Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Reforma duálneho vzdelávania zaostáva za očakávaniami zamestnávateľov

VEDA NA DOSAH

Tlačová konferencia Asociácie priemyselných zväzov

Bez výraznej podpory vlády a masívnej celoštátnej kampane nie je možné očakávať výrazný pokrok reformy  v oblasti duálneho vzdelávania na Slovensku, zhodujú sa všetci zainteresovaní.

Reforma stredoškolského vzdelávania sa dostala do štádia, keď je možné urobiť prvú relevantnú bilanciu. Tri roky reálneho budovania systému duálneho vzdelávania na Slovensku priniesli prvých 113 úspešných absolventov a stále sa zvyšujúci záujem o vstup do systému zo strany zamestnávateľov, škôl i žiakov. Avšak podľa zainteresovaných to nestačí, uvádza sa v tlačovej správe Asociácie priemyselných zväzov.

Do systému duálneho vzdelávania bolo aktuálne ku konca októbra tohto roku zapojených 3 970 žiakov. Počet zamestnávateľov dosiahol k tomuto istému termínu počet 631. Žiaci sa môžu v rámci systému duálneho vzdelávania učiť na 231 školách, v 161 študijných a učebných odboroch. Pri hodnotení podielu sektorov na počte žiakov sú na prvých miestach: strojnícko-automobilový sektor, elektrotechnický sektor a sektor obchodu a služieb. V rámci regionálneho rozloženia reformy, sa najviac žiakov učí v Trenčianskom kraji, nasleduje Žilinský, Nitriansky a Bratislavský kraj.

Tlačová konferencia Asociácie priemyselných zväzov

 „Aj napriek tomu, že sa do reformy duálneho vzdelávania zapája čoraz viac žiakov, škôl i zamestnávateľov, nie sme s týmito počtami ani zďaleka spokojní,“ hovorí Alexander Matušek, viceprezident Asociácie priemyselných zväzov a prezident Zväzu automobilového priemyslu SR. „Až 63 percent absolventov stredných škôl nepracuje vo svojom odbore. Pritom až 38 percent firiem odmieta zákazky pre nedostatok pracovnej sily.

Neefektívne vynaložené ročné výdavky iba na stredné školstvo predstavujú 250 miliónov eur, plus ďalšie prostriedky sú potrebné na rekvalifikáciu. „ Je nám jasné, že hlas zamestnávateľov musí byť stále dôraznejší, inak sa veci nepohnú výrazne dopredu. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli reformu komunikovať prostredníctvom Asociácie priemyselných zväzov. Nedávno sme sa stali členom tripartity. Potrebu podpory reformy zo strany štátnej i verejnej správy chceme preto komunikovať aj v rámci tejto platformy.“

Počas uplynulých rokov sa podarilo zrealizovať viacero požiadaviek. Zamestnávatelia vstúpili do vedenia Národného programu duálne vzdelávanie a zvýšenie kvality a atraktivity odborného vzdelávania a prípravy. Prijatá bola aj dôležitá novela zákona 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave. „Novela priniesla viacero pozitívnych zmien,“ hovorí Alexander Matušek. „Zjednodušil sa administratívny proces overovania zamestnávateľa, zrušilo sa krátenie normatívu školám, zmenili sa plány výkonov škôl.“ Plánovanie počtu miest sa realizuje už nielen na triedu, ale aj na žiaka a nadväzuje na verifikáciu potrieb trhu práce. Plán výkonov škôl sa vydáva rozhodnutím predsedu samosprávneho kraja a ministerstvo školstva preberá v tejto súvislosti úlohu kontrolného a odvolacieho orgánu.

Podporu vlády či ministerstiev však zamestnávatelia očakávajú pri vybudovaní centier orientácie na výber povolania, pri vytvorení novej sústavy študijných a učebných programov a jej implementácie do praxe v roku 2019/2020 či pri podpore rekvalifikácií s prvkami duálneho vzdelávania s cieľom zabezpečiť v krátkom čase dostatok pracovnej sily. Zamestnávatelia preto pripravili akčný plán ďalšieho smerovania odborného vzdelávania a prípravy na roky 2020-2025, ktorý obsahuje tieto body:

  • Smerovať rolu zamestnávateľov ako poskytovateľov vzdelávania
  • Na základe analýzy nastaviť novú efektívnu sieť škôl
  • Zmeniť financovanie škôl podľa ich kvality a uplatnenia absolventov s využitím dát Sociálnej poisťovne
  • Vytvoriť dostatočne veľkú ponuku učebných miest v SDV zamestnávateľmi vo všetkých sektoroch hospodárstva
  • Zapojiť mestá a obce do činnosti Rady vlády pre OVP a Krajských rád pre OVP ako plnohodnotných členov
  • Sprevádzať žiakov a študentov ZŠ a SOŠ pri výbere povolania, získaní nových kompetencií, získaní úplnej kvalifikácie a príprave na prácu
  • Overovať kvalitu prípravy na povolanie a poskytovať spätnú väzbu

tlačová konferencia Asociácie priemyselných zväzov

 „Za mimoriadne dôležité považujeme aj vytvorenie funkčného systému propagácie nielen povolaní ale aj  celkovej reformy systému duálneho vzdelávania,“ dopĺňa Alexander Matušek. „ Bez podpory vlády a vytvorenia komplexnej koncepcie propagácie na celoštátnej úrovni budú naše deti aj naďalej končiť na úradoch práce.“

Silné stránky duálneho vzdelávania

    Vysokokvalifikovaná pracovná sila, plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce.
    Nadobudnutie kvalifikácie a praxe priamo u zamestnávateľa.
    Osvojenie si pracovných návykov priamo vo výrobnom procese u zamestnávateľa.
    Výučba na nových technológiách priamo u zamestnávateľa.
    Zodpovednosť zamestnávateľov za praktickú časť odborného vzdelávania.
    Vplyv zamestnávateľov na obsah odborného vzdelávania.
    Aktuálnosť odborných vzdelávacích programov a ich obsahu, možnosť flexibility v ich úprave.
    Overenie vedomostí a zručností absolventa zamestnávateľom pri ukončovaní štúdia.
    Žiak si vyberá povolanie a zamestnávateľa, ktorý mu zabezpečí praktické vyučovanie.
    Výber žiaka na duálne vzdelávanie priamo zamestnávateľom a prijímanie žiaka do školy so súhlasom zamestnávateľa.
    Dohľad zamestnávateľských združení nad duálnym systémom vzdelávania.
    Finančné a hmotné zabezpečenie žiaka zamestnávateľom.
    Úzka spolupráca podniku, školy a žiaka.
    Prakticky cielené učebné osnovy pre jednotlivé odbory.
    Rozvoj povolaní naviazaných na potreby trhu.
    Vysoká pravdepodobnosť získania pracovnej zmluvy so zamestnávateľom. (Zdroj: ŠIOV)

Tlačová konferencia APZ na tému „Bez podpory vlády a celoštátnej kampane budú školy naďalej vychovávať naše deti pre úrady práce”, ktorá sa uskutočnila v Hoteli Lindner na Metodovej 4 v Bratislave dňa 6. 12. 2018

 

Informácie poskytla redakcii Andrea Horská, PR manager, DIVYDMedia, s. r. o.

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VAT, pri CVTI SR

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky