Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Inakosti slovenské

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto / mesto

Inakosť, rôznorodosť a rozmanitosť, s ktorou sa možno v rôznych formách stretnúť v každodennom živote. Tak sa dá charakterizovať jedna z tém, ktorými sa zaoberá Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied.

Práve táto téma je frekventovanou problematikou v rámci výskumov pracovníkov Ústavu etnológie SAV. Návštevníkom jedného z vedeckých festivalov hravou formou predstavila konkrétne výskumné oblasti najmladšia generácia pracovníkov a pracovníčok ústavu. Ako uviedla doktorandka Katarína Rabatinová, od otvorenia brán festivalu v raňajších hodinách až do neskorého večera mali plné ruky práce. „V doobedňajších hodinách sa pri stánku zastavili predovšetkým deti zo škôl, poobede široká verejnosť. Návštevníci si mali možnosť vybrať zo širokej škály aktivít. Ako príklad možno spomenúť hru zameranú na určovanie pôvodu slov, prebratých z iných jazykov, čo je jedným z dôsledkov kontaktov Slovákov s inými národmi a etnickými skupinami. S úspechom sa stretol tiež ´IQ test súčasných povestí a fám´, ktoré vznikajú v podmienkach spolužitia rôznorodých skupín obyvateľstva.“

Ako pracovať so slepými mapami

Návštevníci si podľa nej taktiež vyskúšali ako pracovať so slepými mapami, prostredníctvom ktorých mali možnosť zistiť, že vnímanie geografického priestoru je sociálnym konštruktom a nie nemenným faktom. K ďalším aktivitám patrilo zisťovanie, z akých oblastí Slovenska pochádzajú rozmanité ornamenty a aké sú ich zahraničné presahy. Zároveň si deti i dospelí mohli zobrať maľovanky tradičných ornamentov a vyfarbiť si ich v pohodlí domova. Za návštevnícky najobľúbenejšiu aktivitu možno podľa Kataríny Rabatinovej označiť fotografický minivýskum na tému: Akí sú Slováci? „Účastníci boli vyzvaní, aby na tabuľku napísali jedno prídavné meno či charakteristiku, ktorá podľa nich vystihuje Slovákov. S týmto autostereotypom sa následne nechali odfotografovať a snímky boli pridané do prezentácie, ktorá sa pri stánku premietala na projekčné plátno až do večera.“

V priebehu dňa sa mladým výskumníkom podarilo zhromaždiť viac ako 200 fotografií s ľuďmi rôznych vekových kategórií. „Názory na to, ako vnímame samých seba boli rôzne, negatívne, ale tiež pozitívne,“ uvádza pracovníčka Ústavu etnológie Slovenskej Akadémie Vied.

ilustračné foto / „slepá mapa“

Popredná etnologická inštitúcia

Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied vznikol v roku 1946 ako Národopisný ústav Slovenskej akadémie vied a umení. Aktuálny názov Ústav etnológie nesie od roku 1994. V súčasnosti je jednou z popredných inštitúcií etnologického a antropologického výskumu na Slovensku.

Z odborného hľadiska sa zameriava na analýzu spoločenských vzťahov v lokálnej a globálnej perspektíve s dôrazom na slovenský a stredoeurópsky kontext. Oblasti vedeckého záujmu tvoria výskum kultúrnych tradícií a spôsobu života, ako aj sociálne, kultúrne i materiálne aspekty ekonomickej a politickej transformácie po roku 1989 vo vidieckom a mestskom prostredí. Osobitný dôraz sa kladie na fenomény kolektívnych identít, pamäti, etnicity, náboženstva, otázku minorít a migrácie, rovnako ako na problematiku kultúrneho dedičstva. Vo výskumných projektoch sú aplikované aktuálne svetové teoretické a metodologické trendy a prístupy.

Hlavnými výskumnými oblasťami ústavu sú:

  • Dynamika sociálnej zmeny a diverzifikácie
  • Komunikačné základy civilizácie
  • Holokaust
  • Sociálna inklúzia a zamestnateľnosť
  • Kultúrna tradícia a kultúrna zmena – Pamäť a identita slovenskej kultúry
  • Sociokultúrny vývoj po r. 1989 a urbánne prostredie
  • Náboženstvo v období neskorej modernity

Súčasťou pracoviska je odborná knižnica a informačno-dokumentačný útvar s rozsiahlym vedeckým archívom, obsahujúcim textové, obrazové a multimediálne dokumenty. Ústav etnológie SAV je sídlom redakcie vedeckého časopisu Slovenský národopis / Slovak Ethnology a spolupracuje s Národopisnou spoločnosťou Slovenska a Slovenskou spoločnosťou pre štúdium náboženstiev.

Medzinárodná spolupráca

Pracovisko sa dlhodobo sústreďuje na problémovo orientovaný výskum, ktorý reaguje na aktuálne regionálne i globálne spoločenské témy a problémy. Oblasť medzinárodnej spolupráce zahŕňa projekty o socio-ekonomickej transformácii a štrukturálnych spoločenských zmenách: aktuálne výzvy a problémy rodín v rozličných fázach životného cyklu ich členov / členiek, starnutie populácie, problematiku chudoby, inklúzie minorít, sprisahaneckých teórií, holokaustu či náboženstva na Slovensku v období neskorej modernity a ďalšie.

Ústav etnológie SAV aktívne rozvíja spoluprácu s rozličnými externými inštitúciami v oblasti verejnej správy a tretieho sektora. Podieľa sa na aplikovaných projektoch, zameraných na evaluáciu miestnych a štátnych politík a hľadanie nových kreatívnych riešení, na problematiku rozvoja občianskej spoločnosti a integrácie vylúčených sociálnych skupín.

 

Zdroj: Ústav etnológie SAV

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky