Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Príručka o financovaní EÚ 2017

VEDA NA DOSAH

Príručka o financovaní EÚ 2017

Možnosti financovania EÚ sú dôkazom, že rozpočet EÚ predstavuje pre mnohé oblasti pridanú hodnotu – či už ide o výskum, zamestnanosť, regionálny rozvoj, spoluprácu alebo o vzdelávanie, kultúru, životné prostredie, humanitárnu pomoc a veľa ďalších oblastí.

Táto publikácia vám poskytne prehľad o týchto programoch, ako aj o možnostiach financovania, ktoré so sebou prinášajú. V krátkosti sú v tejto brožúre opísané. Podrobné informácie sú prístupné na webovom sídle Európskej komisie.

Príručka je určená všetkým potenciálnym príjemcom finančných prostriedkov EÚ a nájdete v nej tieto informácie:

  • fungovanie financovania EÚ;
  • spôsoby hospodárenia v súvislosti s financovaním EÚ;
  • typy financovania;
  • oprávnenosť na financovanie;
  • pravidlá a zásady financovania EÚ.

 

Cieľom príručky je oboznámiť čitateľov s oblasťou financovania EÚ. Bližšie informácie nájdete na webovom sídle Európskej komisie v sekcii Financovanie, verejné súťaže.

Obálka publikácieKto je oprávnený získať financovanie?

Financovanie EÚ je prístupné občanom, organizáciám, podnikom, miestnym a regionálnym orgánom a vládam. V podstate existuje šesť profilov potenciálnych príjemcov. Kritériá oprávnenosti sa uplatňujú na každý program financovania a podrobnejšie kritériá sú stanovené na úrovni jednotlivých výziev.

1. Malé a stredné podniky
Malé a stredné podniky (MSP) môžu získať financovanie EÚ vo forme grantov, úverov a v niektorých prípadoch vo forme záruk. Môžu sa tiež pokúsiť získať zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb.

2. Neziskové alebo mimovládne organizácie
Neziskové alebo mimovládne organizácie (MVO) môžu byť na financovanie EÚ oprávnené prostredníctvom rôznych programov, pokiaľ činnosť MVO priamo podporuje viacero politík EÚ. Každá krajina poskytuje podrobné informácie o financovaní a uplatňovaní postupov na webových sídlach riadiacich orgánov. Financovanie MVO takisto spravuje Komisia alebo iné orgány EÚ.

3. Mladí ľudia
Mladí ľudia sú oprávnení na financovanie v rámci mnohých rôznych programov financovania EÚ vrátane programu Erasmus+ a Európskeho sociálneho fondu. Vo všeobecnosti sú tieto programy dostupné pre mladých ľudí vo veku 13 – 31 rokov, mládežnícke organizácie a iné zainteresované strany pôsobiace v oblasti mládeže. Na jednotlivé výzvy na financovanie sa však môžu uplatňovať špecifické kritériá.

Prostredníctvom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí sa podporujú mladí ľudia v určitých regiónoch EÚ, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy. Táto iniciatíva dopĺňa ďalšie projekty realizované na vnútroštátnej úrovni vrátane projektov vykonávaných v rámci Európskeho sociálneho fondu (ESF).

Riadiace orgány v každej krajine EÚ môžu poskytnúť podrobnejšie informácie o iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých ľudí a o záruke pre mladých ľudí.

4. Výskumní pracovníci
Výskum a inovácie sú mimoriadne dôležitou súčasťou dlhodobej stratégie Európskej únie pre zamestnanosť, rast a investície. To je dôvod, prečo sú pre výskumných pracovníkov v celej Európe, a aj za jej hranicami k dispozícii osobitné programy a iné zdroje podpory. Môžu sa uchádzať o celý rad rôznych možností financovania EÚ, a to najmä prostredníctvom programu Horizont 2020, ktorý je najväčším programom EÚ pre výskum a inovácie.

5. Poľnohospodári
Pre poľnohospodárov je financovanie dostupné prostredníctvom rôznych programov EÚ, najmä prostredníctvom spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Priame platby sa poskytujú poľnohospodárom v rámci určitých systémov podpory z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF).

Finančné prostriedky možno získať aj z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a z vnútroštátnych/regionálnych a niekedy aj zo súkromných zdrojov.

Každý členský štát EÚ určí podmienky podpory v jednotlivých operačných programoch a je zodpovedný za správu finančných prostriedkov na svojom území.

6. Verejnoprávne subjekty
Verejnoprávne subjekty môžu využívať mnohé možnosti financovania EÚ, a to od investícií na rozvoj inštitucionálnych kapacít a účinnosti po miestne projekty v oblasti infraštruktúry.

Politika súdržnosti (resp. regionálna politika) podporuje hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť v regiónoch, ktoré sú oprávnené na financovanie.

7. Iní príjemcovia
Existujú aj možnosti financovania EÚ pre žiadateľov, ktorí nepatria do šiestich špecifikovaných profilov. Možnosti financovania sú dostupné napríklad v súvislosti s pristúpením k Európskej únii a s hospodárskou krízou. Medzi ďalšie možnosti patrí napríklad finančná podpora iniciatív politiky v oblasti azylu, migrácie, integrácie, hraníc, výskumu v oblasti bezpečnosti a protidrogovej politiky.

 

Všetky bližšie informácie, ako aj odkazy na relevantné zdroje nájdete v príručke, ktorú Európska komisia aktualizovala v roku 2017.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj a fotozdroj: Príručka o financovaní EÚ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky