Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Európska komisia zaregistrovala tri nové iniciatívy občanov

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok

Európska komisia sa začiatkom júla rozhodla, že zaregistruje tieto tri nové európske iniciatívy občanov: „Cena uhlíka na boj proti zmene klímy“, „Pestujeme vedecký pokrok: na plodinách záleží“ a „Skoncujme s érou plastov v Európe.

Koncept európskej občianskej iniciatívy zaviedla Lisabonská zmluva. Občania ju mohli začať využívať od apríla 2012, keď vstúpilo do platnosti nariadenie o európskej občianskej iniciatíve, ktorým sa vykonávajú ustanovenia zmluvy.

Postup predkladania iniciatív sa medzitým zjednodušil a zriadená bola aj platforma spolupráce, ktorá organizátorom iniciatív poskytuje podporu. Všetky tieto aspekty prispeli k zvýšeniu počtu zaregistrovaných iniciatív občanov o 30 % (38 registrácií počas funkčného obdobia Junckerovej Komisie oproti 29 počas funkčného obdobia tej predchádzajúcej). Odmietnutých registrácií je o 80 % menej (počas funkčného obdobia tejto Komisie bolo odmietnutých iba päť iniciatív, zatiaľ čo v predchádzajúcom období ich bolo 20).

V tejto fáze procesu Komisia neanalyzovala podstatu iniciatív, ale iba ich právnu prípustnosť. Ak sa v priebehu roka podarí získať pre niektorú z troch zaregistrovaných iniciatív jeden milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich najmenej zo siedmich členských štátov, Komisia vykoná analýzu iniciatívy a vyjadrí sa k nej. Môže sa rozhodnúť, či sa bude žiadosťou zaoberať alebo nie, pričom v oboch prípadoch to bude musieť odôvodniť.

Cena uhlíka na boj proti zmene klímy

Organizátori iniciatívy vyzývajú Komisiu, aby „predložila návrh právnych predpisov EÚ s cieľom odrádzať od spotreby fosílnych palív, podporovať šetrenie energie a využívanie obnoviteľných zdrojov na boj proti globálnemu otepľovaniu a obmedzenie zvyšovania teploty na 1,5 °C“. Cieľom iniciatívy je zaviesť minimálnu cenu emisií CO2, zrušiť súčasný systém bezodplatných kvót pre znečisťovateľov životného prostredia v EÚ, zaviesť mechanizmus kompenzácie na hraniciach a zároveň vyčleniť príjmy plynúce z ceny emisií oxidu uhličitého „na účely európskych politík, ktoré podporujú šetrenie energie a využívanie obnoviteľných zdrojov, a na zníženie zdanenia nižších príjmov“.

Podľa zmlúv EÚ môže Európska komisia prijímať právne kroky týkajúce sa opatrení v oblasti klímy, životného prostredia, zdaňovania a spoločnej obchodnej politiky. Komisia preto považuje iniciatívu za právne prípustnú a rozhodla sa ju zaregistrovať. Iniciatíva bude zaregistrovaná 22. júla 2019. Organizátori potom budú mať jeden rok na to, aby zozbierali podpisy na jej podporu.

Pestujeme vedecký pokrok: na plodinách záleží!

Organizátori iniciatívy uvádzajú, že smernica 2001/18/ES o geneticky modifikovaných organizmoch  GMO je „zastaraná“ a žiadajú o prehodnotenie jej ustanovení o nových technikách šľachtenia rastlín s cieľom zjednodušiť „proces schvaľovania v prípade výrobkov získaných prostredníctvom nových techník šľachtenia rastlín“.

Podľa zmlúv EÚ môže Európska komisia prijímať právne kroky v oblasti vnútorného trhu a schvaľovania výrobkov. Komisia preto považuje iniciatívu za právne prípustnú a rozhodla sa ju zaregistrovať. Iniciatíva bude zaregistrovaná 25. júla 2019. Organizátori potom budú mať jeden rok na to, aby zozbierali podpisy na jej podporu.

Skoncujme s érou plastov v Európe

Organizátori tejto iniciatívy „vyzývajú Európsku komisiu, aby zrevidovala smernicu o vplyve určitých plastov na životné prostredie s cieľom zakázať v Európe všetky jednorazové plasty“. Cieľom iniciatívy je zakázať používanie „všetkých plastových obalov a fliaš do roku 2027 tak, aby sa mohli zaviesť konkrétne opatrenia s cieľom dodržania limitov našich zdrojov“.

Podľa zmlúv EÚ môže Európska komisia podniknúť právne kroky s cieľom udržať, chrániť a zlepšovať kvalitu životného prostredia. Komisia preto považuje iniciatívu za právne prípustnú a rozhodla sa ju zaregistrovať. Iniciatíva bude zaregistrovaná 26. júla 2019. Organizátori potom budú mať jeden rok na to, aby zozbierali podpisy na jej podporu.

Po formálnom zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov môže milión občanov pochádzajúcich aspoň zo siedmich členských štátov prostredníctvom nej vyzvať Európsku komisiu, aby navrhla právny akt v oblastiach, v ktorých na to má právomoc.

V podmienkach prípustnosti sa uvádza, že navrhovaná iniciatíva nesmie zjavne prekročiť rámec právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu, nesmie predstavovať zjavné zneužitie práva, byť zjavne neopodstatnená alebo šikanujúca ani nesmie byť zjavne v rozpore s hodnotami Únie.

Čo je to európska iniciatíva občanov?

Je to nástroj participatívnej demokracie, ktorý umožňuje občanom navrhnúť konkrétne právne zmeny v akejkoľvek oblasti, v ktorej má Európska komisia právomoc predkladať návrhy právnych predpisov, napríklad v oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva, energetiky, dopravy alebo obchodu.
Vďaka iniciatíve sa občania z rôznych členských štátov môžu združiť v záujme riešenia otázky, na ktorej im záleží, s cieľom ovplyvňovať tvorbu politiky EÚ.
Iniciatívu môže začať 7 občanov EÚ vo veku, v ktorom majú právo voliť, s pobytom v aspoň 7 rôznych členských štátoch. Keď iniciatíva získa 1 milión podpisov s tým, že aspoň v 7 krajinách dosiahne minimálny počet signatárov, Európska komisia musí rozhodnúť, či bude alebo nebude konať.

Čo sa môže navrhnúť prostredníctvom iniciatívy občanov?

Iniciatíva občanov sa môže týkať akejkoľvek oblasti, v ktorej má Komisia právomoc predkladať návrhy právnych predpisov, napríklad oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva, dopravy alebo verejného zdravia. 

Ďalšie informácie nájdete tejto stránke.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaTpri CVTI SR

Zdroje:

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/competences

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3456_sk.htm

Ďalšie informácie

Európske iniciatívy občanov, pre ktoré sa v súčasnosti zbierajú podpisy

Webová stránka európskej iniciatívy občanov

Nariadenie o európskej iniciatíve občanov

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky