Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Anketári niekedy pracujú aj počas Vianoc

Monika Tináková

Slovenskí vedci z Centra spoločenských a psychologických vied SAV už pätnásť rokov koordinujú a realizujú projekt Európska sociálna sonda (European Social Survey, ESS) na Slovensku. Mapujú názory obyvateľov na aktuálne otázky života na Slovensku a v meniacej sa Európe.

Projekt Európska sociálna sonda (ESS) sa realizuje aj na Slovensku

Vybraní respondenti tak majú možnosť vyjadriť svoje názory na kvalitu života, migráciu, spravodlivosť, či dôveru v medziľudských vzťahoch. Otázky sa zameriavajú aj na rozdiely v príjmoch, či diskrimináciu v rôznych oblastiach spoločenského života. Na rovnaké otázky odpovedajú respondenti vo viac ako dvadsiatich krajinách Európy. O priebehu aktuálneho deviateho kola Európskej Sociálnej Sondy na Slovensku a jeho špecifikách sme sa porozprávali s Denisou Fedákovou, riaditeľkou Centra spoločenských a psychologických vied SAV, ktorá je zároveň aj jednou z dvoch národných koordinátorov projektu ESS.

Najskôr si ozrejmime, čo to Európska sociálna sonda vlastne je. Ako sa tento projekt, ktorý je označovaný ako dôkladne metodologicky prepracovaný s vysokými kritériami kvality, realizuje?

Je to medzinárodný porovnávací prieskum, ktorý sa opakuje v dvojročnom cykle v európskych krajinách. Už od jeho začiatku v roku 2001 sa všetci, ktorí sme do neho zapojení snažíme monitorovať a interpretovať postoje a hodnoty obyvateľov európskych krajín v súvislosti so spoločenskými zmenami. Slovensko je súčasťou týchto meraní od roku 2004 a doposiaľ sa aktívne zúčastnilo šiestich kôl zberu dát. Výsadou ESS je, že je to projekt vybudovaný v akademickom prostredí ako aj to, že  kladie mimoriadny dôraz na metodologickú precíznosť a reflektovanie aktuálnych spoločenských výziev.

Ako potom so zozbieranými dátami pracujete a ako sú prístupné pre verejnosť?

Prínosom Európskej sociálnej sondy je poskytovanie „open access“, čiže voľne prístupných dát zo všetkých európskych krajín na akademické účely (výskumné štúdie, diplomové a dizertačné práce, ad hoc analýzy). Jedným zo základných princípov projektu je, že všetky získané dáta s kompletnou dokumentáciou sú voľne dostupné na internete. Potešujúce je, že počet používateľov dát na Slovensku z roka na rok narastá a že sa dáta využívajú na výskumné aj pedagogické účely.

V tomto predvianočnom období ste práve ukončovali zber dát. Stalo sa, že ste realizovali prieskum aj počas vianočných sviatkov? Akým spôsobom sa zber dát uskutočňuje?

Zber dát sa uskutočňuje formou osobnej návštevy a osobného rozhovoru. Počas niekoľkých kôl realizácie prieskumu sa stalo, že pripadol aj na obdobie Vianoc. Ak respondenti nemali ochotu odpovedať, anketári ich navštívili po sviatkoch, vianočný čas rešpektujeme. No našli sa aj respondenti, ktorí ich osobnú návštevu v čase Vianoc privítali a necítili sa tak osamelo. Vo všetkých prípadoch platí, že na čase návštevy a uskutočnení rozhovoru sa možno bez problémov dohodnúť.

Aktuálny prieskum ESS sa týka aj prežívania spoločenskej spravodlivosti.

Aktuálny prieskum ESS sa týka aj prežívania spoločenskej spravodlivosti

Počas týchto Vianoc sa dáta opäť spracujú, anonymizujú a pripravia na archiváciu a zverejnenie, pričom ide o výstup z ich niekoľkomesačného reprezentatívneho zberu na Slovensku. Čo je najhlavnejšia téma aktuálneho prieskumu?

V popredí pozornosti je téma životných udalostí na časovej osi, čiže respondentov sa pýtame na to, kedy je správny čas na manželstvo, rodičovstvo, či odchod do dôchodku. Popritom si často zaspomínajú na vlastné rozhodovania o významných životných udalostiach. Medzi ďalšie okruhy tém patrí prežívanie subjektívnej pohody a spoločenská spravodlivosť.

Sú vám respondenti ochotní odpovedať na všetko? Predsa len, niektoré otázky a témy môžu byť pre mnohých výsostne osobnou záležitosťou.

Opakovane sa stretávame s pozitívnymi aj negatívnymi postojmi verejnosti. Pozitívne sú tie, že opýtaní oceňujú metódu osobného rozhovoru a vítajú možnosť vyjadriť sa k spoločensky aktuálnym otázkam. Medzi negatíva sa radí neochota respondentov nájsť si čas na rozhovor, čo komplikuje zastúpenie „všetkých“ vo vzorke.

Čo pre vás osobne znamenajú Vianoce? Dokážete úplne pracovne vypnúť?

Vianoce sú pre mňa časom, ktorý vždy rada venujem mojej rodine. Chvíle s rodinou sú pre mňa mimoriadne vzácne a teším sa z nich. Pracovné úlohy sa vždy snažím uzavrieť pred Vianocami, aby som sa od nich mohla na tú chvíľu odpútať. A to želám každému.

Viac info nájdete na:

https://www.europeansocialsurvey.org/about/country/slovakia/

Vybrané publikácie nájdete na:

https://www.europeansocialsurvey.org/about/country/slovakia/dissemination.html

Autor: Monika Hucáková

Foto: pexels.com, DF

Spracovala: GC

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky