Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Revitalizácia verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa

VEDA NA DOSAH

ilustračná ukážka projektu

Rybníček v obci Maňa, Nitriansky kraj, sa nachádza v kontaktnej časti obce (neďaleko bytovej zástavby), na pôvodnom mŕtvom ramene rieky Žitava, kde kedysi stál vodný mlyn. Neďaleko riešeného územia tečie rieka Žitava a nachádza sa tu aj prírodná rezervácia a CHVÚ Žitavský luh. Revitalizácia verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa – tak znie názov návrhu, s ktorým prišiel Attila Tóth a zapojil sa do súťaže PRE VODU.

Filozofia jeho riešenia spočíva v štylizácií mŕtveho ramena rieky Žitava. Návrh nadväzuje na historický odkaz vody, meandrujúcej rieky a vodného mlyna. Voda hrá v priestore hlavnú úlohu. Sadovnícke riešenie na túto skutočnosť nadväzuje vodnou záhradou, mokraďami, ekologickými brehmi a ostrovčekom v rybníku. Inovatívnosť spočíva vo fúzií modrej a zelenej infraštruktúry a v integrácií biodiverzity a krajinnej architektúry. Voda sa stáva priestorom pre ľudí a vzácnym biotopom pre faunu a flóru.

„Filozofia krajinno-architektonického riešenia verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa spočíva v štylizácií mŕtveho ramena rieky Žitava. Tento špecifický krajinný charakter je neodmysliteľne spojený s vodou, ktorá v tomto priestore hrá hlavnú úlohu. Sadovnícke riešenie na túto skutočnosť nadväzuje vodnou záhradou, mokraďami, ekologickými brehmi a ostrovčekom v rybníku. Sadovnícka kompozícia v značnej miere pracuje s existujúcimi drevinami vo forme solitérnych stromov, malých skupín a zapojených porastov. Navrhnutá drevinová kompozícia zveľaďuje priestor tak z prírodného, ako aj z priestorového hľadiska. Vytvára kostru kompozície priestoru a do druhovej skladby vnáša autentické dlhoveké a akcentujúce doplňujúce dreviny,“ uvádza autor návrhu.

Environmentálna dimenzia sadovníckeho riešenia sa podľa neho odzrkadľuje aj v inovatívnom prírodnom spevnení obslužných komunikácií technológiou štrkových trávnikov „Schotterrasen“, ktorá bola vyvinutá na Universität für Bodenkultur v Rakúsku a spája funkčnosť spevnených plôch s environmentálnymi výhodami priepustného zeleného povrchu.

Návrh zapája do priestoru mokrade a využíva ich ako prírodné úpravy brehových priestorov a ako postupný a prirodzený prechod medzi otvorenou vodnou plochou a vodnou záhradou s výsadbou hygrofytných (vlhkomilných) a hydrofytných (vodných) rastlín. „Vo vymedzených častiach zostáva zachovaná existujúca hygrofytná vegetácia s prevahou trste obyčajnej – Phragmites australis a pálky úzkolistej – Typha angustifolia. Návrh rieši nedostatočnú kvalitu vody prehĺbením dna až na štrk, aby sa zlepšil kapilárny pohyb vody. Návrh zlepšuje kvalitu životného prostredia občanov a zveľaďuje lokálnu zelenú infraštruktúru. Vytvára hodnotnú mokraď pre vtáctvo a iné živočíchy. Riešenie nadväzuje na historický odkaz priestoru, pričom odkaz vody a vodného mlyna je v návrhu štylizovaný rôznymi kompozičnými prvkami. Prínos pre zodpovedné hospodárenie s vodou spočíva v zadržiavaní vody v krajine.“

Návrh má byť zrealizovaný v súčinnosti s obyvateľmi obce. Pre realizáciu návrhu je podľa Attilu Tótha potrebné prehĺbenie a rozšírenie rybníka, spevnenie brehov rybníka, odstránenie ruderálnej vegetácie a náletových drevín, realizácia terénnych úprav, výsadba nových drevín, vyhĺbenie jazierka pre vodnú záhradu, vyhĺbenie prepojovacieho kanála medzi vodnou záhradou a rybníkom, osadenie hydrofytnej a hygrofytnej vegetácie vo vodnej záhrade a v rybníku.

ilustračná ukážka projektu„Slabou stránkou návrhu je problémový kontext priestoru vyplývajúci z nedostatočného povedomia okolitých obyvateľov o hydrologických podmienkach územia. Z tohto stavu vyplýva strach z prehĺbenia rybníka a jeho čiastočného rozšírenia. Tento zámer je skupinou ľudí vnímaný ako nebezpečenstvo z pohľadu protipovodňovej ochrany. Riziko vyplývajúce z nedostatočnej podpory okolitých obyvateľov je možné minimalizovať ďalšími verejnými stretnutiami a diskusiami za účasti odborníkov.“

So zadávateľom – obcou Maňa autor projekt konzultoval v rámci individuálnych stretnutí. Hovoril priamo so starostom obce Ing. Igorom Sádovským, situáciu prebral aj v rámci viacerých verejných diskusií s obyvateľmi obce, za účasti odborníkov na hydrogeológiu. „Mojimi mentormi pri tvorbe návrhu boli prof. Ing. arch. Michal Šarafín, DrSc. (architektúra) a Dr.rer.nat. Veronika Barta (hydrobotanika, ekológia lužných lesov).“

************************************************

Súťaž PRE VODU funguje na princípe, že samosprávy, mimovládne organizácie, školy a iné subjekty prihlásia reálne problémové situácie a súťažiaci ich majú riešiť. Zapojiť sa je možné v dvoch kategóriách – prvá je určená pre študentské školské tímy, ktoré vedie pedagóg z univerzity alebo vysokej školy. Tieto tímy riešia modelové situácie priamo v teréne počas víkendov, pričom vytvorený návrh riešenia na konci prezentujú miestnej komunite. Víťazný návrh vyberie porota, podobne ako pri otvorenej kategórii.

V rámci druhej, otvorenej kategórii sa môže zúčastniť ktokoľvek – stačí si vybrať niektorú zo situácií alebo navrhnúť vlastný nápad. Do súťaže sa môžu zapojiť len mladí ľudia vo veku do 30 rokov. Tím môže mať maximálne 6 členov.

Uzávierka odovzdania súťažných návrhov od jednotlivcov a tímov mladých ľudí v otvorenej kategórii aj v kategórii študentských školských tímov bola 22. marca 2018. V apríli sa má uskutočniť seminár o prezentačných a komunikačných zručnostiach pre finalistov v rámci otvorenej kategórie. Do finále v rámci otvorenej kategórie postúpia najlepšie projekty (predpokladá sa max. 6 projektov), ktoré budú autori prezentovať pred odbornou porotou. Do finále v kategórii študentských školských tímov postupujú automaticky všetky riešenia od týchto tímov.

Finále a ocenenie najlepších projektov sa uskutoční 4. mája 2018 v rámci Ekotopfilmu – Envirofilmu v Bratislave (hotel Danube). Víťaz získa Cenu Nestlé v hodnote 1 000,00 €. Druhé a tretie miesto bude ocenené finančnou odmenou v hodnote 500,00 €, resp. 200,00 €. Najlepší študentský tím v rámci druhej kategórie získa ocenenie 1 000,00 €.

Všetky vypracované súťažné projekty budú odovzdané zadávateľom situácií. Ostáva na ich rozhodnutí, či projekt využijú a budú chcieť ďalej spolupracovať.

 

Zdroj informácií a fotografií:

http://www.sutazprevodu.sk/Sutaz-Pre-vodu/Sutazne-navrhy/Revitalizacia-verejneho-priestoru-s-rybnickom-v-ob.aspx

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky