Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Komiks ako moderná učebná pomôcka

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: komiks; Pixabay.com /OpenClipart-Vectors/

Chápanie pojmu komiks nie je jednoznačne charakterizované. V dnešnom edukačnom procese sa stále viac kladie dôraz najmä na motivačnú fázu vyučovacej hodiny. Preto treba do vyučovania vkladať nové moderné netradičné pomôcky. Komiks sa považuje za jednu z netradičných moderných pomôcok, ktorá je v rozvinutých krajinách využívaná, no na Slovensku si zatiaľ nenašla stále uplatnenie. Je o tom presvedčená Alexandra Bulejová, Katedra geografie a regionálneho rozvoja Fakulty prírodných vied UKF v Nitre (školiteľ: Magdaléna Nemčíková) a vo svojom príspevku s názvom Komiks ako moderná učebná pomôcka (Comics as a modern teaching aid) ponúka návod, respektíve možnosti výberu aplikácií využiteľných na tvorbu komiksu a príklad ako vytvoriť komiks aplikovateľný vo vyučovacom procese.

V príspevku sa autorky venujú komiksu ako možnosti pre vytvorenie modernej a zároveň netradičnej učebnej pomôcky. „Klasické komiksy určite každý z nás pozná a už sme sa s nimi niekedy stretli. Prvé komiksy vznikali už v antike, no do popredia sa začali dostávať až v 20. storočí. Pod pojmom komiks chápeme spojenie obrazu a textu. Podobné komiksu sú aj kreslené príbehy. Na rozdiel od nich komiks vnímame ako jeden celok obrazu a textu, v kreslených príbehoch vnímame najskôr obraz až potom text. Pri vytváraní komiksu sa v minulosti používali len papier a ceruzka, prípadne perá, čo bolo zložitejšie a pre niektorých ľudí (s menším nadaním pre kresbu) nemožné a tiež časovo náročné. V dnešnej  modernej dobe, kedy sú počítač a internet dostupným zdrojom pre každého, je vytvorenie komiksu jednoduché a časovo nenáročné,“ uvádzajú.

Súčasťou príspevku Alexandry Bulejovej a Magdalény Nemčíkovej je ukážka tzv. „Malej knihy komiksov pre obec Zákopčie“ – pomôcka vytvorená hlavne pre 2. stupeň základných škôl v predmete geografia, so zameraním na miestnu krajinu. Na jej vytvorenie autorky zvolili program Pixton, ktorý ako jeden z mála ponúka tvorbu komiksov využiteľných v edukačnej činnosti. „Pri zhotovení vyššie uvedenej učebnej pomôcky sme pri tvorbe ukážok na tému geografia miestnej krajiny využili z metód najmä konkretizáciu a syntézu. V teoretickej časti sme pri tvorbe príspevku využili najmä abstrakciu, analýzu, indukciu, dedukciu a komparáciu.“

Alexandra Bulejová vidí prínos jej práce pre odbornú verejnosť najmä v tom, že komiks ako učebná pomôcka môže pomôcť učiteľom pri vyučovaní najmä takých tém, ktoré sú možno ťažšie na vysvetlenie, pochopenie žiakmi alebo také, ktoré sú často nezáživné nielen pre žiakov, ale aj učiteľov. „Myslím si, že je potrebné upozorňovať na výhody využitia komiksu vo vzdelávaní, pretože v našom prostredí nie je komiks ešte stále považovaný za učebnú pomôcku, dnes sa stále k nemu len približujeme. Preto si myslím, že je význam v tom, aby sme aj prostredníctvom bakalárskej práce, diplomovej práce alebo práce študentskej vedeckej konferencie upozorňovali a približovali túto tému.“

Študentka pokračuje, že literárne spracovanie komiksu je bežne dostupné v komikových časopisoch, teda deti, tínedžeri majú k nemu voľný dosah. „U niekoho sú komiksy obľúbené viac, u niekoho menej. V prípade, že by sa dobre spracovaný komiks používal v bežnom vyučovacom procese, dá sa predpokladať, že si ho deti radi prečítajú aj doma vo voľnom čase. Nevzbudzovalo by to v nich dojem, že sa musia niečo nasilu učiť, že majú nejaké nútené povinnosti. Komiks by teda mohol byť pomôckou, ktorá deti baví a zároveň učí,“ vidí Alexandra Bulejová prínos pre bežnú populáciu.

ukážka komiksuAutorky v závere svojej práce uvádzajú, že komiks sa ako prepojenie obrazu a textu môže stať veľmi flexibilnou učebnou pomôckou, ktorú je možné využiť vo všetkých fázach vyučovacej hodiny a vo všetkých predmetoch vyučovaných na ZŠ alebo SŠ. „Komiks má využitie vo výučbe, pretože motivuje žiakov k práci a učeniu sa. Spĺňa motivačnú funkciu, vizuálnu, pretože fotografie, obrázky a text vytvárajú príbeh, rozvíjajú schopnosť uvažovať. Časť vytvoreného komiksu pre 8. a 9. ročník s názvom ´Malá kniha komiksov pre obec Zákopčie´ plánujeme dokončiť, aby bola kompletná a zahŕňala všetky témy týkajúce sa mikrogeografie obce a následne si plánujeme overiť, či je komiks veku primeraný a či spĺňa atribúty modernej učebnej pomôcky v rámci vyučovania geografie.“

Príspevok „Komiks ako moderná učebná pomôcka“ bol publikovaný v Zborníku recenzovaných príspevkov Študentskej vedeckej konferencie 2018 Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, kde sa o tejto téme dozviete viac. (zborník)

Študentské vedecké konferencie sú jedinečnou príležitosťou pre študentov prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej práce, vyskúšať si a zažiť jedinečnú atmosféru vedeckej konferencie a v neposlednej miere aj získať možnosť publikovať svoj prvý príspevok. Pre mnohých študentov je to možno prvá, avšak veľmi dôležitá osobná skúsenosť s vedeckým životom.

Tentokrát mali možnosť stretnúť sa študenti Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici na spoločnej Študentskej vedeckej konferencii (ŠVK). Konferenciu hostila Fakulta prírodných vied UKF v Nitre. Študenti bakalárskeho, magisterského a prvého ročníka doktorandského štúdia úspešne prezentovali výsledky svojho výskumu v sekciách konferencie: Biológia; Ekológia a environmentalistika; Fyzika, Chémia a Matematika; Geografia a regionálny rozvoj; Informatika; Didaktika biológie, geografie; Didaktika matematiky, fyziky, informatiky a techniky.

 

Informačný a foto zdroj:

https://konferencie.ukf.sk/index.php/svk/svk2018 (september 2018)

Doplňujúce informácie poskytli autori projektu: Alexandra Bulejová; Magdaléna Nemčíková

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Úvodné ilustračné foto: Pixabay.com /OpenClipart-Vectors/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky