Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Europoslanci schválili pravidlá EÚ v oblasti digitálneho autorského práva

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok (Zdroj: Pixabay.com)

Poslanci Európskeho parlamentu schválili smernicu o ochrane autorských práv. Digitálne technológie zmenili spôsob výroby, distribúcie a prístupu k tvorivému obsahu. Nová smernica s týmito zmenami zosúlaďuje pravidlá autorských práv a prispôsobuje ich potrebám, akým sa používatelia dostávajú k obsahu online.

Napríklad v oblasti vzdelávania, výskumu a zachovávania kultúrneho dedičstva existujú z autorského práva výnimky, ale súčasné pravidlá platné od roku 2001 sa nevzťahujú na digitálne používanie. A to bráni používateľom (napr. vzdelávacím ustanovizniam, výskumným ústavom, knižniciam), aby naplno využívali potenciál nových technológií. Navyše aktuálne platný rámec autorských práv EÚ nerieši problémy, ktoré sa objavili v posledných rokoch v súvislosti s deľbou zisku v online prostredí.

Cieľom smernice je vytvoriť súborný rámec, ktorý pre materiály chránené autorským právom, nositeľov autorských práv, vydavateľov, poskytovateľov aj používateľov poskytne jasné pravidlá prispôsobené digitálnemu veku.

V záujme dosiahnutia tohto cieľa sa smernica o autorskom práve zameriava na tri hlavné činnosti:

  • Rozšírenie možností využívať materiál chránený autorským právom na účely vzdelávania, výskumu a zachovania kultúrneho dedičstva: výnimky, ktoré umožňujú takéto využívanie, sa zmodernizovali a prispôsobili technologickým zmenám, aby sa mohli týkať aj cezhraničného a online používania.
  • Rozšírenie cezhraničného a online prístupu občanov k obsahu chránenému autorským právom: vďaka smernici sa zvýši dostupnosť audiovizuálnych diel na platformách videí na požiadanie, zjednoduší sa digitalizácia a šírenie obchodne nedostupných diel a všetci používatelia budú môcť s úplnou právnou istotou šíriť online kópie umeleckých diel vo verejnom vlastníctve.
  • Spravodlivejšie pravidlá, ktoré zlepšia fungovanie trhu s autorskými právami a stimulujú tvorbu kvalitného obsahu: vydavatelia tlače získajú v súvislosti s používaním ich obsahu poskytovateľmi online služieb nové právo, nositelia autorských práv budú mať silnejšie postavenie pri rokovaniach s platformami, ktoré sprístupňujú obsah nahratý používateľmi, o online využívaní a o finančnom odmeňovaní ich obsahu, a odmeňovanie autorov a interpretov sa bude riadiť transparentnými pravidlami.

Ako smernica dosiahne, aby sa na vzdelávanie, kultúru a výskum sprístupnilo viac obsahu chráneného autorským právom?

Pre univerzity a výskumné organizácie bude jednoduchšie vysporiadať autorské práva vďaka výnimke na vyťažovanie textov a dát. Umožní im s úplnou právnou istotou analyzovať pomocou automatizovaných technológií veľké súbory údajov na vedecké účely, a to aj v prípade verejno-súkromných partnerstiev. Takéto analýzy prispejú k vedeckým projektom a inováciám, napr. pri hľadaní liekov na ochorenia alebo nových spôsobov, ako zmierniť zmenu klímy.

Okrem toho ďalšia výnimka pre vyťažovanie textov a dát sa bude uplatňovať na texty a údaje, ktoré spadajú mimo oblasť výskumu. Táto výnimka prispeje k rozvoju analýzy údajov a umelej inteligencie v EÚ.

Nová výnimka pre vzdelávacie zariadenia a učiteľov sa vzťahuje na digitálne cezhraničné využívanie chráneného obsahu na ilustračné účely pri výučbe, a to aj v online prostredí. Tým sa napríklad zabezpečí, aby vzdelávacie zariadenia mohli s maximálnou právnou istotou sprístupňovať učebné materiály študentom diaľkového štúdia v iných členských štátoch prostredníctvom zabezpečeného elektronického prostredia, t. j. univerzitného intranetu alebo virtuálneho vzdelávacieho prostredia školy.

Nová výnimka na zachovanie kultúrneho dedičstva umožní knižniciam a iným inštitúciám spravujúcim kultúrne dedičstvo (napr. archívom a múzeám) vytvárať kópie diel, ktoré majú vo svojich zbierkach, a tak využiť nové digitálne konzervačné techniky. Vďaka tomuto novému pravidlu bude možné prostredníctvom digitalizácie zachovať kultúrne dedičstvo EÚ, a tak k nemu umožniť prístup budúcim generáciám. 

Ako si nové pravidlá poradia s rozdielom v odmeňovaní tvorcov a online platforiem?

Jedným z cieľov tejto smernice je posilniť postavenie tvorcov a nositeľov práv pri rokovaní o tom, ako môžu niektoré platformy, ktoré sprístupňujú obsah nahratý používateľmi, používať ich obsah a ako majú byť zaň odmeňovaní.

Podľa znenia, ktoré v marci schválil Európsky parlament, platformy, na ktoré sa vzťahujú nové pravidlá, vykonávajú činnosti podliehajúce autorským právam (napríklad verejné prenosy alebo sprístupňovanie diel verejnosti). Na tieto činnosti musia získať súhlas príslušných nositeľov práv.

Pokiaľ nemajú s držiteľmi práv uzavreté žiadne licenčné zmluvy, platformy sa budú môcť vyhnúť zodpovednosti, len ak pristúpia k určitým krokom. Predovšetkým budú musieť: vynaložiť čo najväčšie úsilie o získanie oprávnenia, vynaložiť čo najväčšie úsilie o zneprístupnenie neoprávneného obsahu, o ktorom im nositelia práv poskytli potrebné a relevantné informácie, a po prijatí upozornenia urýchlene odstrániť akýkoľvek neoprávnený obsah a vynaložiť čo najväčšie úsilie, aby predišli jeho nahrávaniu v budúcnosti.

Viac zodpovedaných otázok k novej smernici k autorskému právu nájdete v tu

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Ďalšie informácie:

Tlačová správa z 15. apríla 2019

Prehľad o nových pravidlách autorského práva

Reforma autorského práva: Komisia víta hlasovanie v Európskom parlamente v prospech modernizovaných pravidiel prispôsobených potrebám digitálneho veku

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky