspekty mobility vrátane vysielania pracovníkov a koordinácie sociálneho zabezpečenia. Komisia v marci 2018 preto v snahe riešiť tieto otázky navrhla zriadiť Európsky orgán práce (ELA).

Európsky orgán práce bude jednotlivcom, podnikom a vnútroštátnym správnym orgánom pomáhať v tom, aby čo najviac vyťažili z príležitostí, ktoré prináša voľný pohyb pracovníkov a bude zabezpečovať spravodlivú mobilitu pracovnej sily.
V prvom rade bude orgán poskytovať občanom a podnikom informácie o možnostiach zamestnania, stáží, schém mobility, náboru a odbornej prípravy, ako aj poradenstvo týkajúce sa práv a povinností súvisiacich so životom, s prácou a/alebo pôsobením v inom členskom štáte EÚ. Zodpovednosťou orgánu práce bude podporovať Európsku sieť služieb zamestnanosti (EURES), pričom preberie a zintenzívni aktivity európskej platformy na posilnenie spolupráce pri riešení problému nedeklarovanej práce.

Nevytvorí žiadne nové kompetencie na úrovni Európskej únie a členské štáty zostanú plne zodpovedné za presadzovanie pravidiel v oblasti práce a sociálneho zabezpečenia. Pridaná hodnota orgánu spočíva v skutočnosti, že uľahčí spoluprácu medzi členskými štátmi, zjednoduší existujúce štruktúry a bude poskytovať operačnú podporu. Cieľom je zabezpečiť efektívnejšie presadzovanie pravidiel v prospech občanov, podnikov a rovnako aj vnútroštátnych orgánov. 

Toto zjednodušenie prinesie aj finančné výhody, pretože racionalizácia existujúcich orgánov na úrovni EÚ umožní úspory. Navyše členské štáty s podporou orgánu práce budú môcť vymáhať príspevky na sociálne zabezpečenie efektívnejšie a v plnej miere, na rozdiel od súčasnej situácie. V neposlednom rade technická a logistická podpora, ktorú orgán bude poskytovať členským štátom, povedie k zníženiu ich zaťaženia. Z tohto hľadiska sa očakáva, že finančné výhody budú kompenzovať veľkú časť operačných nákladov orgánu. Odhaduje sa, že jeho ročný rozpočet sa bude pohybovať na úrovni 50 miliónov eur. Bude mať približne 140 zamestnancov, z toho 60 expertov, ktorých vyšlú členské štáty a ktorí budú zastávať aj úlohu národných styčných úradníkov.

Ako sa zriadením Európskeho orgánu práce zjednoduší súčasná štruktúra orgánov EÚ v oblasti mobility pracovnej sily?

Zriadením Európskeho orgánu práce sa súčasná inštitucionálna organizácia v oblasti mobility pracovnej sily a koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia zjednoduší, pretože dôjde k združeniu operatívnych úloh, ktoré dnes vykonáva niekoľko orgánov EÚ, do trvalej štruktúry. Tá sa tak stane solídnejším základom pre spoluprácu a spoločné vyšetrovacie činnosti.

Do orgánu práce sa začlenia štyri existujúce orgány EÚ: Technický výbor pre voľný pohyb pracovníkov, Výbor odborníkov pre vysielanie pracovníkov, európska platforma na posilnenie spolupráce pri riešení problému nedeklarovanej práce, koordinačný úrad siete EURES.

Európsky orgán práce sa zriadi ako nová decentralizovaná agentúra EÚ a po ukončení legislatívneho procesu EÚ by mal začať fungovať v roku 2019 a do roku 2023 by mal dosiahnuť plnú kapacitu. Slovensko sa bude uchádzať o získanie sídla Európskeho orgánu práce (ELA). Záujem prejavujú aj Cyprus, Chorvátsko, Lotyšsko a Rumunsko.

 

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-844_sk.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-852_sk.htm

Ilustračné foto: Pixabay.com

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky