Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Medzi ocenených patrí aj Zuzana Illýová, odborníčka na klinické právne vzdelávanie

VEDA NA DOSAH

JUDr. Zuzana Illýová, PhD., riaditeľka Ústavu klinického právneho vzdelávania, PraF UK v Bratislave

Zásadným spôsobom prispela k rozvoju klinického vzdelávania na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK). Právne klinické vzdelávanie, ktoré zahŕňa simulované súdne konania, študentskú právnu poradňu či vzdelávanie v oblasti práva na stredných školách, ako aj zariadeniach na výkon trestu odňatia slobody je vlajkovou loďou moderného prístupu k výučbe práva na PraF UK.

JUDr. Zuzana Illýová, PhD., riaditeľka Ústavu klinického právneho vzdelávania, PraF UK nám poskytla rozhovor pri príležitosti toho, že patrí medzi 30 pedagógov, ktorí boli na Medzinárodný deň študentstva ocenení rektorom UK prof. RNDr. Karolom Mičietom, PhD.

S. CIGÁŇOVÁ: Aká je vaša bezprostredná reakcia na zisk tohto ocenenia?

Z. ILLÝOVÁ: Ocenenie ma samozrejme veľmi potešilo. Som rada, že moja práca v rámci rozvoja klinického právneho vzdelávania na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave je pozitívne vnímaná. Takisto ma veľmi teší, že študenti sú spokojní so mnou ako pedagógom. Je to určite veľká motivácia do ďalšej práce na fakulte. 

S. C.: Čím konkrétne sa na fakulte zaoberáte?

Z. ILLÝOVÁ: Na fakulte mám viacero aktivít. Primárne som riaditeľka Ústavu klinického právneho vzdelávania. Tento ústav zastrešuje všetky aktivity v rámci tzv. klinického právneho vzdelávania, ktorého cieľom je prepojiť teóriu s právnou praxou. Ústav zabezpečuje viacero praktických predmetov, ktoré študentom ponúkajú možnosť získať praktické zručnosti. Najreprezentatívnejšou aktivitou klinického právneho vzdelávania je Študentská právna poradňa, v rámci ktorej poskytujú študenti právne analýzy ľudom, ktorí si právnu pomoc advokáta nemôžu dovoliť. Študenti pracujú pod dohľadom advokátov, s ktorými fakulta spolupracuje. Študenti tiež pomáhajú s riešením právnych problémov neziskovým organizáciám prostredníctvom predmetu Právna klinika neziskového sektora. Klinických predmetov, ktoré ústav ponúka je ešte omnoho viac. Každoročne tiež organizujeme Letnú školu právnických zručností, ktorá na týždeň premení našich študentov na reálnych advokátov, ktorí musia poskytnúť právnu pomoc klientom (ktorých herecky stvárňujú naši kolegovia), zároveň absolvujú rôzne workshopy a celé podujatie končí simulovaným súdnym sporom. Okrem klinického právneho vzdelávania zabezpečujem výučbu predmetu občianske právo hmotné, pričom aj v rámci tohto predmetu sa snažím využiť niektoré z interaktívnych metód. Zároveň pôsobím aj na Katedre právnych dejín a právnej komparatistiky.

S. C.: Čo považujete za najväčší úspech, ktorý sa vám počas kariéry podaril?

Z. ILLÝOVÁ: Ťažko povedať, čo je najväčší úspech, ale celkovo je pre mňa veľmi cenné, že sa mi ešte ako doktorandke a neskôr už ako odbornej asistentke podarilo vytvoriť a rozvíjať pestrú škálu praktických predmetov, spustiť činnosť študentskej právnej poradne, vybudovať sieť spolupracujúcich inštitúcií, nadviazať spoluprácu s mnohými advokátmi a advokátskymi kanceláriami, zapojiť neziskový sektor, organizovať konferencie a začleniť našu fakultu do celosvetovej siete klinického právneho vzdelávania.

S. C.: Prečo ste si zvolili prácu pedagóga? Napĺňa vás?

Z. ILLÝOVÁ: Práca vysokoškolského pedagóga ma lákala už počas štúdia, takže som prirodzene zvažovala doktorandské štúdium. Určite ma to napĺňa a baví. Práca so študentmi je veľmi príjemná, takže sa naozaj vždy teším na svoje semináre a tiež na všetky aktivity v rámci ústavu. Myslím, že aj študenti si vážia, že sa im snažíme sprostredkovať možnosti, ktoré „naša generácia“ absolventov nemala. Ja vnímam študentov ako partnerov, ktorí dobrovoľne študujú na vysokej škole a mojou úlohou je spraviť všetko preto, aby sa čo najviac naučili a získali pozitívny vzťah ku svojej budúcej profesii. Chcem preto, aby sa aj na hodinách cítili príjemne a nebáli sa pýtať a diskutovať. 

S. C.: Aký je váš názor na súčasný proces vyučovania na VŠ?

Z. ILLÝOVÁ: Viem to zhodnotiť z pohľadu našej fakulty. Je potrebné sa prispôsobiť skutočnosti, že dnešných študentov je čoraz náročnejšie zaujať. Je preto veľmi dôležité, aby sa pedagóg usiloval nájsť čo najefektívnejší spôsob výučby. Očakávať všeobecnú dychtivosť po vedomostiach je asi naivné, a preto hodiny, ktoré sú monotónnym výkladom učiva, nemajú veľký efekt. Študenti potrebujú väčšiu interakciu, čo je samozrejme pre pedagóga náročnejšie na prípravu. Myslím však, že vyučovací proces sa v posledných rokoch skvalitňuje, a to aj s využitím moderných metód.

S. C.: Čo by bolo dobré v rámci neho vylepšiť?

Z. ILLÝOVÁ: Pracovať neustále na tom, aby bola výučba, najmä v rámci seminárov, čo najviac interaktívna, ale zároveň kvalitná. Neustále hľadať spôsob ako študentov zaujať, prinútiť ich na hodine rozmýšľať, formulovať svoj názov, argumentovať. V tomto smere je vždy priestor na zlepšenie. Je to zároveň aj cesta k tomu, aby sa absolvent vedel zapojiť bez problémov do pracovného procesu a aby mal sebavedomie podložené potrebnými vedomosťami a zručnosťami.

S. C.: Čo by ste odkázali študentom, ktorí majú reálny záujem o štúdium a chcú v ňom napredovať?

Z. ILLÝOVÁ: Aby si uvedomili, že každé obdobie v živote má isté priority, ktorým je dobré sa venovať. Ich momentálnou prioritou by malo byť štúdium, ktoré, ak si správne zvolili študijný odbor, bude s veľkou pravdepodobnosťou determinovať ich ďalšiu profesionálnu kariéru, s možnosťou požívať všetky benefity schopného pracovníka. Zodpovedný prístup k štúdiu formuje aj osobnosť študenta, a preto sa určite oplatí využiť, všetky možnosti, ktoré im škola ponúka. Treba sledovať stránku fakulty aj rôzne iné siete, cez ktoré im ponúkame rôzne predmety, súťaže, stáže, prednášky a podobne a využiť z toho maximum. Sú študenti, ktorí to takto robia a sú z nich neporovnateľne kvalitnejší a rozhľadenejší absolventi ako tí, ktorí počas piatich rokov absolvovali len nevyhnutné minimum a zvyšok času sedeli na internáte s vyloženými nohami. Jednoducho povedané, kto chce byť medzi najlepšími, musí robiť niečo navyše.

 

Rozhovor a foto poskytla: JUDr. Zuzana Illýová, PhD., riaditeľka, Ústav klinického právneho vzdelávania, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislava

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky