Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Komenský by sa dnes iba čudoval

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

Dnešné poňatie filozofie „škola hrou“ by jej autora, Jana Amosa Komenského, prinajmenšom prekvapilo. Použitie tabletov, interaktívnych tabúľ alebo celých počítačových učební sú len niektorými z možností, ktoré dnešní „digitálni učitelia“ využívajú a na ktoré sa aj začiatkom nadchádzajúceho školského roka môžu žiaci a študenti tešiť.

Moderné technológie pomáhajú učiteľom prekonať problém, s ktorým zápasili zrejme všetci ich predchodcovia – úspešne udržať pozornosť žiakov na vyučovacích hodinách. S týmto problémom sa dá bojovať rôzne, vyzerá to však tak, že učitelia, ktorí si zvolili použitie digitálnych technológií na svojich hodinách, sú k jeho riešeniu najbližšie. A v nemalej miere im v tom pomáha ministerstvo školstva a Európska únia. Už niekoľko národných projektov sa postaralo o to, aby sa do škôl umiestnila interaktívna technika. Jedným z nich je národný projekt „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“, ktorý zastrešuje Centrum vedecko-technických informácií SR.

Digitálne osvieženie

Okrem obohatenia škôl o interaktívne tabule, notebooky a ozvučenie, sa už niekoľko mesiacov pracovníci tohtopoužitie digitálnych pomôcok v praxi projektu zaoberajú spracúvaním učiva vybraných predmetov do podoby digitálnych objektov. Ide o krížovky, doplňovačky, videá alebo iné digitálne obsahy, ktoré sú premietané na interaktívnu tabuľu a ktoré žiak pod vedením učiteľa na tejto tabuli rieši. Učitelia takéto digitálne „osvieženie“ svojich hodín privítali: „Na hodinách je prirodzená potreba klasického prístupu, kedy žiaci riešia úlohy. Použitím IKT sa však vyučovacia hodina stáva zaujímavejšou, žiaci sú oveľa viac motivovaní zapájať sa do riešenia úloh, pozornosť sa dá oveľa dlhšie udržať. Pozitívom je aj okamžitá spätná väzba, ktorú interaktívne edukačné materiály poskytujú, tiež variabilnosť a opakovateľnosť zadaní. O riešenie úloh sa zaujímajú aj prospechovo slabší žiaci, “ tvrdí RNDr. Marta Megyesiová zo základnej školy v Sačurove.

Ďalší učiteľ ocenil vizuálne stimuly, ktoré použitie interaktívnej techniky na vyučovacích hodinách prirodzene prináša. „Interaktívna technika odstraňuje nedostatky klasického spôsobu vyučovania – hlavne nedostatočnú názornosť a slabé porozumenie učiva žiakom. Zmysluplné využitie interaktívnej techniky (žiak vidí čo robí) zabezpečuje zvýšenie úrovne pozornosti a zapojenia žiaka do vyučovacieho procesu,“ uviedol Ján Šajtlava, učiteľ zo Strednej odbornej školy strojníckej v Považskej Bystrici. Autormi scenárov k digitálnym objektom sú pritom samotní učitelia. Cesta spolupráce s učiteľmi nebola zvolená náhodne – práve týmto spôsobom sa podarilo pretaviť do digitálnych objektov ich najlepšie skúsenosti z praxe.

Učitelia tvoria digitálne objekty

Okrem materiálov, ktoré sú učiteľom postupne sprístupňované prostredníctvom stránky www.digitalnevzdelavanie.sk, majú učitelia možnosť vytvoriť si vlastné – ich spracovanie a výsledná podoba pritom výsostne závisí na šikovnosti a fantázii učiteľa.

Projekt „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ úspešne využil fakt, že žiaci a študenti sa o modernú techniku živo zaujímajú. Aj vďaka tomu sa vyučovacie hodiny na slovenských školách stávajú živšími, pútavejšími a hlavne motivačnejšími.

 

Autor: Mgr. Monika Vozárová, CVTI SR

Foto: www.digitalnevzdelavanie.sk

Uverejnila: ZČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky