Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Hlavné výzvy v profesii učiteľa v Európe

VEDA NA DOSAH

Obálka: Profesia učiteľa v Európe: prístup, kariérny postup a podpora.

Úloha učiteľov sa stáva čoraz dôležitejšia, pretože Európa v súčasnosti čelí výzvam v oblasti vzdelávania a tiež v sociálnej a ekonomickej sfére. V stručnosti vám predstavíme poslednú správu Eurydice: Profesia učiteľa v Európe: prístup, kariérny postup a podpora.

Vysoké nároky na výsledky žiakov a väčší tlak v dôsledku rozmanitejšej žiackej populácie v kombinácii s rýchlym rozvojom technológií majú výrazný vplyv na profesiu učiteľa. Správa Eurydice Profesia učiteľa v Európe: prístup, kariérny postup a podpora prispieva k súboru dôkazov, ktoré môžu pomôcť pri tvorbe politiky pri poskytovaní účinnej podpory učiteľom, zvyšovaní ich odbornosti a zlepšovaní ich postavenia. Správa uvádza hlavné úlohy na národnej úrovni v oblasti ponuky a dopytu po učiteľoch a spôsoby, akými ich vzdelávacie systémy riešia prostredníctvom plánovania. Skúma požiadavky na to, aby sa niekto stal učiteľom, prijímanie a pracovné podmienky aj perspektívu odborného rozvoja a podpory. Ozrejmuje príležitosti na rozvoj kariéry učiteľov, a to z hľadiska hierarchického postupu aj diverzifikácie úloh, ale tiež definíciu a využitie rámca kompetencií učiteľa. Správa tiež analyzuje úlohy a fungovanie hodnotenia učiteľov. Zameriava na školy základného a všeobecného stredného vzdelávania. Zahŕňa všetky štáty Európskej únie, ako aj Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsko, Švajčiarsko, Island, Lichtenštajnsko, Čiernu Horu, Nórsko, Srbsko a Turecko. Táto podrobná správa Eurydice poskytuje prehľad niektorých hlavných zistení uvedených v publikácií. Vyberáme:

Hlavné výzvy v ponuke a dopyte učiteľov

Vzdelávacie systémy majú tendenciu čeliť podobným a často sa prekrývajúcim výzvam, pokiaľ ide o ponuku a dopyt. Väčšina štátov uvádza, že nedostatok učiteľov a starnúca populácia učiteľov sú prvoradé. Medzi ďalšie výzvy patrí nadmerná ponuka, nedostatok študentov v počiatočnom vzdelávaní učiteľov (ITE) a učitelia, ktorí opúšťajú túto profesiu. Zatiaľ čo niektoré vychádzajú z nevyváženého rozloženia učiteľov v rámci predmetov a/alebo geografických oblastí, väčšinasúvisí so všeobecnou otázkou príťažlivosti profesie.

Špecifické predbežné plánovanie pre učiteľské povolanie je spôsob, ako riešiť existujúce výzvy a realizuje sa vo väčšine štátov. Mnohé štáty robia plány len na dobu jedného roka, zatiaľ čo iné majú dlhodobé plány, ktoré sa môžu lepšie prispôsobiť riešeniu štrukturálnych problémov. Napriek tomu, že nedostatok je najčastejším problémom, vytváranie stimulov na prilákanie študentov do učiteľskej profesie alebo na štúdium určitých predmetov je stále zriedkavé.

Hodnotenie učiteľov

Hodnotenie práce učiteľov je bežnou praxou v celej Európe a zvyčajne platí pre všetkých učiteľov, hoci sa nerobí vždy pravidelne. V ôsmich štátoch nie sú žiadne nariadenia, v ďalších šiestich štátoch o hodnotení sa rozhoduje na miestnej alebo školskej úrovni a v ostatných štátoch je prax veľmi rozmanitá.

hodnotenie učiteĺov

Aj keď sa hodnotenie používa z viacerých dôvodov, ako napríklad poskytovanie spätnej väzby učiteľom alebo rozhodovanie o podpore a postupnom zvyšovaní miezd, nie je systematicky využívané na posudzovanie potrieb profesijného rozvoja.

Riaditelia škôl sa často podieľajú na hodnotení učiteľov, ale iba tretina vzdelávacích systémov má povinnú odbornú prípravu v tejto oblasti. V jedenástich vzdelávacích systémoch je vzdelávanie nepovinné a v ďalšej polovici systémov nie sú žiadne vzdelávacie programy pre riadiacich pracovníkov škôl.

Kompletná správa Profesia učiteľa v Európe: prístup, kariérny postup a podpora

je dostupná v anglickom jazyku na webovej stránke Eurydice: http://ec.europa.eu/eurydice

Tlačená verzia je k dispozícii na vyžiadanie na adrese: eacea-eurydice@ec.europa.eu

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky