Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kde študovať vedu: Žilinský a Banskobystrický kraj

Galina Lišháková

Žilinská univerzita v Žiline. Foto: Branislav Vasiľko – Vlastné dielo, CC BY-SA 4.0 (Wikipedia)
Žilinská univerzita v Žiline má fakultu bezpečnostného inžinierstva, fakultu humanitných vied, fakultu riadenia a informatiky, fakultu elektrotechniky a informačných technológií, fakultu prevádzky a ekonomiky spojov, stavebnú fakultu Foto: Branislav Vasiľko – Vlastné dielo, CC BY-SA 4.0 (Wikipedia)

Na Slovensku je tridsaťpäť vysokých škôl a záujemcovia o vysokoškolské štúdium môžu absolvovať prijímacie pohovory na ľubovoľný počet z nich. V štyroch článkoch vám predstavujeme len ich časť. Vždy tak, aby zastupovali  dva kraje a zopár vedeckých odborov, ktoré korešpondujú s vývojom dnešnej doby.

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Automatizácia:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie: Absolvent sa môže uplatniť najmä pri prevádzke riadiacich a informačných systémov na procesnej a operatívnej úrovni.

Autotronika:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie: Predpokladá sa najmä v servisoch a opravárenských dielňach, v predajniach moderných automobilov a vo vzdelávacích inštitúciách.

Ilustračný obrázok: DNA. Zdroj: Pixabay.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: Pixabay.com

Biomedicínske inžinierstvo:

Denné štúdiumdĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie: Absolvent sa môže uplatniť ako odborný pracovník v lekárskych, biologických laboratóriách, pri prevádzkovaní biomedicínskej techniky, v obchodných a servisných organizáciách.

Elektrooptika:

Denné štúdiumdĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie: Absolvent môže pokračovať v inžinierskom študijnom programe fotonika, s ktorým má odbor elektrooptika úzke prepojenie. Absolvent si môže nájsť uplatnenie predovšetkým v telekomunikáciách, informačných technológiách, medicíne, priemyselných technológiách, letectve, vojenskej technike, stavebníctve, ale i v spotrebných zariadeniach a zábavnom priemysle.

Elektrotechnika:

Denné štúdiumdĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie: Absolvent sa môže uplatniť vo všetkých oblastiach elektroenergetiky, v oblasti mechatroniky, robotiky, aplikovanej mikroprocesorovej techniky, elektroniky a optoelektroniky, počítačového dizajnu a konštruovania v organizáciách správneho, výrobného, prevádzkového alebo opravárenského charakteru.

Multimediálne technológie:

Denné štúdiumdĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie: Absolvent získa znalosti a praktické skúseností s prácou s obrazovou a zvukovou zložkou multimédií, čo ho predurčuje na prácu v organizáciách zameraných na informačné technológie, reklamnú a poradenskú činnosť, v inštitúciách verejnej správy, v štúdiách produkujúcich multimediálne produkty.

Komunikačné a informačné technológie (Litovský Mikuláš):

Denné štúdiumdĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie: Hlavné uplatnenie absolventov je na pozíciách výkonných pracovníkov, operátorov elektronických komunikácií, sieťových špecialistov v podnikoch a inštitúciách, vývojových pracovníkov komunikačných služieb a v podnikoch rozvíjajúcich technológie Priemyslu 4.0. Absolvent sa uplatní ako projektant, konštruktér, systémový návrhár či ako špecialista pre rôzne oblasti IKT.

Stavebná fakulta

Geodézia a kartografia:

Denné štúdiumdĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie: Absolvent sa uplatní v oblasti štátnej a regionálnej správy katastra nehnuteľností, v investičnej výstavbe, v štátnej a privátnej sfére, ktorá rieši problematiku geodetických sietí, inžinierskej geodézie, kartografiu a topografické práce.

Pozemné staviteľstvo:

Denné štúdiumdĺžka štúdia 4 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie: Absolvent sa môže podieľať sa navrhovaní, technickej prípravy, realizácii a dozore menej náročných pozemných stavieb. Je spôsobilý uplatniť sa ako konštruktér v projekcii a vo výrobných firmách, ako technológ, ekonóm – rozpočtár a stavbyvedúci v realizačných firmách, ako technik v útvaroch štátnej správy a územných celkov a investorských útvaroch, pri príprave a realizácii pozemných stavieb, pri výstavbe v oblasti ochrany životného prostredia, pri riadení prevádzky a údržby budov a podobne.

Ilustračný obrázok: Stavbári, stavba, žeriav. zdroj: Pixabay.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: Pixabay.com

Staviteľstvo:

Denné štúdiumdĺžka štúdia 4 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie: Absolvent sa uplatní v stavebníctve pri navrhovaní a zhotovovaní nosných konštrukcií inžinierskeho a dopravného staviteľstva a vo vybraných profesiách pozemného staviteľstva. Absolventi nájdu uplatnenie aj v orgánoch štátnej správy, miestnej samosprávy, na úradoch životného prostredia a v organizáciách vykonávajúcich správu inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb.

Technológia a manažment stavieb:

Denné štúdiumdĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie: Absolvent sa uplatní v mnohých profesiách v stavebníctve pri zhotovovaní všetkých druhov stavieb a navrhovaní konštrukcií jednoduchých stavieb, ako aj v orgánoch štátnej správy, miestnej samosprávy na úradoch životného prostredia a v organizáciách vykonávajúcich správu dopravných stavieb.

Ilustračný obrázok: Študentka s knihami pred tabuľou popísanou rovnicami. Zdroj: Pexels.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: Pexels.com

Fakulta riadenia a informatiky

Informatika:

Denné štúdiumdĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie: Absolvent sa môže uplatniť hlavne na pozíciách výkonných pracovníkov, operátorov elektronických komunikácií, sieťových špecialistov v podnikoch a inštitúciách, vývojových pracovníkov komunikačných služieb a v podnikoch rozvíjajúcich technológie Priemyslu 4.0 (pojem označuje optimalizáciu výrobných postupov s použitím najmodernejších technologických poznatkov). Absolvent sa uplatní ako projektant, konštruktér, systémový návrhár či ako špecialista pre rôzne oblasti IKT.

Informačné a sieťové technológie:

Denné štúdiumdĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie: Absolvent nielen ovláda aktuálne technológie, ale je tiež pripravený rýchlo sa adaptovať na novovznikajúce technológie. Rozumie princípom a teoretickým základom odboru a je schopný ich tvorivo aplikovať v praxi. Je pripravený na vývoj netradičných aplikácií IKT a implementáciu nových technológií z oblasti počítačových systémov a sietí.

Informatika a riadenie:

Denné štúdiumdĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie: Absolvent sa môže uplatniť napríklad ako programátor schopný realizovať implementáciu projektov informačných systémov, programátor webových aplikácií podnikových intranetov či informatik – konzultant schopný pracovať pri riešení informatických problémov v podnikoch.

Na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline môžete študovať aj odbory: manažment a počítačové inžinierstvo.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Foto: Vassia Atanassova (Wikipedia)

Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici môžete študovať na fakulte prírodných vied, ekonomickej fakulte, pedagogickej fakulte, fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov, filozofickej fakulte a právnickej fakulte. Foto: Vassia Atanassova Zdroj: Wikipedia 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta prírodných vied

Forenzná a kriminalistická chémia:

Denné štúdiumdĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie: Absolvent je schopný samostatne pracovať predovšetkým v oblasti chemickej analýzy a vykonávať základné odborné úkony na úseku kriminalistiky, civilnej ochrany, hasičského i záchranného zboru a ozbrojených zložiek.

Aplikovaná geológia:

Denné štúdiumdĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie: Absolvent bude schopný samostatne spracovať odbornú literatúru a vykonávať základnú posudkovú činnosť v oblasti geológie, prípadne abiotickej zložky životného prostredia. Absolvent bakalárskeho štúdia môže pracovať aj pri digitalizácii a grafickom vyhodnotení geologických údajov v inštitúciách štátnej správy, samosprávy, v múzeách, environmentálne založených spoločnostiach štátneho aj súkromného sektoru. Absolvent bude pripravený pokračovať v nadväzujúcom magisterskom štúdiu geológie a príbuzných odborov.

Aplikovaná informatika:

Denné štúdiumdĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie: Absolvent môže pracovať v celej šírke softvérových aplikácií informačných technológií, v ktorých uplatňuje metódy i techniky návrhu a programovania. Po ukončení štúdia je schopný uplatniť sa v praxi, ale aj úspešne pokračovať v štúdiu aplikovanej informatiky na 2. stupni.

Ilustračný obrázok: fotomontáž stromu rastúceho v črepine. Zdroj: Pixabay.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: Pixabay.com

Ekológia a ochrana ekosystémov:

Denné štúdiumdĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie: Absolvent získa základné vedomosti o biote Slovenska, štruktúre a fungovaní organizačných jednotiek od populácií až po úroveň krajiny súčasne s poznaním abiotických premenných prostredia. Ďalej získa poznatky o ekologických nárokoch vybraných skupín organizmov a ich bioindikačnom potenciáli. Má základné znalosti o všeobecnej a osobitnej ochrane prírody na teoretickej i praktickej úrovni, ako aj o legislatíve ochrany prírody i krajiny a jej inštitucionálnom zabezpečení.

Na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici možno študovať aj odbory: geografia, matematika, bezpečnosť životného prostredia,…

 

O portáli vysokých škôl:

Portál VŠ, z ktorého sme čerpali väčšinu informácií pri príprave tohto článku, vznikol na návrh združenia EUNIS-SK a za podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci centrálnych rozvojových projektov. Hlavným cieľom portálu je zabezpečenie vzniku systematicky usporiadaných a odborne garantovaných informácií týkajúcich sa vysokých škôl, vytvorenie priestoru na výmenu skúseností a poskytovanie informácií o konferenciách, seminároch a vzdelávacích produktoch. Na vývoji portálu sa podieľajú: MŠ SR, ÚIPŠ a vysoké školy, najmä Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Technická univerzita v Košiciach, Katolícka univerzita v Ružomberku.

Zdroje: https://www.portalvs.sk/sk/

Branislav Vasiľko – Vlastné dielo, CC BY-SA 4.0 (Wikipedia)

Foto: Vassia Atanassova Zdroj: Wikipedia

(GC)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky