Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Európska komisia chce lepšie prepojenie vzdelávania v členských štátoch

Marta Bartošovičová

Európska komisia (EK) predstavila víziu európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025, ktorý by mal umožniť mladým ľuďom získať to najlepšie vzdelanie a odbornú prípravu a zamestnať sa kdekoľvek v Európe.

Ilustračné foto: Vzdelávanie. Zdroj: iStockphoto.com

Európsky vzdelávací priestor by mal priniesť lepšie prepojenie vzdelávania v rámci Únie. Vízia rieši nové iniciatívy, investície a zintenzívnenie spolupráce členských štátov. Komisia zároveň prijala nový akčný plán digitálneho vzdelávania, v ktorom sa zohľadňujú poznatky získané z krízy spôsobenej koronavírusom.

Prepojenie má priniesť lepšie výsledky

Komisia predstavila víziu, podľa ktorej by malo byť v celej Európskej únii normou štúdium aj mimo „materskej“ krajiny jednotlivca. Školské vysvedčenia a vysokoškolské kvalifikácie by mali byť uznávané vo všetkých členských štátoch a normou by mala byť aj znalosť dvoch ďalších jazykov okrem materinského. Každý by mal mať prístup ku kvalitnému vzdelávaniu bez ohľadu na sociálno-ekonomické pomery. Okrem iných benefitov by mala vízia prepojeného európskeho vzdelávania pomôcť budovať európsku identitu.

Spolupráca krajín vo vzdelávaní a odbornej príprave môže obohatiť kvalitu, inklúziu a digitálny i ekologický rozmer vzdelávacích systémov členských štátov. Študenti i učitelia sa budú môcť voľne vzdelávať a pracovať kdekoľvek na kontinente. Inštitúcie v Európe aj mimo nej môžu bez prekážok spolupracovať. Európsky vzdelávací priestor má šesť rozmerov. Prvým je kvalita, druhým začlenenie a rodová rovnosť, tretím zelená a digitálna transformácia, štvrtým sú učitelia, piatym je vysokoškolské vzdelávanie a šiestym silnejšia Európa vo svete.

„Európsky vzdelávací priestor a akčný plán digitálneho vzdelávania majú zásadný význam pre obnovu Európy a jej budúci rast. Stanovuje sa v nich spoločná vízia budúcnosti vzdelávania spojená s našimi záväzkami týkajúcimi sa digitálnej a zelenej transformácie. Teraz sa musíme zamerať na realizáciu a vytváranie synergií medzi nimi,“ uviedla komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová.

Ilustračná foto: Vzdelávací priestor. Zdroj: ec.europa.eu

Pri tejto príležitosti by mali na európskej pôde vzniknúť rôzne iniciatívy, ktoré by mali riešiť digitalizáciu vzdelávania, inklúziu, (prostredie, v ktorom je možné uspokojiť rôznorodé vzdelávacie potreby každého jedinca bez výnimky), rodovú citlivosť, ale aj otázku, ako zlepšiť úspech školy. Mali by posilniť pochopenie zmeny klímy a udržateľnosti, podporiť ekologizáciu vzdelávacej infraštruktúry, ako aj učiteľskú profesiu. Mali by tiež rozbehnúť iniciatívu Európske univerzity a posilniť prepojenie medzi inštitúciami vzdelávania a odbornej prípravy.

Na dosiahnutie európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025 sú stanovené prostriedky a čiastkové ciele s podporou európskeho plánu obnovy (NextGenerationEU) a programu Erasmus+. V záujme podpory a sledovania reforiem sa navyše navrhuje rámec pre spoluprácu s členskými štátmi a zapojenie zainteresovaných strán v oblasti vzdelávania vrátane štruktúry podávania správ a vypracúvania analýz s dohodnutými cieľmi v oblasti vzdelávania.

Úsilie o vytvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru bude fungovať v súčinnosti s programom v oblasti zručností pre Európu, obnovenou politikou odborného vzdelávania i prípravy a Európskym výskumným priestorom.

Akčný plán digitálneho vzdelávania

V akčnom pláne digitálneho vzdelávania na roky 2021 – 2027 EK navrhuje súbor iniciatív pre kvalitné, inkluzívne a prístupné digitálne vzdelávanie v Európe. Ide o výzvu na intenzívnejšiu spoluprácu medzi členskými štátmi na európskej úrovni so zainteresovanými stranami a medzi zainteresovanými stranami navzájom, aby boli systémy vzdelávania a odbornej prípravy skutočne pripravené na digitálny vek.

V dôsledku krízy spôsobenej koronavírusom sa dištančné vzdelávanie dostalo do centra vzdelávacích postupov. Tým sa odhalila naliehavá potreba zlepšiť digitálne vzdelávanie ako kľúčový strategický cieľ pre kvalitnú výučbu a učenie sa v digitálnom veku. Po fáze núdzových riešení vynútených pandémiou potrebujeme strategický a dlhodobý prístup k digitálnemu vzdelávaniu a odbornej príprave.

Akčný plán má dve dlhodobé strategické priority:

  • podpora rozvoja vysokovýkonného ekosystému digitálneho vzdelávania,
  • posilnenie digitálnych kompetencií na digitálnu transformáciu.

Komisia zriadi európske centrum digitálneho vzdelávania, ktoré podporí spoluprácu a synergie medzi oblasťami politiky týkajúcimi sa digitálneho vzdelávania, vytvorí sieť vnútroštátnych poradenských služieb a posilní dialóg medzi zainteresovanými stranami z verejného a zo súkromného sektora. Jej hlavným cieľom bude posilnenie spolupráce a výmeny v oblasti digitálneho vzdelávania na úrovni EÚ.

Ilustračná foto: Deti v škole s rúškami. Zdroj: iStockphoto.com

Európsky vzdelávací priestor do roku 2025 a Akčný plán digitálneho vzdelávania (2021 – 2027) budú podkladom aj pre tretí európsky samit o vzdelávaní, ktorý Komisia zorganizuje online 10. decembra 2020. Na online samite budú ministri a kľúčové zainteresované strany diskutovať o vzdelávaní a odbornej príprave v súvislosti s prípravou na digitálny vek.

„Vzdelávanie a odborná príprava čelili obrovským prekážkam v dôsledku pandémie COVID-19 a potreby rýchleho prechodu na dištančné a online vzdelávanie. Masové využívanie technológií odhalilo medzery a slabé stránky. Ponúka aj príležitosť na nové nastavenie vzdelávania a odbornej prípravy na digitálny vek. Až 95 percent respondentov, ktorí sa zúčastnili na verejnej konzultácii o akčnom pláne digitálneho vzdelávania, vníma krízu ako prelom vo využívaní technológie vo vzdelávaní a v odbornej príprave. Nastal správny čas na formovanie a modernizáciu vzdelávania pre digitálny vek,“ vyhlásila výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerová.

Spolupráca v oblasti vzdelávania v EÚ nie je novinkou

O vzdelávaní a odbornej príprave rokovali hlavy štátov a predsedovia vlád už v roku 2017 na sociálnom samite v Göteborgu, pričom sa riadili oznámením Európskej komisie, ktorá obsahovala víziu európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025. Výsledkom boli závery Rady EK z decembra 2017, v ktorých členské štáty, Rada a Komisia vyzývajú, aby pokročili v Göteborskom programe. Mnohé iniciatívy už boli vypracované.

Na základe tohto rozsiahleho odkazu sa v novom oznámení Európskej komisie z 30. septembra 2020 stanovuje vízia európskeho vzdelávacieho priestoru spolu s posilneným prístupom v záujme jej úspešnej realizácie do roku 2025. Európsky vzdelávací priestor je prepojený aj s nástrojom Next Generation EU a dlhodobým rozpočtom Európskej únie na roky 2021 – 2027.

Akčný plán digitálneho vzdelávania je základom úsilia Komisie o podporu digitálnej transformácie v Európe. Vychádza z plánu prijatého v januári 2018, ktorý bude prebiehať do konca tohto roka. Nový akčný plán je ambicióznejší najmä vďaka rozsahu nad rámec formálneho vzdelávania a dlhšiemu trvaniu, t. j. až do roku 2027.

Malo by byť záujmom všetkých členských štátov EÚ, aby využili plný potenciál vzdelávania a kultúry. Vnímali ich ako hybnú silu pre vytváranie pracovných miest, ekonomický rast a väčšiu sociálnu súdržnosť a tiež ako príležitosť zažiť európsku identitu v celej jej rozmanitosti.

Zdroj: Európska komisia

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky