Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Opatrenia EÚ na predchádzanie radikalizácii a kybernetickej hrozbe

VEDA NA DOSAH

Kybermetická bezpečnosť

Európa sa musí spoločne postaviť bezpečnostným výzvam a teroristickým hrozbám prijatím nových opatrení na úrovni EÚ a urýchliť prebiehajúce iniciatívy na ochranu našich občanov. Nedávne útoky opäť raz zdôraznili potrebu zintenzívniť spoločné úsilie na úrovni EÚ s cieľom účinne bojovať proti terorizmu, nenávisti a násilnému extrémizmu.

Prešiel rok, čo Európska komisia predložila súbor konkrétnych opatrení na podporu členských štátov v boji proti radikalizácii – z ktorých sa väčšina v súčasnosti realizuje – a v súčasnosti  načrtáva celý rad ďalších iniciatív zameraných najmä na digitálnu komunikáciu a na vracajúcich sa zahraničných teroristických bojovníkov.

Cleaning up the webInfografika: Ochrana online (Zdroj)

Radikalizácia na internete

– Európska komisia  už od roku 2015 spolupracuje s kľúčovými internetovými spoločnosťami pri odhaľovaní a odstraňovaní teroristického obsahu na internete, okrem iného aj prostredníctvom internetového fóra EÚ. Po nedávnych útokoch by však internetové platformy mali svoje úsilie vystupňovať, ako sa požaduje v záveroch Európskej rady z 22. – 23. júna. EK vyzýva všetky členské štáty, aby vytvorili národné jednotky pre nahlasovanie internetového obsahu, ktoré by mali dopĺňať prácu jednotky Europolu pre nahlasovanie internetového obsahu.

Prevencia a boj proti radikalizácii
Európska komisia  (EK) urýchlene zriadi expertnú skupinu na vysokej úrovni pre boj proti radikalizácii, aby tak uľahčila ďalší rozvoj politík EÚ v tejto oblasti a zvýšila ich účinok. Sieť na zvyšovanie povedomia o radikalizácii (RAN) zároveň pre vnútroštátne orgány usporiada sériu seminárov o vracajúcich sa teroristických bojovníkoch.

Pokiaľ ide o dlhodobé opatrenia proti radikalizácii, EK bude naďalej podporovať sociálne začlenenie a integráciu prostredníctvom iniciatív, ako sú program Erasmus + či európsky pilier sociálnych práv, a zároveň bude spolupracovať s partnerskými krajinami formou cielenej odbornej prípravy a finančnej podpory.

Posilnenie kybernetickej bezpečnosti

V strednodobom preskúmaní digitálneho jednotného trhu, EK zintenzívňuje svoju činnosť aby odstránila  medzery v súčasnom rámci kybernetickej bezpečnosti. V rámci širšieho preskúmania stratégie kybernetickej bezpečnosti z roku 2013, ktoré je naplánované na september tohto roka, by sa malo prijať viacero krátkodobých a operačných opatrení, ktoré zefektívnia našu reakciu na rastúcu kybernetickú hrozbu.

Infografika: Schengenský informačný systémInfografika: Schengenský informačný systém (Zdroj)

Posilnenie systémov a sietí – EK v rámci Nástroja na prepájanie Európy poskytne 14 členským štátom dodatočné financovanie vo výške 10,8 milióna EUR s cieľom posilniť sieť vnútroštátnych jednotiek pre riešenie počítačových bezpečnostných incidentov (sieť CSIRT). Europol by mal poskytnúť ďalšiu odbornú IT podporu Európskemu centru boja proti počítačovej kriminalite (EC3), ktoré riadilo reakciu orgánov presadzovania práva pri útoku vírusom WannaCry.

Trestné súdnictvoEK skúma možnosť prijať legislatívne opatrenia na zlepšenie cezhraničného prístupu k elektronickým dôkazom a takisto sa zaoberá výzvami, ktoré predstavuje šifrovanie používané zločincami, a do októbra 2017 podá správu o svojich zisteniach.

Interoperabilita a financovanie terorizmu

EK podniká aj  ďalšie kroky na realizáciu svojho nového prístupu k interoperabilite informačných systémov EÚ, keď predložila dva legislatívne návrhy týkajúce sa agentúry eu-LISA a Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS – TCN) (tlačovú správu možno nájsť tu). Predkladaná správa okrem toho hodnotí aj prácu vykonanú na základe akčného plánu z roku 2016 o financovaní terorizmu.

Pokiaľ ide o boj proti radikalizácii, Európska komisia už nejaký čas podporuje prácu členských štátov prostredníctvom iniciatív a platforiem, ako je sieť EÚ na zvyšovanie povedomia o radikalizácii (RAN) a internetové fórum EÚ. V júni minulého roku Komisia predložila oznámenie, v ktorom sa stanovujú konkrétne opatrenia na podporu členských štátov pri prevencii a potláčaní násilnej radikalizácie vedúcej k terorizmu.

Závery Európskej rady z 22. – 23. júna 2017 opätovne potvrdili odhodlanie EÚ spolupracovať na európskej úrovni pri boji proti terorizmu a zvyšovať bezpečnosť EÚ.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: Európska komisia, Európa, korá chráni, jún 2017

 

Ďalšie informácie k téme:

Oznámenie: Ôsma správa o pokroku smerom k dosiahnutiu bezpečnostnej únie
Príloha 1: Aktuálny stav vykonávania opatrení stanovených v oznámení Komisie zo 14. júna 2016 o radikalizácii
Príloha 2: Aktuálny stav vykonávania akčného plánu na posilnenie boja proti financovaniu terorizmu z 2. februára 2016
Oznámenie: Napĺňanie Európskeho programu v oblasti bezpečnosti s cieľom bojovať proti terorizmu a pripraviť pôdu pre účinnú a skutočnú bezpečnostnú úniu
Oznámenie: Európsky program v oblasti bezpečnosti
Prehľad: Informačné systémy EÚ
Prehľad: Bezpečnostná únia
Prehľad: Európa, ktorá chráni

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky