Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prieskum EÚ týkajúci sa diskriminácie Rómov

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Obálka publikácie:  Druhý prieskum Európskej únie týkajúci sa menšín a diskriminácie Rómovia: vybrané výsledky

Obyvatelia v EÚ sú veľmi rozmanití a táto ich rozmanitosť neustále rastie. Druhý prieskum Európskej únie týkajúci sa menšín a diskriminácie, so zameraním na Rómov, predstavuje významnú súčasť záväzku Agentúry EÚ pre základné práva týkajúceho sa zhromažďovania a zverejňovania údajov o skupinách, ktoré nie sú zahrnuté do prieskumov celkovej populácie.

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že až 80 % Rómov zúčastnených na prieskume žije pod hranicou rizika chudoby platnou v ich krajine. Každý tretí Róm žije v príbytku bez vodovodu. Každé tretie rómske dieťa žije v domácnosti, kde niektorý z jej členov šiel spať hladný aspoň raz v priebehu predchádzajúceho mesiaca. Rómske deti zaostávajú za svojimi nerómskymi rovesníkmi vo všetkých ukazovateľoch týkajúcich sa vzdelávania.

Obr.1 : Miera chudoby Rómov v porovnaní s mierou celkovej populácie podľa Eurostatu

Táto správa poukazuje na znepokojujúcu, avšak jednoznačnú skutočnosť: najväčšia etnická menšina Európskej únie stále čelí diskriminácii a nerovnakému prístupu k rôznym životne dôležitým službám. Okrem upozorňovania na pretrvávajúce prekážky prístupu k zamestnanosti, vzdelávaniu, bývaniu a zdravotníckym službám, táto správa poukazuje aj na to, že štyria z 10 Rómov, ktorí sa zúčastnili na prieskume, sa cítili diskriminovaní aspoň raz v priebehu posledných 5 rokov, ale len malá časť z nich takýto prípad ďalej riešila.

Obrázok 2: Miery rizika chudoby a koncentrácia Rómov v obytných štvrtiach podĺa členského štátu EÚ v %

Keďže tieto skutočnosti sú dôvodom na zamyslenie, v tejto správe sa prezentujú dôležité informácie, ktoré môžu slúžiť ako jedinečný zdroj pre tvorcov politík odhodlaných zabezpečiť, aby sa Rómom dostalo rovnakého zaobchádzania a aby sa dodržiavali ich základné práva. Správa je založená na prieskume, v rámci ktorého sa získali informácie o takmer 34 000 osobách žijúcich v rómskych domácnostiach v deviatich členských štátoch Európskej únie (EÚ) z takmer 8 000 osobných pohovorov s Rómami. Prezentujú sa v nej výsledky druhého prieskumu Európskej únie týkajúceho sa menšín a diskriminácie (EU-MIDIS II) realizovanom Agentúrou EÚ pre základné práva, na ktorom sa zúčastnilo približne 26 000 osôb z radov prisťahovalcov a etnických menšín žijúcich v EÚ.

Obr. 3: Schopnosť "vyjsť s peniazmi", Rómovia podĺa členského štátu EÚ (%)

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: Druhý prieskum Európskej únie týkajúci sa menšín a diskriminácie
Rómovia: vybrané výsledky (Najnovšie vydanie) EU Bookshop

Viac o histórii Rómov nájdete na stránke Úradu vlády SR

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky