Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Aplikovaný výskum orientovaný na vákuum medzi zdravotnou a sociálnou starostlivosťou o pacienta

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: pacient; Pixabay.com

Aplikovaný výskum orientovaný na vákuum medzi zdravotnou a sociálnou starostlivosťou o pacienta po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia (Applied research oriented on vacuum between the health and social care of released patient from the health centre) je projekt, ktorý aktuálne riešia pracovníci Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Projektovou líderkou je prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD., projekt trvá v rokoch 2018 a 2019.

V rámci projektu sa pracuje s vytvorením nového učebného modulu študijných kurikúl odboru sociálna práca. „Zameriava sa na problém tzv. prechodnej starostlivosti o klienta, v angličtine označovaný ako ´transitional care´, kedy pacient opúšťa nemocničné prostredie a prechádza do sociálneho prostredia. Prechádza teda z jedného typu starostlivosti do druhej. Takýto prechod je však podmienený širokým spektrom služieb, ktoré majú zaručiť bezpečný a najmä včasný prechod medzi úrovňou zdravotnej k sociálnej (komunitnej, domácej) starostlivosti. A práve tu existuje vákuum – neexistujúce vzdelávanie a príprava sociálnych pracovníkov, neexistujúca právna úprava, ktorá by upravovala prechodnú starostlivosť o klienta a vychádzala z identifikovaných potrieb,“ vysvetľujú realizátori projektu.

Kvalitná prechodná starostlivosť je podľa nich dôležitá najmä pre starších dospelých klientov s viacerými chronickými ochoreniami a zo zložitých liečebných režimov, ako aj pre ich rodinných príslušníkov, pretože títo ešte donedávna pacienti nedostávajú starostlivosť od iných poskytovateľov v rámci zdravotnej ani sociálnej starostlivosti.

„Hovoríme o veľmi zraniteľných skupinách obyvateľov. Projekt sa preto zaoberá popisom prechodnej starostlivosti ako celku, prvým skutočným identifikovaním jej nedostatkov v dostupných záznamoch a zákonných ustanoveniach. Následne v spolupráci s Univerzitnou nemocnicou UK a ďalšími nemocnicami a ich odbornými lekárskymi kapacitami, ako aj Ústredím práce sa zaoberá identifikovaním vhodných postupov a ich nastavením, ktoré by mali byť premietnuté aj v zákone o sociálnych službách. Ďalej vytvorením nového učebného modulu pre študentov sociálnej práce, ktorý bude tieto poznatky priamo aplikovať vo výučbe, ako aj v praktickej práci študentov vo vybraných zdravotníckych a sociálnych zariadeniach.“

Účelom projektu je okrem vytvorenia nového učebného modelu Prechodnej starostlivosti o klienta aj zvýšenie prístupu klientov ku komunitne orientovanej prechodnej starostlivosti a tým k samotným sociálnym službám, znížiť tak ich dĺžku rekonvalescencie, predchádzať smrteľným prípadom a v konečnom dôsledku znížiť tak vynaložené prostriedky na pacienta (klienta), pretože klient (pacient) sa nebude musieť vracať naspäť do nemocničného prostredia. „Okrem zmapovania súčasnej situácie na Slovensku (sociologická sonda), spoluprácou s odborníkmi zo zdravotnej a sociálnej oblasti (interdisciplinárny tím) sa budeme pri zostavovaní nového teoreticko-praktického učebného modulu pre sociálnych pracovníkov inšpirovať podobným učebným programom, ktorý bol zostavený Univerzitou v Colorade a vďaka dosiahnutým výsledkom následne adaptovaný federálnou vládou USA v rámci celej krajiny,“ dopĺňajú odborníci.

 

Zdroj informácií: https://www.portalvs.sk

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NPC VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky