Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Koronavírus mení školstvo. K učeniu online pribudne slovné hodnotenie

Marta Bartošovičová

Pandémia ochorenia COVID-19 presunula vzdelávanie z lavíc do online priestoru, učitelia aj žiaci si na túto situáciu pomaly zvykajú. Niektorí rodičia sa bez prípravy stali náhradnými učiteľmi, iní majú zo škôl svojich detí veľkú podporu.  

Ilustračné foto. Zdroj: Pixabay.com

Učitelia, rodičia i žiaci prežívajú náročné obdobie. Mnohým chýba potrebné technické vybavenie, niektorým zasa skúsenosti či zručnosti spojené s takýmto spôsobom vzdelávania. Vo viacdetných rodinách je okrem technického vybavenia spravidla problémom aj časové zladenie online vyučovania. Rodičia poukazujú na rôzne formy komunikácie učiteľov s rodičmi alebo so žiakmi vyšších ročníkov. 

Navyše, deťom často chýba disciplína, v domácom prostredí sa ťažšie sústredia na školské povinnosti. Učiteľ je predsa len pre žiaka iným typom autority ako rodič, resp. mal by byť. Mnohí rodičia to akceptujú a učiteľov v tejto situácii podporujú, avšak nájdu sa aj takí, ktorí nevhodnými poznámkami ich autoritu podrývajú. 

Portál ucimenadialku.sk ako nástroj komunikácie

Nástrojom oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách sa stala webová stránka ucimenadialku.sk, ktorá vznikla pod gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s viacerými mimovládnymi organizáciami. Funguje od 25. marca 2020, obsahuje vyše 100 webinárov, online hodín, odporúčania pre učiteľov, odborných zamestnancov, rodičov, vysoké školy i poradne.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling pri tejto príležitosti poznamenal: „Viem, že vyučovanie v škole nenahradíme úplne. Ale verím, že tento portál pomôže mnohým učiteľom v ich práci a žiakom sa dostanú interaktívne a zaujímavé vzdelávacie materiály. Ide o spoločné úsilie viacerých aktérov v školstve. Veľmi ma teší, že sme dokázali portál v krátkom čase vytvoriť, naplniť ho kvalitným obsahom, a dokonca to nič nestálo.“ 

Na portáli sú sústredené všetky dôležité termíny a usmernenia pre školy a školské zariadenia tak, aby obsahovali jednoznačné informácie. V jednotlivých častiach sú odporúčania pre vyučujúcich aj manažmenty škôl, ako postupovať v čase prerušenia vyučovania a prezenčnej výučby pri rešpektovaní možností a potrieb jednotlivých žiakov a študentov, rodičov i učiteľov. Zároveň má pomôcť všetkým aktérom nachádzať riešenia v aktuálnej situácii.

Ilustračná foto. Zdroj: Pixabay.com

Súčasťou webovej stránky je aj prehľad dostupných komunikačných nástrojov a platforiem, elektronických zdrojov a existujúcej podpory pre školy, pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj pre rodičov.

Minister vyjadril vieru v úspešné zvládnutie aktuálnej, pre všetkých náročnej situácie, a to vďaka spoločnému hľadaniu riešení, vzájomnej empatii a dôvere, ale aj inšpirácii a podpore. Cieľom stránky www.ucimenadiaľku.sk je pomôcť s aktuálnymi problémami a potrebami, jej obsah je preto priebežne aktualizovaný. Akékoľvek námety, inšpirácie, pripomienky a otázky môže verejnosť zasielať na info@ucimenadialku.sk

Podpora pri vzdelávaní na diaľku

Prehľad dostupnej podpory pri vzdelávaní na diaľku a možností, ako si vymieňať skúsenosti s inými učiteľmi, nájdete na podstránke Podpora. Viaceré organizácie, inštitúcie aj jednotlivci zareagovali na súčasnú situáciu a usilujú sa pomôcť rôznymi spôsobmi, napríklad realizujú webináre, natáčajú videonávody, poskytujú priamu asistenciu a poradenstvo prostredníctvom e-mailu či telefónu. Vznikli aj mnohé skupiny, v ktorých sa učitelia, rodičia i študenti delia o svoje skúsenosti, príklady dobrej praxe, vzájomne sa pri vzdelávaní podporujú a inšpirujú.

O portál www.ucimenadialku.sk je veľký záujem zo strany pedagógov i rodičov. Už v prvý deň jeho spustenia ho navštívilo 119 602 návštevníkov a počet pozretí jednotlivých stránok sa pohyboval na úrovni 588 678 zobrazení. Najviac navštevovanými boli online zdroje, ktoré môžu využiť učitelia pri aplikácii dištančného vzdelávania, aktuálne zmeny termínov v organizácii školského roka, no často vyhľadávanými boli aj odporúčania na zadávanie úloh online, rady a tipy.

V ten istý deň bolo do schránky doručených viac ako 250 podnetov od rodičov, učiteľov, zriaďovateľov, neziskových organizácií a ďalších. Otázky boli zamerané najmä na pracovnoprávne vzťahy a praktické otázky súvisiace s realizáciou online vzdelávania. 

Minister Gröhling v tejto súvislosti uviedol: „Veľmi ma teší enormný záujem o túto stránku. Dokazuje to, že mnohé školy majú záujem učiť tvorivo a inovatívne. Nachádzame sa v neštandardnej situácii, považujem ju ale za šancu na to, aby sme spoločne so školami podporovali flexibilné a kreatívne školstvo. Verím, že portál Učíme na diaľku bude aj naďalej využívaný a pomôže v tomto období učiteľom, rodičom a hlavne žiakom pri ich vzdelávaní.“

Ilustračná foto. Zdroj: Pixabay.com

Odporúčania Štátneho pedagogického ústavu

Minister školstva Branislav Gröhling začiatkom apríla poveril vedením Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Miroslavu Hapalovú. Na tlačovej konferencii potom spoločne predstavili odporúčania školám týkajúce sa hodnotenia a klasifikácie žiakov.

„V súvislosti s aktuálnou situáciou nás čakajú mnohé nové výzvy, na ktoré sa ako Štátny pedagogický ústav pokúsime rýchlo a flexibilne reagovať, spoločne hľadať a ponúkať riešenia. Naším cieľom bude podporiť školy a učiteľov, ktorí boli takpovediac hodení do vody a nachádzať nové spôsoby zabezpečovania vzdelávania svojich žiakov,“ povedala Miroslava Hapalová.

Informovala tiež o prvých opatreniach na uľahčenie súčasnej situácie všetkým účastníkom vzdelávania. Z opatrení vyplýva, že pri priebežnom hodnotení počas prerušeného vyučovania v školách sa s okamžitou platnosťou zastavuje známkovanie. Učiteľom sa odporúča, aby pri záverečnom hodnotení nebrali do úvahy už udelené známky. Učitelia majú poskytovať žiakom najmä slovnú spätnú väzbu, motivovať ich, pomáhať im pomenovať chyby a navrhnúť spôsob ich odstránenia. 

Tento rok nikto neprepadne

Nová riaditeľka ŠPÚ Miroslava Hapalová tiež uviedla, že v rámci záverečného hodnotenia si školy budú môcť vybrať, či budú žiakov vo všetkých ročníkoch na konci roka klasifikovať známkou, slovne alebo kombináciou oboch typov hodnotení. Výnimkou sú prvé ročníky základných škôl, kde bude hodnotiť iba slovne. Riaditeľom škôl odporúča, aby pri predmetoch výchovy uvádzali na vysvedčení iba to, že žiak predmet absolvoval. Neodporúča hodnotiť žiakov na základe testov a písomných skúšok. Ruší sa tiež povinnosť realizovať predpísané kontrolné písomné práce.

Na stredných školách môžu učitelia realizovať priebežné hodnotenie aj formou známkovania, teda klasifikácie. Hodnotenie a známka však nemôžu byť znížené pre neplnenie požiadaviek zo strany žiaka z objektívnych príčin (napríklad v prípade, že žiak nemá prístup na internet vôbec alebo v určenom čase, keď učiteľ zadáva test). Doplnkom klasifikácie pri priebežnom aj záverečnom hodnotení stredoškolákov môže byť aj slovné hodnotenie. 

Ani na stredných školách ŠPÚ neodporúča hodnotiť žiakov na základe testov a písomných skúšok. Ruší sa tiež povinnosť realizovať predpísané kontrolné písomné práce. Žiak strednej školy tiež nemôže opakovať ročník. Za istých okolností, tak ako je tomu v prípade základných škôl, môže byť preskúšaný pred postupom do vyššieho ročníka. K ukončovaniu vzdelávania na stredných školách bude vydané samostatné usmernenie.

V žiadnom predmete nebude môcť byť žiak hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo v prípade slovného hodnotenia, že dosiahol neuspokojivé výsledky. V školskom roku 2019/2020 nebude nikto opakovať ročník. Ak sa naskytne prípad, že žiak 2. stupňa základnej školy alebo žiak strednej školy si neplnil svoje povinnosti zo subjektívnych dôvodov a zároveň mal nedostatočné výsledky aj v období pred prerušením vyučovania v školách, bude môcť pedagogická rada navrhnúť jeho preskúšanie.

Štátny pedagogický ústav v súčasnosti pripravuje odporúčania v oblasti obsahu vzdelávania a chystá prechod portálu ucimenadialku.sk pod Štátny pedagogický ústav, pričom jeho obsah bude naďalej vytváraný v úzkej spolupráci s mimovládnymi organizáciami.

Rezort školstva a Štátny pedagogický ústav po Veľkej noci zverejnia, na ktoré vzdelávacie oblasti a na aký obsah by sa mali školy prioritne zamerať a aká by mala byť priemerná, respektíve maximálna týždenná hodinová záťaž žiakov na jednotlivých stupňoch vzdelávania.

Poradenské call centrum Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
V súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu v rezorte školstva sa môžete obrátiť s otázkami na odborníkov call centra, ktorí sú k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 h do 16.00 h na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk.

Marta Bartošovičová

Zdroje: www.minedu.sk/aktuality/
www.ucimenadialku.sk/
www.minedu.sk/usmernenie-na-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol/
www.minedu.sk/usmernenie-na-hodnotenie-ziakov-strednych-skol/

Zdroj foto: Pixabay.com

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky