Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prehľad politiky EÚ v oblasti cestovného ruchu

VEDA NA DOSAH

Infografika: Cestovný ruch

Cestovný ruch je významnou ekonomickou aktivitou s veľmi priaznivým vplyvom na hospodársky rast a zamestnanosť v Európe. Pre európskych občanov, ktorí čoraz viac cestujú, či už súkromne alebo pracovne, je tiež čoraz významnejším aspektom života. Cestovný ruch sa týka kultúrneho a prírodného dedičstva, ako aj tradícií a súčasných kultúr Európskej únie. Cestovný ruch súčasne ukazuje, že je nevyhnutné skĺbiť hospodársky rast a udržateľný rozvoj vrátane etnického rozmeru. Cestovný ruch je zároveň aj dôležitým nástrojom slúžiacim na posilnenie obrazu Európy vo svete, aby odzrkadľoval naše hodnoty a propagoval atraktivitu európskeho modelu, ktorý je výsledkom mnohých storočí kultúrnych výmen, jazykovej rozmanitosti a kreativity.

Kontext a história vzniku zásadných dokumentov

Cestovný ruch môže zohrávať významnú úlohu aj v rozvoji európskych regiónov. Infraštruktúra vytvorená na účely cestovného ruchu prispieva k miestnemu rozvoju a pracovné miesta, ktoré sa vytvárajú alebo udržiavajú, môžu pomáhať pôsobiť proti úpadku priemyselnej výroby alebo vidieka. Trvalo udržateľný cestovný ruch zahŕňa ochranu a zveľaďovanie kultúrneho a prírodného dedičstva, od umenia po miestnu gastronómiu alebo ochranu biodiverzity.

Európska komisia prijala v roku 2006 oznámenie s názvom „Obnovená politika EÚ v oblasti turistického ruchu: za pevnejšie partnerstvo v rámci európskeho turistického ruchu“.Tento dokument sa zaoberal okruhom výziev, ktoré budú formovať cestovný ruch v nasledujúcich rokoch, vrátane starnutia obyvateľstva Európy, rastúcej vonkajšej konkurencie, dopytu spotrebiteľov po špecializovanejšom cestovnom ruchu a potreby rozvíjať udržateľnejšie praktiky cestovného ruchu, ktoré sú šetrnejšie voči životnému prostrediu. Uvádza sa v ňom, že konkurencieschopnejšia ponuka v oblasti cestovného ruchu a trvalo udržateľné destinácie pomôžu zvýšiť spokojnosť turistov a zabezpečiť pozíciu Európy ako poprednej svetovej turistickej destinácie. Za týmto dokumentom nasledovalo v októbri 2007 ďalšie oznámenie s názvom „Agenda pre trvalo udržateľný a konkurencieschopný európsky cestovný ruch“, v ktorom sa navrhli opatrenia týkajúce sa udržateľného riadenia destinácií, zohľadnenia aspektu udržateľnosti zo strany podnikov a informovania turistov o udržateľnosti.

V Lisabonskej zmluve sa uznal význam cestovného ruchu, vytýčila sa osobitná právomoc EÚ v tejto oblasti a umožnilo sa prijímanie rozhodnutí kvalifikovanou väčšinou. V článku zmluvy týkajúcom sa cestovného ruchu sa stanovuje, že EÚ „dopĺňa činnosť členských štátov v odvetví cestovného ruchu najmä podporou konkurencieschopnosti podnikov Únie v tomto odvetví“. Európska komisia prijala v júni 2010 oznámenie s názvom „Európa ako popredná svetová destinácia cestovného ruchu – nový politický rámec pre európsky cestovný ruch“. Cieľom tohto oznámenia je podporiť koordinovaný prístup v prípade iniciatív v súvislosti s cestovným ruchom a definoval sa v ňom nový rámec pre opatrenia na zvýšenie konkurencieschopnosti cestovného ruchu a jeho kapacity pre udržateľný rast. Navrhlo sa v ňom niekoľko európskych alebo multinárodných iniciatív vrátane konsolidácie sociálno-ekonomickej znalostnej základne pre cestovný ruch s ohľadom na dosiahnutie týchto cieľov.

Infografika:The EU tourism industry

Aktuálne opatrenia v oblasti cestovného ruchu v skratke
Politika EÚ sa zameriava na zachovanie postavenia Európy ako vedúcej turistickej destinácie pri maximalizácii prínosu tohto priemyslu k rastu a zamestnanosti. Podporuje tiež spoluprácu medzi krajinami EÚ, najmä prostredníctvom výmeny osvedčených postupov. Kompetencia EÚ v oblasti cestovného ruchu spočíva v podpore a koordinácii činností členských štátov.
EU tourism policy

Zlepšenie toho, čo ponúka európsky cestovný ruch
Európska komisia pracuje na viacerých iniciatívach zameraných na diverzifikáciu a zlepšenie ponuky produktov cestovného ruchu a služieb, ktoré sú k dispozícii v oblastiach, ako sú trvalo udržateľný cestovný ruch, prístupný cestovný ruch, cestovný ruch pre seniorov a turistické pobyty mimo sezón.
Enhancing tourism in Europe

Podpora cestovného ruchu
Na zachovanie pozície Európy ako hlavného turistického cieľa je potrebné neustále zlepšovať kvalitu jeho služieb. Európska komisia sa podieľa na iniciatívach, ktoré zlepšujú mobilitu a zručnosti pracovníkov – najmä IT – a pomáhajú podnikateľom v cestovnom ruchu pri riadení ich podnikania.
Support to tourism businesses

Observatórium virtuálneho cestovného ruchu
Európska komisia vytvorila observatórium virtuálneho cestovného ruchu. Observatórium je portál, ktorý zhromažďuje informácie a analýzy o výkonnosti a trendoch v sektore. Umožňuje tvorcom politík a ďalším subjektom v priemysle vypracovať lepšie stratégie.
The EU Virtual Tourism Observatory

Propagácia destinácie Európa
S cieľom zvýšiť viditeľnosť Európy ako turistického cieľa a zvýšiť cestovný ruch do EÚ Komisia realizuje širokú škálu komunikačných a propagačných aktivít. Takisto prijíma opatrenia na uľahčenie cestovania do Európy.
Promoting Europe as a destination

Medzinárodná spolupráca
Vzhľadom na intenzitu celosvetovej konkurencie v oblasti cestovného ruchu Komisia spolupracuje s krajinami mimo EÚ a medzinárodnými organizáciami s cieľom podporiť cestovný ruch v Európe.
International cooperation on tourism

Konferencie a iné podujatia
Komisia usporadúva množstvo konferencií a iných podujatí pre zainteresované strany v oblasti cestovného ruchu súvisiacich s kľúčovými otázkami, ktorým čelí odvetvie cestovného ruchu.
Tourism conferences and events

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Prehľad EÚ politiky cestovného ruchu

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky