Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Jubilejný X. ročník študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva 2017 v Košiciach

VEDA NA DOSAH

ilustračný obrázok: Justícia

Od roku 2008 je študentské sympózium pevnou súčasťou vzdelávacích aktivít zastrešovaných Ústavom európskeho práva a oddelením medzinárodného práva na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Tohtoročný, už  X. ročník študentského sympózia, ktorý sa konal 28. apríla 2017 bol výnimočný svojim zameraním aj účasťou. Téma tohto ročníka nebola orientovaná len na jednu záujmovú oblasť, ale bola zameraná aj na významné udalosti a jubileá.

Zakladatelia myšlienky rozšírenia spôsobu získavania a výmeny poznatkov z medzinárodného práva a neskôr aj z európskeho práva prostredníctvom študentského sympózia, doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. a Mgr. Ľubica Gregová Širicová, PhD., takýmto spôsobom ponúkli možnosť pre študentov a študentky s hlbším záujmom o medzinárodné a európske právo prezentovať získané informácie z vybraných oblastí, v kruhu svojich kolegov, čím sa každoročne otvára priestor pre diskusiu študentov o aktuálnych otázkach a výzvach medzinárodného aj európskeho práva.

Prof. JUDr. Ján Klučka, CSc. zhodnotil, že „pretrvávajúci živý záujem študentov o medzinárodné právo, ktorý sa prejavil v tom, že sa rozhodli venovať čas a námahu na prípravu a prednesenie vlastných príspevkov, ako aj ich aktívna účasť v diskusnej časti sympózií, spolu so snahou o formulovanie vlastných, buď jednotlivých alebo aj kolektívnych stanovísk, považujú organizátori za mimoriadne významný prínos doterajších sympózií“.

Obohatením tohto ročníka bola účasť absolventov minulých ročníkov sympózií, ktorí tak mali možnosť zúčastniť sa tohto malého jubilea, zaspomínať si na časy svojich vlastných vystúpení a zapojiť sa do diskusií o prednášaných témach.

záber z X. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva

Sympózium otvorila svojim príhovorom dekanka Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., po ktorom nasledovalo úvodné slovo odborného garanta študentského sympózia prof. JUDr. Jána Klučku, CSc. Následne študenti a študentky bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach predniesli svoje príspevky na témy vzťahujúce sa na oblasť postavenia povstaleckých hnutí, okolností Ženevskej konferencie, uplatniteľnosti poriadku pozemnej vojny. Rovnako sa témy zameriavali na otázku postavenia utečencov a žiadateľov o azyl, otázky ochrany jednotlivcov pred krutým a neľudským zaobchádzaním či trestaním, otázky zriaďovania špecializovaných súdnych tribunálov, ale aj zaujímavej otázky aplikovateľnosti kozmickej zmluvy, pozadia prípadu Gabčíkovo-Nagymaros či Bielej knihy o obnoviteľných Jubilejný X. ročník študentského sympózia z medzinárodného práva zdrojoch energie. Po každom prednesenom príspevku nasledovala bohatá diskusia prítomných účastníkov sympózia.

Záver podujatia sa niesol v slávnostnejšom duchu odovzdávania certifikátov o účasti na jubilejnom X. ročníku sympózia z medzinárodného a európskeho práva, tak pre vystupujúcich, ako aj pre bývalých prítomných účastníkov sympózií.

Je prianím pre organizátorov, aby študentské sympóziá z medzinárodného a európskeho práva aj naďalej úspešne pokračovali a všetkým zúčastneným okrem zaujímavých informácií, naďalej poskytovali príležitosť na podnetné a inšpirujúce výmeny názorov k aktuálnym problémom súčasného medzinárodného a európskeho právneho poriadku a táto forma vzdelávacej aktivity taktiež obohacuje  študentov o možnosť získať skúsenosti s akademickým štýlom písania, ktoré následne môžu využiť pri písaní záverečných prác.

 

Zborníky z predchádzajúcich ročníkov sympózia sú dostupné na stránke http://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/publikacie-zborniky-zverejnenia/.

 

Informácie a foto poskytla Mgr. Mária Hrehová, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky