Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Tvorivé aktivity v príprave budúcich učiteľov

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: mapa; Pixabay.com /stokpic/

V dnešnom modernom školstve sú didaktické aktivity a hry neodmysliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu. Učiteľ by sa mal vo svojej profesii neustále zdokonaľovať, zaujímať sa o nové trendy, podávať študentom aktuálne informácie, sústrediť svoju pozornosť na výber vyučovacích metód, aby tým vedel skvalitniť priebeh vyučovania a taktiež by mal vyučovací proces obohatiť tvorivou, resp. kreatívnou aktivitou. Myslia si to autorky Soňa Adamkovičová a Miriam Smolinská, ich školiteľkou bola Zuzana Rampašeková (Katedra geografie a regionálneho rozvoja Fakulty prírodných vied UKF v Nitre).

Zameriavajú sa na rozvíjanie tvorivosti počas vyučovania geografie u žiakov (vyššieho) sekundárneho vzdelávania. Úlohou jednotlivých aktivít je zatraktívniť priebeh klasického vyučovania, vzbudiť tvorivosť u učiteľov i študentov, rozvíjať ich komunikačné schopnosti a kritické myslenie, motivovať študentov pri spoločnej práci, vzbudiť ich záujem o predmet (geografia) a predovšetkým formulovať ich osobnosť, pretože v súčasnosti práve tvorivosť a kreativita patria medzi silné ľudské stránky.

V práci Tvorivé aktivity v príprave budúcich učiteľov (Creative activities in the preparation of future teachers) autorky uvádzajú, že dnes sa väčšina učiteľov stretáva s problémom nezáujmu žiakov o vyučovanie, vyučovací predmet či stratu vnútornej motivácie. „Na to, aby učiteľ udržal primeranú disciplínu žiakov na hodine, musí vynaložiť veľké množstvo energie. Tvorivú aktivitu či didaktickú hru si musí dostatočne premyslieť, aby ju vedel zapracovať do vyučovacej hodiny s určitým cieľom a taktiež si musí vopred stanoviť podmienky, ktoré bude na vyučovacej hodine od žiakov vyžadovať.“

Obsah tohto článku vznikol v spolupráci viacerých študentov 1. ročníka magisterského stupňa počas vyučovacích hodín didaktiky geografie. Na základe jednotlivých učebných štýlov budúci učitelia samostatne vytvorili aktivity pre obohatenie a spestrenie vyučovacieho procesu. „Našou úlohou bolo čo najlepšie vytvoriť konkrétnu aktivitu, ktorá bude najviac pripomínať daný vybraný učebný štýl. Cieľom vytvorených aktivít bolo vzbudiť u žiakov kreativitu a u ´budúcich učiteľov´ tvorivosť a kritické myslenie. Keďže geografia ako vyučovací predmet integruje poznanie žiakov z rôznych oblastí života, je potrebné venovať rozvoju tvorivého a kritického myslenia aj v geografii, zvlášť v dnešnej informačnej dobe viac ako kedykoľvek predtým,“ uviedli autorky.  

hodina geografieV závere konštatovali, že výsledkom aktivity z hodín didaktiky geografie je 23 tvorivých aktivít, ktoré sú spracované piatimi učebnými štýlmi, pričom dva z nich (telesnokinestetický a muzikálny) boli spojené do jednej skupiny. „Pri realizácií aktivít boli viaceré nezrovnalosti, ktoré sa nezhodovali so zadaním aktivít. Najčastejším problémom bolo dodržať časové rozpätie 8 – 10 min., nakoľko veľa prezentovaných aktivít malo ideálne časové rozpätie okolo 15 minút. Z hľadiska dodržania učebného štýlu, v ktorom mala skupina danú tému spracovať, 90 % študentov zadaný učebný štýl dodržalo. Zvyšných 10 % študentov vytvorilo aktivitu, ktorá by bola vhodnejšia pre iný učebný štýl.“

Dvaja študenti sa podľa autoriek odklonili od zadania, keď spracovali zadanú tému príliš obšírne a v aktivitách použili viaceré učebné štýly. Napriek tomu, že ich aktivity boli veľmi zaujímavé a skutočne tvorivé, nedali by sa zrealizovať v čase jednej vyučovacej hodiny, pripomenuli. „Tvorba aktivít rozvíjala u študentov geografie kritické i tvorivé myslenie. Zároveň prezentované aktivity slúžili študentom ako inšpirácia do budúcej učiteľskej praxe. Jednoduchú ukážku ako viesť žiakov k tvorivému a ku kritickému mysleniu študenti dostali. Je už iba na nich, či sa v budúcej praxi učiteľov budú pokúšať tento vyšší cieľ dosiahnuť,“ uzavreli Soňa Adamkovičová a Miriam Smolinská.

Príspevok „Tvorivé aktivity v príprave budúcich učiteľov“ bol publikovaný v Zborníku recenzovaných príspevkov Študentskej vedeckej konferencie 2018 Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, kde sa o tejto téme dozviete viac. (zborník)

Študentské vedecké konferencie sú jedinečnou príležitosťou pre študentov prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej práce, vyskúšať si a zažiť jedinečnú atmosféru vedeckej konferencie a v neposlednej miere aj získať možnosť publikovať svoj prvý príspevok. Pre mnohých študentov je to možno prvá, avšak veľmi dôležitá osobná skúsenosť s vedeckým životom.

Tentokrát mali možnosť stretnúť sa študenti Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici na spoločnej Študentskej vedeckej konferencii (ŠVK). Konferenciu hostila Fakulta prírodných vied UKF v Nitre. Študenti bakalárskeho, magisterského a prvého ročníka doktorandského štúdia úspešne prezentovali výsledky svojho výskumu v sekciách konferencie: Biológia; Ekológia a environmentalistika; Fyzika, Chémia a Matematika; Geografia a regionálny rozvoj; Informatika; Didaktika biológie, geografie; Didaktika matematiky, fyziky, informatiky a techniky.

 

Informačný a foto zdroj:

https://konferencie.ukf.sk/index.php/svk/svk2018 (september 2018)

Doplňujúce informácie poskytli autori projektu: Soňa Adamkovičová; Miriam Smolinská; školiteľ: Zuzana Rampašeková

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Úvodné ilustračné foto: Pixabay.com /stokpic/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky