Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Využitie smartfónov a tabletov v školských fyzikálnych experimentoch zameraných na tému svetlo

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: digitálne technológie; Pixabay.com /rawpixel/

V súčasnosti, keď vnímame technický pokrok vo všetkých oblastiach, sa aj školy snažia držať krok s modernou dobou a do procesu vyučovania zaraďujú informačno-komunikačné technológie. Stále častejšie sa v pedagogickom procese využíva premietanie prezentácií a zvyšuje sa aj množstvo interaktívnych tabúľ na školách. Vďaka projektom zameraným na modernizáciu výučby s využívaním najnovších technológií ako napr. Škola na dotyk a IT Akadémia, sú niektoré školy vybavené tabletmi. Tablety spolu so smartfónmi sa stali každodennou súčasťou života väčšiny žiakov a študentov. Využívajú tieto zariadenia najmä na komunikáciu a zábavu, ale aj namiesto fotoaparátu, hudobného prehrávača, kalendára, televízie, kalkulačky. Prítomnosť senzorov v týchto zariadeniach si však málokto z nich uvedomuje.

Tvrdia to a cieľom práce Využitie smartfónov a tabletov v školských fyzikálnych experimentoch zameraných na tému svetlo (Utilization of Smartphones and Tablets in School Physics Experiments Focused on Light) od dvojice autorov Patrícia Kopecká a Lukáš Slobodník a ich školiteľky Moniky Hanákovej, Katedra fyziky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre bolo poukázať na možnosti využitia smartfónov a tabletov s nainštalovanými fyzikálnymi aplikáciami vo vybraných školských fyzikálnych experimentoch a týmto spôsobom zatraktívniť štúdium fyziky.

„Pomocou aplikácií Phyphox a Physics Toolbox Sensor Suite bola sledovaná závislosť osvetlenia od vzdialenosti, odrazivosť svetla rôznych farieb papiera a meraná závislosť osvetlenia od času. Navrhli a otestovali sme experimenty, ktoré sme následne realizovali so žiakmi a študentmi na piatich školách počas trinástich hodín fyziky. Pomocou dotazníkov sme zisťovali názory a skúsenosti žiakov, študentov aj učiteľov s využívaním smartfónov a tabletov v školských fyzikálnych experimentoch, ale aj v bežnom živote.“

Patrícia Kopecká a Lukáš Slobodník si myslia, že ich práca ponúka podnet na zamyslenie sa v oblasti metód vyučovania. „Žiaci sú stále vo väčšom a intenzívnejšom kontakte s modernými technológiami, mobilné telefóny takmer ani nepustia z ruky počas celého dňa. Počas vyučovacích hodín sa bežne stáva, že namiesto venovania pozornosti vyučujúcemu a preberanému učivu, sa radšej zabávajú na mobiloch. Odborná verejnosť by sa mala zamýšľať aj nad týmto problémom a hľadať riešenie. Riešenie, ktoré ponúkame my v našej práci, je využiť práve aj tieto žiakmi obľúbené technológie ako vyučovacie pomôcky. Aj zo spätnej väzby študentov sme mohli zhodnotiť, že väčšina prijala tento experiment pozitívne a páčil sa im. Moderné školstvo by malo kráčať s dobou a veríme, že aj žiaci by chceli mať moderných učiteľov, ktorí vedia narábať s modernými technológiami a vedia ich využívať.“

Bežní ľudia, ale aj veľa škôl nemá podľa dvojice autorov dostatočné finančné prostriedky na nákup drahých meracích zariadení. Avšak, keď sa pozrieme na dnešnú spoločnosť, takmer každý človek má svoj vlastný mobilný telefón, tvrdia Patrícia Kopecká a Lukáš Slobodník a uvádzajú ďalej: „Financie sú častým dôvodom, prečo ľudia, ktorých zaujíma veda a skúmanie môžu o výskume a pozorovaní len snívať. Využitím mobilného telefónu ako svojho vlastného meradla sa však môže z každého stať vedec a môže uskutočňovať svoje vlastné merania a pozorovania. Empirickou skúsenosťou sa veľakrát naučíme oveľa viac ako len spracovávaním teoretických poznatkov. Pomocou mobilného telefónu alebo tabletu a vhodnej aplikácie môže každý sledovať fyzikálne zákony v praxi a overovať ich platnosť.“

Ilustračné foto: svetlo; Pixabay.com /geralt/

V závere svojej práce autori skonštatovali, že v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pripravili a na základných školách a gymnáziách realizovali pilotné testovanie niekoľkých experimentov na tému svetlo v rámci jednej vyučovacej hodiny. „Z dotazníkového prieskumu môžeme konštatovať, že väčšina žiakov a študentov vníma smartfóny a tablety najmä ako prostriedok určený k zábave, avšak získali sme pozitívnu spätnú väzbu aj na využitie smartfónov a tabletov ako meradiel v školských fyzikálnych experimentoch. Z našich skúseností vyplýva, že pri využití tabletov a smartfónov v rámci vyučovania fyziky je potrebné organizovať činnosť žiakov s dôrazom na aktivitu každého žiaka, ale aj minimalizovať rušivé vplyvy nainštalovaním potrebných aplikácií vopred a zamedziť prístup na internet počas merania. Učitelia, ktorí sa zúčastnili dotazníkového prieskumu, vidia výhody takéhoto spôsobu realizovania experimentov, avšak poukazujú na časovú náročnosť a uplatniteľnosť vo vyučovacom procese z hľadiska osnov.“

Využitie takýchto experimentov vidia autori pri práci v skupinách, v rámci projektového vyučovania (aj s využitím vlastných zariadení žiakov) pri skúmaní fyzikálnych javov (napr. ako celotriedny projekt overenia platnosti zákona). „Poznatky by sme v budúcnosti mohli využiť na tvorbu metodického materiálu.“

Príspevok „Využitie smartfónov a tabletov v školských fyzikálnych experimentoch zameraných na tému svetlo“ bol publikovaný v Zborníku recenzovaných príspevkov Študentskej vedeckej konferencie 2018 Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, kde sa o tejto téme dozviete viac. (zborník)

Študentské vedecké konferencie sú jedinečnou príležitosťou pre študentov prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej práce, vyskúšať si a zažiť jedinečnú atmosféru vedeckej konferencie a v neposlednej miere aj získať možnosť publikovať svoj prvý príspevok. Pre mnohých študentov je to možno prvá, avšak veľmi dôležitá osobná skúsenosť s vedeckým životom.

Tentokrát mali možnosť stretnúť sa študenti Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici na spoločnej Študentskej vedeckej konferencii (ŠVK). Konferenciu hostila Fakulta prírodných vied UKF v Nitre. Študenti bakalárskeho, magisterského a prvého ročníka doktorandského štúdia úspešne prezentovali výsledky svojho výskumu v sekciách konferencie: Biológia; Ekológia a environmentalistika; Fyzika, Chémia a Matematika; Geografia a regionálny rozvoj; Informatika; Didaktika biológie, geografie; Didaktika matematiky, fyziky, informatiky a techniky.

 

Informačný a foto zdroj:

https://konferencie.ukf.sk/index.php/svk/svk2018 (september 2018)

Doplňujúce informácie poskytli autori projektu: Patrícia Kopecká; Lukáš Slobodník

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /rawpixel; geralt/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky